കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്‌തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Today Results >> KARUNYA (KR-440) Draw Held On 21/03/2020 || Results >> NIRMAL (NR-165) Draw Held On 20/03/2020

Friday, March 23, 2018

Kerala Lottery Results: 23-Mar-2018 Nirmal NR-61 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results

Kerala Lottery Result Nirmal (NR.61)

Today Nirmal Lottery

Nirmal is one of the seven weekly lotteries. Nirmal lottery draw is held on every Friday at 3pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Nirmal lottery code is “NR” representation contains draw number along with the code. Nirmal lottery cost Rs.30/- only (face value 26.8 +GST). Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every day for sale. Nirmal lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 70 lakhs

Kerala Lottery Results: 23-Mar-2018 Nirmal NR-61 Lottery Result

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

NIRMAL Lottery Result NR-61 Today

Date of Draw: 23/03/2018


1st Prize
Rs :7,000,000/-
NN 107802 (THRISSUR)

Consolation Prize
Rs.10,000/-
NO 107802  NP 107802
NR 107802  NS 107802
NT 107802  NU 107802
NV 107802  NW 107802
NX 107802  NY 107802  NZ 107802

2nd Prize
Rs.500,000/-
NU 891757 (KANNUR)

3rd Prize
Rs.100,000/-
NN 134152 (THRISSUR)
NN 533326 (KOTTAYAM)
NO 231350 (WAYANAD)
NO 400460 (THRISSUR)
NP 579960 (MALAPPURAM)
NP 818156 (ALAPPUZHA)
NR 204565 (THIRUVANANTHAPURAM)
NR 428104 (KOTTAYAM)
NS 204250 (THIRUVANANTHAPURAM)
NS 606590 (IDUKKI)
NT 239456 (KANNUR)
NT 563882 (KOTTAYAM)
NU 299056 (PATHANAMTHITTA)
NU 509089 (THIRUVANANTHAPURAM)
NV 291105 (THRISSUR)
NV 305337 (WAYANAD)
NW 325977 (THIRUVANANTHAPURAM)
NW 330567 (THIRUVANANTHAPURAM)
NX 151640 (WAYANAD)
NX 401889 (THRISSUR)
NY 124690 (ERNAKULAM)
NY 283702 (KOTTAYAM)
NZ 100765 (KOTTAYAM)
NZ 647113 (ALAPPUZHA)

4th Prize
Rs.5,000/-
0969  1346  1526  1692  2070
2402  4053  8435  8756

5th Prize
Rs.2,000/-
1194  2679  3435  4203  5698
7243  8894  9018  9268  9573

6th Prize
Rs.1,000/- 
0535  0707  1428  1571  1665
2465  2515  2549  3280  3552
3804  3829  4032  4532  5177
5522  6039  6186  6356  6366
6574  6659  6775  6936  6937
7579  7625  8130  8531  8570
8601  9683

7th Prize
Rs.500/-
0000  0140  0304  0381  0557
0609  1018  1027  1065  1182
1221  1401  1441  1549  2219
2620  2665  3386  3927  4092
4741  4792  5064  5228  5321
5461  5807  5849  6201  6246
6258  6551  6849  7189  7817
7929  8231  8392  8540  8602
8628  9027  9046  9451  9874
9949

8th Prize
Rs.100/-
0007  0033  0077  0127  0138
0326  0336  0342  0423  0446
0698  0717  0784  0832  0917
1552  1619  1638  1763  1955
2196  2319  2354  2487  2585
2755  2946  3600  3977  4042
4054  4520  4552  4553  4583
4630  4704  4752  4938  5171
5259  5387  5507  5596  5639
5722  5811  5876  6169  6228
6277  6503  6748  7117  7439
7521  7670  7852  8019  8035
8049  8087  8128  8215  8282
8341  8512  8632  8706  8869
8879  8882  9004  9045  9063
9201  9520  9566  9724  9792
9793  9806  9807  9824  9835
9838

***

[Daily Lottery Image]

Upcoming Summer Bumper 2016

Next week draw details

Tomorrow draw details

Previous Lottery Results

Kerala Lottery Result Today 23-03-2018 is Nirmal lottery NR 61. Today kerala lottery result will be announced on 23/03/2018 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of NR 61 nirmal lottery today 23.03.2018 at sharp 3pm with the presence of officials in the Auditorium of Sree Chithra Home Thiruvananthapuram.