കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്‌തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Today Results >> KARUNYA (KR-440) Draw Held On 21/03/2020 || Results >> NIRMAL (NR-165) Draw Held On 20/03/2020

Thursday, February 22, 2018

Kerala Lottery Results : 22-Feb-2018 Karunya Plus KN-201

Kerala State Lotteries Results

Kerala Lottery Result Karunya Plus (KN.201)

Today Karunya Plus Lottery

Karunya Plus is one of the seven weekly lotteries. Karunya Plus lottery draw is held on every Thursdays at 3pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya Plus lottery code is “KN” representation contains draw number along with the code. Karunya Plus lottery cost Rs.30/- only (face value 26.8 +GST). Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every day for sale. Karunya Plus lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 50 lakhs

Kerala Lottery Results 22-Feb-2018 Karunya Plus KN-201 (www.keralalotteries.net)

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

KARUNYA PLUS Lottery Result KN-201 Today

Date of Draw: 22/02/2018

1st Prize
Rs :5,000,000/-
PR 774438 (ERNAKULAM)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Consolation Prize
Rs. 10,000/-
PN 774438  PO 774438
PP 774438  PS 774438
PT 774438  PU 774438
PV 774438  PW 774438
PX 774438  PY 774438  PZ 774438
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Prize
Rs :100,000/- 
PN 285896 (KANNUR)
PN 381723 (ALAPPUZHA)
PO 385892 (PATHANAMTHITTA)
PO 856603 (IDUKKI)
PP 271253 (KOZHIKKODE)
PP 278947 (KOZHIKKODE)
PR 333744 (PALAKKAD)
PR 626360 (IDUKKI)
PS 814670 (KOTTAYAM)
PS 843588 (THRISSUR)
PT 314034 (ERNAKULAM)
PT 612840 (ALAPPUZHA)
PU 781755 (THRISSUR)
PU 829288 (PALAKKAD)
PV 521427 (ALAPPUZHA)
PV 806444 (KOZHIKKODE)
PW 541787 (THIRUVANANTHAPURAM)
PW 827717 (PALAKKAD)
PX 387246 (PATHANAMTHITTA)
PX 426479 (PALAKKAD)
PY 308016 (ERNAKULAM)
PY 481465 (KOLLAM)
PZ 326652 (PALAKKAD)
PZ 754336 (ALAPPUZHA)
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3rd Prize
Rs. 5,000/-
0003  1814  2294  2554  5366
7529  7979  9718  9834

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize
Rs. 2,000/- 
0088  0584  1063  2755  3077
3153  3923  5778  6095  8301
9367  9667

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5th Prize
Rs. 1,000/-
0143  0263  0327  0351  1023
1155  1374  2660  2683  3537
3779  4016  4024  4091  4306
5288  5313  5713  5843  6334
6422  6678  8255  8828  9039
9441

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6th Prize
Rs. 500/-
0450  1188  1305  1414  2061
2741  2812  3195  3317  3359
3502  3569  3668  4250  4319
4516  4892  5036  5304  5409
5639  6270  6499  6562  6569
6707  6994  7550  7881  8040
8116  8522  9079  9130  9184
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7th Prize
Rs. 200/-
0183  0261  0357  0585  0689
0882  1083  1390  1669  2173
2319  2441  2526  2678  4241
4600  4820  4929  5001  5016
5277  5452  5569  5716  6202
6426  6512  6646  6679  6870
6957  7299  7373  7441  7522
8024  8375  8751  8772  8801
9014  9091  9145  9149  9373
9673
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8th Prize
Rs. 100/-
0044  0304  0389  0534  0593
0609  0641  1015  1062  1249
1266  1270  1532  1767  2058
2177  2366  2814  2894  3129
3169  3245  3613  4329  4440
4604  4621  4772  4879  4919
5004  5087  5259  5280  5293
5714  5727  5740  5861  5872
5925  6132  6136  6150  6279
6455  6458  6555  6595  6703
6781  6850  6892  7014  7034
7069  7169  7725  7785  7874
7977  8064  8199  8235  8250
8291  8345  8370  8557  8569
8589  8634  8698  8754  8879
9066  9084  9098  9146  9250
9301  9688  9742  9806  9904
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

***

[Daily Lottery Image]

Upcoming Summer Bumper 2018

Next week draw details

Tomorrow draw details

Previous Lottery Results

Kerala Lottery Result Today 22-02-2018 is Karunya Plus lottery KN 201. Today kerala lottery result will be announced on 22/02/2018 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KN 201 Karunya Plus lottery today 22.02.2018 at sharp 3pm with the presence of officials in the Auditorium of Sree Chithra Home Thiruvananthapuram.