കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Thiruvonam Bumper 2020 Ticket

Wednesday, July 18, 2018

Kerala Lottery Results: 18-07-2018 Akshaya AK-354 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results

Kerala Lottery Result Akshaya (AK.354)

ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

Today Akshaya Lottery Live Result

Akshaya is one of the seven weekly lotteries. Akshaya lottery draw is held on every Wednesdays at 3pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and akshaya lottery code is “AK” representation contains draw number along with the code. Akshaya lottery cost Rs.30/- only (face value 26.8 +GST). Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may vary. 108 lakh tickets were issued every day for sale. Akshaya lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 50 lakhs

Kerala Lottery Result Today

Kerala Lottery Results 18-07-2018 Akshaya AK-354 Lottery Result, Kerala Lottery, Kerala Lottery Results, Kerala Lottery Result Live, Akshaya, Akshaya Lottery Results,

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Akshaya Lottery Result AK-354 Today LIVE

Date of Draw: 18/07/2018


1st Prize- 
Rs :6,000,000/-
"AO 422907 (WAYANAD)"

Consolation Prize
Rs. 8,000/-
AN 422907 AP 422907 AR 422907 AS 422907
AT 422907 AU 422907 AV 422907 AW 422907
AX 422907 AY 422907 AZ 422907

2nd Prize-
Rs :500,000/-
AZ 305179 (WAYANAD)

3rd Prize- 
Rs :100,000/-
AN 117244 (THRISSUR)
AO 665070 (THRISSUR)
AP 618139 (THIRUVANANTHAPURAM)
AR 893983 (PALAKKAD)
AS 246616 (THRISSUR)
AT 326165 (KOZHIKKODE)
AU 254804 (THRISSUR)
AV 294399 (KANNUR)
AW 763713 (KOTTAYAM)
AX 357907 (KOTTAYAM)
AY 204243 (KANNUR)
AZ 754336 (PATHANAMTHITTA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH 
THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-
Rs. 5,000/-
0948  1982  2360  3242  4140
4237  4738  5770  6144  8149


5th Prize- 
Rs. 2,000/-
0422  3239  3474  3955  5853
7652  9277  9491

6th Prize-
Rs. 1,000/-
0192  0754  1057  1249  1628
1742  1816  2248  2364  2487
2713  3369  3511  3789  4196
4354  4632  5048  5502  5594
5911  6678  6921  7165  7449
7778  8200  8221  9282  9377

7th Prize- 
Rs. 500/-
0287  0445  0723  0956  1410
1580  1708  1774  1809  1943
1997  2083  2212  2255  2632
2706  2868  3009  3121  3292
3451  3524  3960  4518  4679
4822  4904  4983  5105  5441
5773  7063  7092  7142  7173
7283  7434  7841  8013  8504
8599  8632  8765  8950  9298
9387  9449  9535  9684  9792


8th Prize- 
Rs. 100/-
0072  0245  0302  0310  0347
0414  0672  0701  0791  0799
0935  0955  0979  1089  1272
1294  1406  1461  1492  1497
1511  1749  1756  2016  2018
2030  2101  2102  2171  2277
2293  2296  2318  2381  2439
2880  3010  3322  3327  3352
3588  3647  3682  3752  3984
4145  4284  4313  4532  4800
4818  4885  5004  5010  5333
5341  5496  5497  5540  5547
5573  5640  5656  5717  5945
6087  6104  6126  6158  6195
6296  6378  6379  6397  6569
6645  6737  6948  6986  7084
7098  7215  7350  7362  7679
7823  7911  7970  8199  8408
8433  8495  8574  8585  8685
8706  8709  8748  8749  8808
9039  9255  9363  9573  9649
9685  9740  9771  9863  9884
9908  9974

Live Lottery results are not confirmed. Please Re check the official results after some time

*************************Kerala Lottery Result Yesterday[Daily Lottery Image]

Upcoming Monsoon Bumper-2018


Next week draw details

Tomorrow draw details

Previous Lottery Results }

Kerala Lottery Result Today 18-07-2018 is Akshaya lottery AK 354. Today Kerala lottery result will be announced on 18/07/2018 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of AK 354 Akshaya lottery today 18.07.2018 at sharp 3pm with the presence of officials in the Auditorium of Sree Chithra Home Thiruvananthapuram.