കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്‌തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Today Results >> KARUNYA (KR-440) Draw Held On 21/03/2020 || Results >> NIRMAL (NR-165) Draw Held On 20/03/2020

Saturday, June 16, 2018

Kerala Lottery Results: 16-06-2018 Karunya KR-350 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results

Kerala Lottery Result Karunya (KR.350)

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

Today Karunya Lottery

Karunya is one of the seven weekly lotteries. Karunya lottery draw is held on every Saturday at 3pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya lottery code is “KR” representation contains draw number along with the code. Karunya lottery cost Rs.40/- only (face value 26.8 +GST). Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every day for sale. Karunya lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 80 lakhs

Kerala Lottery, Kerala Lottery Results, Kerala Lottery Result Live, Karunya, Karunya Lottery Results,

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

KARUNYA Lottery Result KR-350 Today

Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm

Date of Draw: 16/06/2018


1st Prize
Rs :8,000,000/- 
KL 544750 
(THIRUVANANTHAPURAM)

Consolation Prize
Rs. 25,000/- 
KA 544750 KB 544750 KC 544750 KD 544750
KE 544750 KG 544750 KH 544750 KJ 544750
KK 544750

2nd Prize
Rs :500,000/- 
KL 375407 (KOZHIKKODE)

3rd Prize
Rs :200,000/- 
KA 124592 (THIRUVANANTHAPURAM)
KB 543474 (KOLLAM)
KC 668211 (KANNUR)
KD 360744 (WAYANAD)
KE 782923 (KOTTAYAM)
KG 244969 (KANNUR)
KH 484079 (KOLLAM)
KJ 768761 (ERNAKULAM)
KK 752270 (KANNUR)
KL 722838 (ALAPPUZHA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH 
THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize
Rs. 5,000/- 
0002  1494  2231  2320  3583
3767  4509  4533  7490  7703
9410  9969

5th Prize
Rs. 2,000/- 
1924  5045  6060  6669  6764
7681  8904  9029  9237  9567

6th Prize
Rs. 1,000/- 
0111  0268  0399  0547  0581
0652  0885  0943  0986  1138
1759  2564  2730  2779  2812
3255  3305  3364  3390  3448
3508  3553  3766  3916  4077
4903  5373  5474  5840  6007
6017  6659  6953  7171  7296
7628  8030  8063  8196  8668
9522  9960

7th Prize
Rs. 500/- 
0063  0280  0656  1042  1301
1353  1477  1708  1960  1969
2070  2189  2221  2432  2434
2588  2601  2630  2684  2746
2874  2937  2990  2999  3008
3127  3128  3320  3512  3635
3945  4047  4062  4217  4324
4739  4814  4894  4998  5270
5307  5516  5801  5907  5995
6049  6066  6125  6247  6392
6454  6538  6610  6619  6701
7161  7287  7551  7572  7593
7743  7761  8010  8115  8204
8270  8368  8550  8822  9000
9035  9149  9192  9644  9834
9874

8th Prize
Rs. 100/- 
0000  0008  0014  0031  0074
0077  0083  0190  0246  0337
0378  0427  0583  0841  0941
0956  0964  1095  1145  1341
1431  1481  1645  1686  1705
1783  1895  2075  2176  2555
3009  3054  3146  3182  3230
3317  3323  3595  3596  3621
3678  3731  3843  3944  3960
4074  4218  4224  4235  4415
4425  4587  4591  4822  4830
4845  4990  5089  5092  5322
5391  5431  5481  5486  5601
5654  5813  5815  5899  6008
6052  6092  6095  6106  6246
6549  6583  6600  6684  6691
6718  6807  6853  7052  7170
7233  7335  7419  7636  7735
7813  7840  7856  7995  8142
8225  8384  8476  8648  8732
8914  8944  8989  9016  9072
9427  9513  9556  9690  9695

[Daily Lottery Image]

Monsoon Bumper 2018

Next week draw details

Tomorrow draw details

Previous Lottery Results

15-06-2018 Nirmal Result NR-73 ]Kerala Lottery Result Today 16-06-2018 is Karunya lottery KR 350. Today kerala lottery result will be announced on 16/06/2018 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KR 350 karunya lottery today 16.06.2018 at sharp 3pm with the presence of officials in the Auditorium of Sree Chithra Home Thiruvananthapuram. official website keralalotteries.com, Promotional website keralalotteries.net