കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Thiruvonam Bumper 2020 Ticket

Saturday, June 30, 2018

Kerala Lottery Results: 30-06-2018 Karunya KR-352 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results

Kerala Lottery Result Karunya (KR.352)

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

Today Karunya Lottery

Karunya is one of the seven weekly lotteries. Karunya lottery draw is held on every Saturday at 3pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya lottery code is “KR” representation contains draw number along with the code. Karunya lottery cost Rs.40/- only (face value 26.8 +GST). Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every day for sale. Karunya lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 80 lakhs

Kerala Lottery, Kerala Lottery Results, Kerala Lottery Result Live, Karunya, Karunya Lottery Results,

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

KARUNYA Lottery Result KR-352 Today

Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm

Date of Draw: 30/06/2018


1st Prize
Rs :8,000,000/- 
" KC 331811 (ERNAKULAM) "

Consolation Prize
Rs. 25,000/- 
KA 331811 KB 331811 KD 331811 KE 331811
KG 331811 KH 331811 KJ 331811 KK 331811
KL 331811

2nd Prize
Rs :500,000/- 
KC 638390 (THRISSUR)


3rd Prize
Rs :200,000/- 
KA 536422 (PALAKKAD)
KB 752192 (MALAPPURAM)
KC 107716 (THRISSUR)
KD 358102 (KOLLAM)
KE 163025 (IDUKKI)
KG 426323 (PALAKKAD)
KH 725988 (KOTTAYAM)
KJ 445815 (ERNAKULAM)
KK 599444 (ALAPPUZHA)
KL 248236 (IDUKKI)

FOR THE TICKETS ENDING WITH 
THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize
Rs. 5,000/- 
0102  1294  2158  2476  2480
4976  6053  6807  7243  7808
8504  8937


5th Prize
Rs. 2,000/- 
1050  1387  1588  2625  3354
3909  4622  5804  6747  7499


6th Prize
Rs. 1,000/- 
0156  0393  0436  0476  2017
2056  2191  2644  2669  3431
3475  3488  3860  3927  3977
4016  4088  4414  4598  4740
4925  5121  5956  5965  6462
6607  6613  6616  7188  7406
7582  7611  7697  8076  8204
8270  8429  8925  9245  9558
9697  9723


7th Prize
Rs. 500/- 
0190  0217  0375  0447  0480
0743  0951  1151  1184  1208
1525  1575  1657  1768  1866
1940  1969  2179  2504  2571
2594  2697  2802  2924  2933
3220  3450  3654  3667  3790
3816  3906  3992  4120  4218
4220  4273  4390  4396  4447
4649  4813  4840  4934  5371
5527  5569  5878  6110  6379
6398  6543  6748  6783  6784
6941  6943  6945  7078  7398
7605  7706  7759  7980  8096
8240  8508  8613  8653  9073
9163  9177  9341  9376  9403
9993

8th Prize
Rs. 100/- 
0062  0314  0499  0542  0590
0633  0644  0740  0776  0921
0931  0985  1071  1080  1130
1150  1167  1175  1278  1372
1484  1495  1573  1633  1836
2016  2308  2354  2397  2450
2472  2723  2855  2939  3034
3114  3168  3253  3305  3448
3466  3549  3581  3591  3635
3805  3912  3914  3934  3944
4173  4177  4306  4350  4371
4372  4394  4403  4505  4604
4633  4718  5059  5066  5095
5163  5243  5439  5523  5534
5560  5592  5774  5778  5803
5893  6163  6324  6573  6684
6686  6709  6746  6902  6970
7210  7242  7470  7652  7764
7895  8027  8148  8223  8438
8520  8614  8759  8807  8947
9071  9121  9270  9369  9547
9601  9762  9772  9953  9977

[Daily Lottery Image]

Monsoon Bumper 2018

Next week draw details

Tomorrow draw details

Previous Lottery Results

[ 30-06-2018 Nirmal Result NR-75 ]Kerala Lottery Result Today 30-06-2018 is Karunya lottery KR 352. Today kerala lottery result will be announced on 30/06/2018 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KR 352 karunya lottery today 30.06.2018 at sharp 3pm with the presence of officials in the Auditorium of Sree Chithra Home Thiruvananthapuram. official website keralalotteries.com, Promotional website keralalotteries.net