കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്‌തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Today Results >> KARUNYA (KR-440) Draw Held On 21/03/2020 || Results >> NIRMAL (NR-165) Draw Held On 20/03/2020

Wednesday, June 20, 2018

Kerala Lottery Results: 20-06-2018 Akshaya AK-350 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results

Kerala Lottery Result Akshaya (AK.350)

ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

Today Akshaya Lottery Live Result

Akshaya is one of the seven weekly lotteries. Akshaya lottery draw is held on every Wednesdays at 3pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and akshaya lottery code is “AK” representation contains draw number along with the code. Akshaya lottery cost Rs.30/- only (face value 26.8 +GST). Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every day for sale. Akshaya lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 50 lakhs

Kerala Lottery, Kerala Lottery Results, Kerala Lottery Result Live, Akshaya, Akshaya Lottery Results,


KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Akshaya Lottery Result AK-350 Today LIVE

Date of Draw: 20/06/2018


1st Prize- 
Rs :6,000,000/-
AY 103120 
(THIRUVANANTHAPURAM)

Consolation Prize
Rs. 25,000/-
AN 103120 AO 103120 AP 103120 AR 103120
AS 103120 AT 103120 AU 103120 AV 103120
AW 103120 AX 103120 AZ 103120

2nd Prize-
Rs :500,000/-
AR 856094 (PALAKKAD)

3rd Prize- 
Rs :100,000/-
AN 848977 (THIRUVANANTHAPURAM)
AO 358890 (ERNAKULAM)
AP 421862 (KOTTAYAM)
AR 309828 (KANNUR)
AS 681949 (KOLLAM)
AT 547680 (THRISSUR)
AU 810639 (KOTTAYAM)
AV 246949 (WAYANAD)
AW 409459 (WAYANAD)
AX 134898 (KOTTAYAM)
AY 586502 (ERNAKULAM)
AZ 754069 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH 
THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-
Rs. 5,000/-
0787  1721  3388  4126  4557
5441  7013  7464  7710 


5th Prize- 
Rs. 2,000/-
0474  1056  1059  4414  4827
5058  6370  6459  8334  9651

6th Prize-
Rs. 1,000/-
0622  1405  2387  2506  2941
3195  3348  3448  4167  4310
4320  4472  4478  4542  4635
4973  5280  5535  5916  6111
6202  6276  6570  6956  7327
7630  7952  8044  8498  8919
8965  9704

7th Prize- 
Rs. 500/-
0040  0923  1065  1549  1663
1713  1954  1963  2337  2415
2648  2712  2985  3022  3046
3148  3259  3298  3442  3580
3645  4091  4230  4591  4825
5272  5435  5445  6217  6364
6407  6583  6601  6850  6872
7030  7632  8027  8031  8403
8832  8874  8941  9059  9297
9900  9961  99868th Prize- 
Rs. 100/-
0048  0122  0174  0179  0272
0457  0607  0645  0652  0855
0876  0987  1077  1265  1290
1381  1399  1412  1446  1456
1593  1724  1837  1920  1962
2041  2111  2134  2256  2393
2546  2561  2616  2775  2860
2965  3202  3211  3230  3254
3431  3469  3548  3711  3713
4125  4313  4333  4415  4543
4592  4625  4735  5080  5274
5307  5312  5406  5428  5482
5546  5745  5864  5912  6016
6063  6168  6271  6411  6472
6486  6641  6669  6699  6734
6777  6900  6948  6952  6987
7063  7412  7489  7490  7504
7573  7621  7778  7841  7886
8150  8211  8344  8413  8523
8556  8561  8579  8870  8958
8970  9067  9077  9179  9285
9428  9499  9774  9902  9997

Live Lottery results are not confirmed. Please Re check the official results after some time

*************************


Kerala Lottery Result Yesterday[Daily Lottery Image]

Upcoming Monsoon Bumper-2018


Next week draw details

Tomorrow draw details

Previous Lottery Results }

Kerala Lottery Result Today 20-06-2018 is Akshaya lottery AK 350. Today kerala lottery result will be announced on 20/06/2018 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of AK 350 Akshaya lottery today 20.06.2018 at sharp 3pm with the presence of officials in the Auditorium of Sree Chithra Home Thiruvananthapuram.