കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Thiruvonam Bumper 2020 Ticket

Friday, June 29, 2018

Kerala Lottery Results: 29-06-2018 Nirmal NR-75 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results

Kerala Lottery Result Nirmal (NR.75)


കേരള സംസ്ഥാന 


ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

Today Nirmal Lottery

Nirmal is one of the seven weekly lotteries. Nirmal lottery draw is held on every Friday at 3pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Nirmal lottery code is “NR” representation contains draw number along with the code. Nirmal lottery cost Rs.30/- only (face value 26.8 +GST). Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every day for sale. Nirmal lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 50 lakhs

Kerala Lottery, Kerala Lottery Results, Kerala Lottery Result Live, Nirmal, Nirmal Lottery Results,

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

NIRMAL Lottery Result NR-75 Today

Date of Draw: 29/06/2018

Kerala Lottery Result LIVE Result Starts @ 03:00pm...

1st Prize
Rs :5,000,000/- 
NV 486685 (THRISSUR)

Consolation Prize
Rs. 25,000/- 
Rs. 25,000/- NN 486685 NO 486685 NP 486685 NR 486685
NS 486685 NT 486685 NU 486685 NW 486685
NX 486685 NY 486685 NZ 486685

2nd Prize
Rs :1,000,000/- 
NZ 703938 (THRISSUR)

3rd Prize
Rs.100,000/-
NN 701788 (THRISSUR)
NO 596840 (KOZHIKKODE)
NP 244003 (KASARGODE)
NR 517370 (KOLLAM)
NS 787039 (PALAKKAD)
NT 781342 (KOZHIKKODE)
NU 794715 (PALAKKAD)
NV 835560 (KOTTAYAM)
NW 712936 (ALAPPUZHA)
NX 150308 (PALAKKAD)
NY 828934 (ALAPPUZHA)
NZ 481175 (KOLLAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH 
THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize
Rs.5,000/-
0628  0697  1515  1973  2568
2601  5112  7025  78105th Prize
Rs.2,000/-
2668  2900  3216  4816  5894
7624  7683  7909  9288

6th Prize
Rs.1,000/- 
0604  0729  1312  1362  1699
1746  1854  2278  2279  2542
2980  3035  3180  3232  3236
3364  3367  3422  3982  4662
4970  5306  5322  5453  5731
6502  6720  7133  7237  7573
7836  8351  9002

7th Prize
Rs.500/-
0233  0506  0641  0712  1122
1883  2328  2392  2806  2830
2958  3228  3245  3491  3568
3804  3854  3882  3933  3985
4075  4077  4458  4524  4584
4650  4675  4731  5712  5746
5821  5834  5871  6240  6390
6414  6757  7148  7267  7337
7401  7454  7561  7575  8179
8434  8456  9472  9531  9657

8th Prize
Rs.100/-
0053  0096  0097  0132  0146
0262  0367  0431  0514  0590
0701  0742  0780  0822  0825
0837  0982  0997  1255  1298
1405  1503  1617  1696  1742
1794  1828  1850  1906  1940
2181  2321  2341  2479  2733
2762  2805  2874  2950  3072
3102  3195  3255  3269  3301
3307  3439  3476  3523  3560
3583  3609  3642  3873  3901
3994  4005  4248  4435  4459
4501  4717  4814  4863  4876
5008  5467  5498  5549  5605
5639  5791  5806  5839  5993
6061  6515  6525  6765  6971
6973  6987  6990  7008  7168
7565  7610  7688  7717  7914
8021  8167  8228  8362  8482
8495  8763  9075  9180  9192
9216  9234  9259  9334  9664
9707  9813  9864  9957  9986

***

[Daily Lottery Image]

Monsoon Bumper 2018

Next week draw details

Tomorrow draw details

Previous Lottery Results


Kerala Lottery Result Today 29-06-2018 is Nirmal lottery NR 75. Today kerala lottery result will be announced on 29/06/2018 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of NR 75 nirmal lottery today 29.06.2018 at sharp 3pm with the presence of officials in the Auditorium of Sree Chithra Home Thiruvananthapuram.