കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Thiruvonam Bumper 2020 Ticket

Saturday, July 14, 2018

Kerala Lottery Results: 14-07-2018 Karunya KR-354 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results

Kerala Lottery Result Karunya (KR.354)

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

Today Karunya Lottery

Karunya is one of the seven weekly lotteries. Karunya lottery draw is held on every Saturday at 3pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya lottery code is “KR” representation contains draw number along with the code. Karunya lottery cost Rs.40/- only (face value 26.8 +GST). Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every day for sale. Karunya lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 80 lakhs

Kerala Lottery Results 14-07-2018 Karunya KR-354 Lottery Result keralalotteries.net, Kerala Lottery, Kerala Lottery Results, Kerala Lottery Result Live, Karunya, Karunya Lottery Results,

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

KARUNYA Lottery Result KR-354 Today

Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm

Date of Draw: 14/07/2018


1st Prize
Rs :8,000,000/- 
" KG 703986 (KOLLAM) "

Consolation Prize
Rs. 25,000/- 
KA 703986 KB 703986 KC 703986 KD 703986
KE 703986 KH 703986 KJ 703986 KK 703986
KL 703986


2nd Prize
Rs :500,000/- 
KB 473395 (THIRUVANANTHAPURAM)


3rd Prize
Rs :200,000/- 
KA 736968 (ALAPPUZHA)
KB 613682 (THRISSUR)
KC 801269 (MALAPPURAM)
KD 496465 (KOLLAM)
KE 343234 (IDUKKI)
KG 189585 (THIRUVANANTHAPURAM)
KH 329762 (ALAPPUZHA)
KJ 209538 (PALAKKAD)
KK 695443 (KOTTAYAM)
KL 402702 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH 
THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize
Rs. 5,000/- 
1131  1203  2727  3484  3796
4532  4974  5987  6000  6708
7327  88755th Prize
Rs. 2,000/- 
0063  0414  1516  1763  1767
3373  5569  6802  7347  9293


6th Prize
Rs. 1,000/- 
0144  0565  0900  1184  1407
1696  1811  2296  2503  2609
2670  3090  3352  4064  4508
4813  4839  5013  5096  5142
5172  5550  5759  6077  6080
6172  6489  6579  6773  6980
7087  7130  7218  7265  7671
7706  7861  8022  8975  9011
9340  9446


7th Prize
Rs. 500/- 
0470  0540  0805  1111  1486
1533  1761  1778  2045  2114
2140  3050  3202  3228  3336
3513  3721  3747  3909  4065
4317  4421  4597  4837  4982
5039  5337  5501  5606  5711
5733  5791  5853  6174  6211
6220  6324  6384  6491  6509
6588  6597  6600  6634  6666
6676  6814  7049  7146  7166
7427  7853  7884  7923  7937
8068  8323  8336  8409  8459
8488  8847  8922  9155  9308
9319  9380  9443  9551  9577
9616  9623  9678  9957  9970
9996
8th Prize
Rs. 100/- 
0223  0270  0581  0661  0863
1190  1340  1411  1437  1536
1540  1635  1649  1676  1903
1945  2469  2556  2603  2708
2765  2816  2888  3021  3151
3218  3221  3235  3580  3614
3705  3931  3959  4082  4216
4493  4550  4557  4573  4621
4625  4652  4763  4804  4807
4849  4878  4898  4988  5021
5195  5214  5253  5435  5476
5549  5566  5646  5778  5780
5870  5994  6125  6166  6221
6578  6635  6667  6759  6782
6936  6978  7044  7126  7149
7273  7383  7450  7692  7760
7780  7813  7891  7900  7925
8164  8267  8391  8517  8556
8792  8802  8886  8907  9018
9063  9068  9108  9174  9414
9420  9429  9476  9477  9568
9629  9644  9681  9720  9944

[Daily Lottery Image]

Monsoon Bumper 2018

Next week draw details

Tomorrow draw details

Previous Lottery Results

[ 13-07-2018 Nirmal Result NR-77 ]Kerala Lottery Result Today 14-07-2018 is Karunya lottery KR 354. Today kerala lottery result will be announced on 14/07/2018 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KR 354 karunya lottery today 14.07.2018 at sharp 3pm with the presence of officials in the Auditorium of Sree Chithra Home Thiruvananthapuram. official website keralalotteries.com, Promotional website keralalotteries.net