കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Saturday, June 23, 2018

Kerala Lottery Results: 23-06-2018 Karunya KR-351 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results

Kerala Lottery Result Karunya (KR.351)

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

Today Karunya Lottery

Karunya is one of the seven weekly lotteries. Karunya lottery draw is held on every Saturday at 3pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya lottery code is “KR” representation contains draw number along with the code. Karunya lottery cost Rs.40/- only (face value 26.8 +GST). Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every day for sale. Karunya lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 80 lakhs

Kerala Lottery, Kerala Lottery Results, Kerala Lottery Result Live, Karunya, Karunya Lottery Results,

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

KARUNYA Lottery Result KR-351 Today

Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm

Date of Draw: 23/06/2018


1st Prize
Rs :8,000,000/- 
KY 181509 (KOZHIKKODE)

Consolation Prize
Rs. 25,000/- 
KM 181509 KO 181509 KP 181509 KS 181509
KT 181509 KU 181509 KW 181509 KX 181509
KZ 181509

2nd Prize
Rs :500,000/- 
KT 428722 (PATHANAMTHITTA)

3rd Prize
Rs :200,000/- 
KM 164435 (PALAKKAD)
KO 420665 (KOTTAYAM)
KP 380051 (THIRUVANANTHAPURAM)
KS 594317 (KASARGODE)
KT 616543 (KANNUR)
KU 613497 (KANNUR)
KW 436567 (KOLLAM)
KX 572272 (PALAKKAD)
KY 466564 (PALAKKAD)
KZ 739968 (KOZHIKKODE)

FOR THE TICKETS ENDING WITH 
THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize
Rs. 5,000/- 
0871  1722  2953  4065  5675
5860  6168  8167  8945  9174
9651  9806

5th Prize
Rs. 2,000/- 
1629  2411  3480  5371  6036
7112  8000  8708  9314  9661

6th Prize
Rs. 1,000/- 
0257  0393  0708  1216  1275
1714  1881  1912  2103  2140
2183  2535  2810  2882  2916
2960  3037  3247  3521  3848
4207  4370  4397  4532  4629
4977  5718  6251  6373  6611
6799  6804  8014  8308  8350
8526  8623  8886  9159  9212
9425  9509

7th Prize
Rs. 500/- 
0132  0216  0293  0465  0586
0779  0872  1325  1480  1496
1682  1728  1749  1974  2039
2829  2957  3038  3082  3307
3324  3364  3525  3556  3606
3726  3952  3965  4075  4245
4299  4390  4511  4642  4755
4765  5036  5038  5187  5322
5548  5794  5969  5979  6127
6144  6154  6393  6410  6475
6553  6737  6873  7091  7196
7222  7346  7357  7358  7655
7770  7913  8141  8362  8479
8693  8707  8710  8794  8912
8971  9130  9273  9315  9887
9892

8th Prize
Rs. 100/- 
0161  0168  0461  0536  0590
0658  0721  0758  0805  0945
1056  1100  1119  1148  1303
1545  1548  1666  1715  1765
1859  1995  1996  2007  2055
2175  2235  2259  2334  2532
2571  2915  3075  3104  3141
3219  3411  3461  3512  3517
3766  3774  3858  3865  4011
4108  4131  4189  4330  4428
4462  4475  4576  4619  4655
4669  4800  5002  5024  5026
5047  5058  5110  5197  5370
5392  5397  5426  5463  5471
5602  5622  5662  5752  6243
6416  6451  6551  6575  6689
6767  6884  6887  6896  7002
7230  7536  7632  7715  8015
8119  8192  8315  8434  8501
8616  8692  8700  8742  8874
8923  9039  9044  9292  9313
9501  9653  9757  9773  9920

[Daily Lottery Image]

Monsoon Bumper 2018

Next week draw details

Tomorrow draw details

Previous Lottery Results

[ 22-06-2018 Nirmal Result NR-74 ]Kerala Lottery Result Today 23-06-2018 is Karunya lottery KR 351. Today kerala lottery result will be announced on 23/06/2018 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KR 351 karunya lottery today 23.06.2018 at sharp 3pm with the presence of officials in the Auditorium of Sree Chithra Home Thiruvananthapuram. official website keralalotteries.com, Promotional website keralalotteries.net