കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്‌തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Today Results >> KARUNYA (KR-440) Draw Held On 21/03/2020 || Results >> NIRMAL (NR-165) Draw Held On 20/03/2020

Friday, April 6, 2018

Kerala Lottery Results: 06-04-2018 Nirmal NR-63 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results

Kerala Lottery Result Nirmal (NR.63)

Today Nirmal Lottery

Nirmal is one of the seven weekly lotteries. Nirmal lottery draw is held on every Friday at 3pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Nirmal lottery code is “NR” representation contains draw number along with the code. Nirmal lottery cost Rs.30/- only (face value 26.8 +GST). Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every day for sale. Nirmal lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 70 lakhs

Kerala Lottery Results 06-04-2018 Nirmal NR-63 Lottery Result

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

NIRMAL Lottery Result NR-63 Today

Date of Draw: 06/04/2018


1st Prize
Rs :7,000,000/-
NP 487392 (KOTTAYAM)

Consolation Prize
Rs.10,000/-
NN 487392  NO 487392
NR 487392  NS 487392
NT 487392  NU 487392
NV 487392  NW 487392
NX 487392  NY 487392  NZ 487392

2nd Prize
Rs.500,000/-
NS 732972 (THRISSUR)

3rd Prize
Rs.100,000/-
NN 117212 (WAYANAD)
NN 537569 (ALAPPUZHA)
NO 218679 (THIRUVANANTHAPURAM)
NO 377624 (ALAPPUZHA)
NP 383073 (PATHANAMTHITTA)
NP 474290 (IDUKKI)
NR 278833 (KOZHIKKODE)
NR 383392 (PATHANAMTHITTA)
NS 251352 (THRISSUR)
NS 265740 (PALAKKAD)
NT 477122 (PATHANAMTHITTA)
NT 754585 (THIRUVANANTHAPURAM)
NU 222629 (KOLLAM)
NU 368943 (KOTTAYAM)
NV 204644 (ERNAKULAM)
NV 808642 (KOTTAYAM)
NW 644372 (ALAPPUZHA)
NW 858577 (PALAKKAD)
NX 242629 (IDUKKI)
NX 368918 (KOTTAYAM)
NY 479550 (PATHANAMTHITTA)
NY 695170 (THRISSUR)
NZ 117972 (WAYANAD)
NZ 243266 (IDUKKI)

4th Prize
Rs.5,000/-
0671  1365  2274  2903  4367
5357  5626  5651  8938

5th Prize
Rs.2,000/-
0083  0289  1289  2410  2490
4955  5064  5309  6590  6785

6th Prize
Rs.1,000/- 
0217  0401  0409  0422  0467
0639  0759  0976  1013  1457
1560  1717  1993  2169  2252
2972  3656  3891  4355  4605
5733  6959  6970  6999  7476
7482  7528  7939  8224  9251
9400  9888

7th Prize
Rs.500/-
0071  0085  0471  0953  1528
1536  1800  1966  2000  2219
2576  2584  2687  2810  3046
3097  3477  3822  4068  4137
4386  5178  5337  5606  6335
6471  6476  6515  6576  6811
6936  7260  7391  7546  7643
7782  8337  8673  8809  8973
9003  9117  9484  9501  9885
9891

8th Prize
Rs.100/-
0198  0225  0336  0407  0470
0591  0744  0836  0865  0872
0940  1043  1135  1423  1549
1601  1690  1839  1989  2103
2148  2176  2412  2748  2994
3087  3259  3334  3344  3366
3622  3655  3673  3769  3985
4076  4079  4104  4118  4283
4332  4333  4351  4519  4562
4586  4633  4852  4901  5054
5336  5347  5673  5782  5969
6027  6078  6189  6260  6334
6347  6372  6550  6634  6751
7044  7085  7440  7500  7668
7765  7867  7923  8130  8174
8468  8505  8736  9018  9091
9173  9481  9552  9740  9793
9987

***

[Daily Lottery Image]

Upcoming Summer Bumper 2016

Next week draw details

Tomorrow draw details

Previous Lottery Results

Kerala Lottery Result Today 06-04-2018 is Nirmal lottery NR 63. Today kerala lottery result will be announced on 06/04/2018 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of NR 63 nirmal lottery today 06.04.2018 at sharp 3pm with the presence of officials in the Auditorium of Sree Chithra Home Thiruvananthapuram.