കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്‌തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Today Results >> KARUNYA (KR-440) Draw Held On 21/03/2020 || Results >> NIRMAL (NR-165) Draw Held On 20/03/2020

Thursday, January 25, 2018

Kerala Lottery Results : 25-Jan-2018 Karunya Plus KN-197

Kerala State Lotteries Results

Kerala Lottery Result Karunya Plus (KN.197)

Karunya Plus Lottery Result 25-01-2018

Karunya Plus is one of the seven weekly lotteries. Karunya Plus lottery draw is held on every Thursdays at 3pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya Plus lottery code is “KN” representation contains draw number along with the code. Karunya Plus lottery cost Rs.30/- only (face value 26.8 +GST). Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every day for sale. Karunya Plus lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 50 lakhs

Kerala Lottery Results  25-Jan-2018 Karunya Plus KN-197 www.keralalotteries.net

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

KARUNYA PLUS Lottery Result KN-197 Today

Date of Draw: 25/01/2018

1st Prize- Rs :5,000,000/-
PU 880359 (THIRUVANANTHAPURAM)

Consolation Prize- Rs. 10,000/-
PN 880359 PO 880359 PP 880359 PR 880359
PS 880359 PT 880359 PV 880359 PW 880359
PX 880359 PY 880359 PZ 880359

2nd Prize- Rs :100,000/- 
PN 180250 (MALAPPURAM)
PN 332037 (KASARGODE)
PO 137015 (ALAPPUZHA)
PO 642217 (THRISSUR)
PP 150133 (IDUKKI)
PP 625019 (KOZHIKKODE)
PR 478478 (PATHANAMTHITTA)
PR 862608 (THRISSUR)
PS 138793 (ALAPPUZHA)
PS 887149 (KOLLAM)
PT 307418 (ERNAKULAM)
PT 408592 (MALAPPURAM)
PU 171443 (PALAKKAD)
PU 628395 (KANNUR)
PV 679486 (ERNAKULAM)
PV 864379 (ERNAKULAM)
PW 167517 (ERNAKULAM)
PW 592358 (KOLLAM)
PX 544458 (PALAKKAD)
PX 829262 (KOZHIKKODE)
PY 213998 (KANNUR)
PY 615511 (PALAKKAD)
PZ 526387 (ERNAKULAM)
PZ 837131 (MALAPPURAM)

For the tickets ending with the following numbers

3rd Prize- Rs. 5,000/- 
3594  5333  5344  5851  6295
7677  9645  9888  9988

4th Prize- Rs. 2,000/- 
0377  0662  1254  1725  2880
2977  4427  6859  8875  8889
9077  9811

5th Prize- Rs. 1,000/- 
0473  0531  1966  2006  2103
2514  2550  2835  3245  3399
3552  3838  4624  6303  6357
6512  7324  8116  8363  8622
8806  9173  9234  9287  9379
9517

6th Prize- Rs. 500/- 
1263  1311  1922  2316  2578
2756  3297  3504  3631  3702
3926  4544  4822  5295  5454
5617  5729  6484  6607  6664
6767  7046  7338  8059  8078
8257  8310  8567  9211  9313
9344  9367  9767  9892  9947

7th Prize- Rs. 200/- 
0046  0603  0785  1804  1924
2009  2497  2501  2760  2769
3000  3310  3582  3681  3696
3902  3999  4009  4053  4150
4376  4458  4636  4662  5247
5692  5859  5952  6077  6110
6203  6740  6750  7109  7144
7366  8223  8315  8397  8558
9125  9157  9186  9516  9740
9778

8th Prize- Rs. 100/- 
0027  0173  0270  0575  0606
0815  0860  0875  0947  1061
1067  1128  1205  1219  1461
1611  1632  1970  1981  2005
2110  2247  2268  2430  2542
2680  2749  2904  3075  3105
3106  3168  3219  3329  3440
3514  3777  3818  4109  4379
4622  4866  5078  5348  5360
5662  5678  5787  6208  6218
6333  6603  6666  7002  7186
7229  7284  7327  7633  7852
7929  7951  7987  8031  8086
8123  8135  8149  8199  8287
8291  8366  8509  8533  8564
8657  8750  8860  8913  9058
9198  9250  9561  9786  9911

***

[Daily Lottery Image]

Upcoming Summer Bumper 2018

Next week draw details

Tomorrow draw details

Previous Lottery Results

Kerala Lottery Result Today 25-01-2018 is karunya plus lottery KN 197. Today kerala lottery result will be announced on 25/01/2018 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KN 197 Karunya Plus lottery today 25.01.2018 at sharp 3pm with the presence of officials in the Auditorium of Sree Chithra Home Thiruvananthapuram.