കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Thiruvonam Bumper 2020 Ticket

Saturday, July 21, 2018

Kerala Lottery Results: 21-07-2018 Karunya KR-355 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results

Kerala Lottery Result Karunya (KR.355)

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

Today Karunya Lottery

Karunya is one of the seven weekly lotteries. Karunya lottery draw is held on every Saturday at 3pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya lottery code is “KR” representation contains draw number along with the code. Karunya lottery cost Rs.40/- only (face value 26.8 +GST). Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every day for sale. Karunya lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 80 lakhs

Kerala Lottery Results 21-07-2018 Karunya KR-355 Lottery Result keralalotteries.net, Kerala Lottery, Kerala Lottery Results, Kerala Lottery Result Live, Karunya, Karunya Lottery Results,

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

KARUNYA Lottery Result KR-355 Today

Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm

Date of Draw: 21/07/2018


1st Prize
Rs :7,000,000/- 
" KZ 795993 (MALAPPURAM) "

Consolation Prize
Rs. 8,000/- 
KM 795993 KO 795993 KP 795993 KS 795993
KT 795993 KU 795993 KW 795993 KX 795993
KY 795993


2nd Prize
Rs :1,000,000/-  
KT 347638 (THRISSUR)


3rd Prize
Rs :100,000/- 
KM 389121 (ERNAKULAM)
KO 664823 (KOLLAM)
KP 537666 (KASARGODE)
KS 385391 (ERNAKULAM)
KT 502064 (KOTTAYAM)
KU 369863 (KOZHIKKODE)
KW 217898 (KANNUR)
KX 345744 (PALAKKAD)
KY 722674 (KANNUR)
KZ 736869 (THRISSUR)
---

---
FOR THE TICKETS ENDING WITH 
THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize
Rs. 5,000/- 
1720  2077  2510  4798  4964
5075  6251  6777  7032  7791
8096  8397  9870  99095th Prize
Rs. 2,000/- 
-0293  0367  1166  3872  4279
5191  8529  9211

6th Prize
Rs. 1,000/- 
0143  0381  0429  0675  1073
1216  1266  1307  1390  1663
1889  2042  2061  2175  2409
2467  2801  2983  3121  4760
4992  5159  5395  5547  6118
6176  7817  7892  8059  8167
8721  8805  8870  9168  9308
9558  9788  9939


7th Prize
Rs. 500/- 
0046  0119  0193  0651  0721
0733  0856  0955  1044  1240
1329  1528  1595  1691  1765
1998  2011  2173  2261  2285
2534  2708  2788  2865  3227
3323  3344  3378  3412  3530
3534  3658  3660  3800  4094
4166  4255  4370  4536  4820
4836  4920  5057  5088  5241
5630  5691  5864  6068  6348
6408  6518  6870  6945  6986
7156  7161  7197  7505  7604
7655  7709  7745  8394  8480
8639  8706  9019  9036  9122
9198  9250  9840  9847  99428th Prize
Rs. 100/- 
0023  0097  0153  0278  0462
0643  1059  1065  1094  1101
1193  1245  1709  1798  1816
2112  2208  2287  2309  2612
2686  2694  2778  2795  2872
2974  3119  3211  3290  3500
3541  3617  3661  3699  3707
3819  4152  4163  4237  4353
4540  4634  4652  4663  4678
4702  4828  4966  5119  5260
5333  5342  5357  5609  5683
5710  5983  6137  6139  6214
6252  6391  6541  6558  6585
6637  6720  6782  6824  6850
6980  7044  7064  7065  7142
7310  7476  7634  7696  7731
7764  7962  8241  8242  8448
8566  8587  8629  8683  8724
8761  8792  8817  8908  8920
9057  9213  9307  9342  9362
9408  9497  9527  9595  9634
9657  9718  9827  9856  9996

[Daily Lottery Image]

Onam Bumper 2018

Next week draw details

Tomorrow draw details

Previous Lottery Results

[ 20-07-2018 Nirmal Result NR-78 ]Kerala Lottery Result Today 21-07-2018 is Karunya lottery KR 355. Today kerala lottery result will be announced on 21/07/2018 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KR 355 karunya lottery today 21.07.2018 at sharp 3pm with the presence of officials in the Auditorium of Sree Chithra Home Thiruvananthapuram. official website keralalotteries.com, Promotional website keralalotteries.net