കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്‌തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Today Results >> KARUNYA (KR-440) Draw Held On 21/03/2020 || Results >> NIRMAL (NR-165) Draw Held On 20/03/2020

Thursday, April 26, 2018

Kerala Lottery Results: 26-04-2018 Karunya Plus KN-210 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results

Kerala Lottery Result Karunya Plus (KN.210)

Today Karunya Plus Lottery

Karunya Plus is one of the seven weekly lotteries. Karunya Plus lottery draw is held on every Thursdays at 3pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya Plus lottery code is “KN” representation contains draw number along with the code. Karunya Plus lottery cost Rs.30/- only (face value 26.8 +GST). Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every day for sale. Karunya Plus lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 50 lakhs

Kerala Lottery Results: 26-04-2018 Karunya Plus KN-210 Lottery Result

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

KARUNYA PLUS Lottery Result KN-210 Today

Date of Draw: 26/04/2018

1st Prize
Rs :5,000,000/-
PD 783964 (ERNAKULAM)

Consolation Prize
Rs. 10,000/-
PA 783964  PB 783964
PC 783964  PE 783964
PF 783964  PG 783964
PH 783964  PJ 783964
PK 783964  PL 783964  PM 783964

2nd Prize
Rs :100,000/- 
PA 436474 (ERNAKULAM)
PA 578177 (KOLLAM)
PB 518582 (THRISSUR)
PB 747428 (KOZHIKKODE)
PC 598478 (THIRUVANANTHAPURAM)
PC 856478 (PALAKKAD)
PD 511457 (ERNAKULAM)
PD 871107 (THRISSUR)
PE 363809 (THIRUVANANTHAPURAM)
PE 729385 (THRISSUR)
PF 124419 (ERNAKULAM)
PF 834663 (MALAPPURAM)
PG 511409 (ERNAKULAM)
PG 633074 (KOLLAM)
PH 128946 (THIRUVANANTHAPURAM)
PH 745857 (KOZHIKKODE)
PJ 316042 (PALAKKAD)
PJ 423472 (KOLLAM)
PK 504459 (THRISSUR)
PK 605185 (PALAKKAD)
PL 423082 (KOLLAM)
PL 589231 (THIRUVANANTHAPURAM)
PM 208209 (WAYANAD)
PM 325645 (THRISSUR)

3rd Prize
Rs. 5,000/-
0647  0838  1062  3351  5121
6986  8612  8784  9572

4th Prize
Rs. 2,000/- 
0116  0924  2535  3135  3448
3786  5275  6789  7099  7255
7261  9172

5th Prize
Rs. 1,000/-
0572  0881  1003  1999  2037
2345  2948  3110  3617  3750
4770  5079  5482  6766  7108
7461  7938  8084  8584  8850
8915  9013  9337  9471  9971
9998

6th Prize
Rs. 500/-
0450  0568  1287  2134  2957
3331  3496  3533  3549  3861
4067  4120  4153  4331  4411
4533  4590  5370  5720  5895
6835  6867  7245  7396  7463
7698  8389  8631  8703  8722
8950  9181  9491  9514  9625

7th Prize
Rs. 200/-
0061  0128  0164  0273  0846
0855  1066  1257  1490  2008
2073  2081  2117  3105  3394
3513  3574  3638  3688  4197
4486  5075  5412  5567  5796
5841  5891  5904  6057  6145
6242  6490  7089  7172  7241
7363  7483  7547  7861  8000
8346  8347  8447  9538  9667
9674

8th Prize
Rs. 100/-
0011  0210  0266  0291  0538
0812  0832  1093  1222  1231
1554  1611  1630  2232  2375
2659  2776  2849  2949  2994
3123  3367  3456  3539  3657
3686  3703  3729  3869  4094
4111  4162  4222  4330  4717
4733  5184  5214  5281  5455
5541  5549  5583  5629  5752
5763  5938  6067  6210  6381
6555  6959  6961  7084  7138
7142  7160  7186  7275  7283
7486  7579  7735  7743  7913
7925  7990  8196  8345  8361
8428  8488  8510  8521  8617
8952  9008  9300  9346  9557
9578  9592  9596  9607  9796

***

[Daily Lottery Image]

Upcoming Summer Bumper 2018

Next week draw details

Tomorrow draw details

Previous Lottery Results

Kerala Lottery Result Today 26-04-2018 is Karunya Plus lottery KN 210. Today kerala lottery result will be announced on 26/04/2018 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KN 210 Karunya Plus lottery today 26.04.2018 at sharp 3pm with the presence of officials in the Auditorium of Sree Chithra Home Thiruvananthapuram.