കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്‌തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Today Results >> KARUNYA (KR-440) Draw Held On 21/03/2020 || Results >> NIRMAL (NR-165) Draw Held On 20/03/2020

Wednesday, January 31, 2018

Kerala Lottery Results : 31-Jan-2018 Akshaya AK-330

Kerala State Lotteries Results

Kerala Lottery Result Akshaya

Today Kerala Lottery

Akshaya is one of the seven weekly lotteries. Akshaya lottery draw is held on every Wednesdays at 3pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and akshaya lottery code is “AK” representation contains draw number along with the code. Akshaya lottery cost Rs.30/- only (face value 26.8 +GST). Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every day for sale. Akshaya lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 50 lakhs

Kerala Lottery Results  31-Jan-2018 Akshaya AK-330 www.keralalotteries.net

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Akshaya Lottery Result AK-330 Today

Date of Draw: 31/01/2018

1st Prize- Rs :5,000,000/-
AO 336057 (THIRUVANANTHAPURAM)

Consolation Prize- Rs. 10,000/- 
AN 336057 AP 336057 AR 336057 AS 336057
AT 336057 AU 336057 AV 336057 AW 336057
AX 336057 AY 336057 AZ 336057

2nd Prize- Rs :200,000/- 
AN 883199 (KOZHIKKODE)
AO 511130 (ALAPPUZHA)
AP 254516 (KOLLAM)
AR 876532 (PALAKKAD)
AS 111227 (THRISSUR)
AT 706576 (PATHANAMTHITTA)
AU 181850 (KOTTAYAM)
AV 398036 (KOZHIKKODE)
AW 478019 (KOZHIKKODE)
AX 291179 (THRISSUR)
AY 599255 (KOLLAM)
AZ 461667 (KOZHIKKODE)

3rd Prize- Rs :100,000/- 
AN 503536 (KOTTAYAM)
AO 558981 (KOZHIKKODE)
AP 286157 (ERNAKULAM)
AR 130745 (MALAPPURAM)
AS 233286 (MALAPPURAM)
AT 652811 (KOTTAYAM)
AU 589320 (KOLLAM)
AV 439972 (ALAPPUZHA)
AW 786051 (KOLLAM)
AX 170993 (PATHANAMTHITTA)
AY 766532 (IDUKKI)
AZ 543325 (PALAKKAD)

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize- Rs. 5,000/- 
0623  0960  4374  5315  5599
5706  6579  9164  9970

5th Prize- Rs. 2,000/- 
0978  2480  2761  3430  3827
4033  4543  4639  4971  6625
7069  8226

6th Prize- Rs. 1,000/- 
0075  0178  0367  0752  0909
0916  1217  1617  1940  2841
2849  2882  2996  3270  3652
3675  4320  4420  4427  5404
5444  6582  6902  7010  7481
7669  7720  7871  9446  9551
9793  9960

7th Prize- Rs. 500/- 
0128  0217  0258  0796  0900
0970  1113  1661  1809  1970
2265  2669  3099  3151  3168
3218  3250  3357  3421  3559
3597  4022  4025  4339  4796
4933  5524  5575  5675  5778
5878  6143  6679  6950  7129
7187  7520  7596  8319  8517
9472  9723

8th Prize- Rs. 100/- 
0221  0275  0477  0822  1270
1288  1384  1458  1578  1730
1781  1803  1890  1945  1976
1986  2088  2190  2278  2346
2444  2519  2612  2731  2855
2856  2992  3116  3122  3195
3289  3323  3459  3864  3904
4133  4322  4345  4391  4493
4546  4612  4724  4798  4840
5345  5454  5508  5581  5722
5905  5958  6287  6391  6541
6802  6818  6829  6906  7096
7169  7340  7495  7523  7571
7644  7861  7973  8103  8126
8225  8254  8389  8597  8636
8665  8710  9047  9117  9147
9344  9348  9434  9517  9939

***

[Daily Lottery Image]

Upcoming Summer Bumper-2018

Next week draw details

Tomorrow draw details

Previous Lottery Results

Kerala Lottery Result Today 31-01-2018 is karunya lottery AK 330. Today kerala lottery result will be announced on 31/01/2018 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of AK 330 Akshaya lottery today 31.01.2018 at sharp 3pm with the presence of officials in the Auditorium of Sree Chithra Home Thiruvananthapuram.