കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്‌തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Today Results >> KARUNYA (KR-440) Draw Held On 21/03/2020 || Results >> NIRMAL (NR-165) Draw Held On 20/03/2020

Saturday, July 28, 2018

Kerala Lottery Results: 28-07-2018 Karunya KR-356 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results

Kerala Lottery Result Karunya (KR.356)

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

Today Karunya Lottery

Karunya is one of the seven weekly lotteries. Karunya lottery draw is held on every Saturday at 3pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya lottery code is “KR” representation contains draw number along with the code. Karunya lottery cost Rs.40/- only (face value 26.8 +GST). Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every day for sale. Karunya lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 80 lakhs

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Kerala Lottery Results 28-07-2018 Karunya KR-356 Lottery Result keralalotteries.net, Kerala Lottery, Kerala Lottery Results, Kerala Lottery Result Live, Karunya, Karunya Lottery Results,

KARUNYA Lottery Result KR-356 Today

Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm

Date of Draw: 28/07/2018


1st Prize
Rs :7,000,000/- 
"KJ 426395 (THRISSUR)"

Consolation Prize
Rs. 8,000/- 
KA 426395 KB 426395 KC 426395 KD 426395
KE 426395 KG 426395 KH 426395 KK 426395
KL 426395


2nd Prize
Rs :1,000,000/-  
KL 668555 (KOZHIKKODE)


3rd Prize
Rs :100,000/- 
KA 281799 (ERNAKULAM)
KB 709531 (IDUKKI)
KC 793083 (KOTTAYAM)
KD 578614 (KASARGODE)
KE 817915 (ERNAKULAM)
KG 776941 (THRISSUR)
KH 315743 (WAYANAD)
KJ 698782 (THRISSUR)
KK 128990 (THIRUVANANTHAPURAM)
KL 111598 (THIRUVANANTHAPURAM)
---

---
FOR THE TICKETS ENDING WITH 
THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize
Rs. 5,000/- 
2101  2636  2942  3403  3854
4630  5197  6423  6754  6975
7350  7821  9184  9553


5th Prize
Rs. 2,000/- 
0563  2506  2799  3527  5264
5488  6345  6458

6th Prize
Rs. 1,000/- 
0617  0881  1427  1607  2347
2641  2878  3086  3731  3944
4124  4276  4393  4457  4545
4623  4803  4822  4854  5090
5097  5150  5362  5601  6277
6288  6337  6362  6502  6773
7024  7232  7885  8150  8737
9019  9084  9412


7th Prize
Rs. 500/- 
0063  0130  0239  0639  0713
0733  0858  0926  1266  1595
1680  1740  1764  1951  2038
2764  2765  2946  3107  3128
3218  3338  3635  3757  3928
3980  4244  4255  4285  4401
4607  4628  4724  4859  4879
5019  5166  5234  5389  5405
5438  5587  5920  5958  5998
6006  6173  6224  6297  6414
6421  6568  6748  6836  7050
7175  7208  7433  7556  7563
7590  8047  8068  8100  8329
8399  8675  8862  9064  9150
9479  9563  9708  9721  98778th Prize
Rs. 100/- 
0058  0115  0136  0304  0348
0585  0642  0667  0769  0907
1001  1014  1037  1197  1249
1382  1517  1704  1957  1992
2170  2241  2603  2766  2823
2826  2923  3082  3184  3340
3447  3493  3561  3639  3661
3705  3721  3736  3791  4027
4110  4166  4169  4309  4390
4422  4504  4581  4588  4757
4769  4795  4821  4905  4930
5007  5048  5102  5152  5397
5404  5440  5513  5516  5671
5730  6107  6171  6403  6405
6443  6464  6474  6546  6607
6671  6672  6744  6985  7301
7316  7584  7665  7684  7700
7820  7843  7884  8050  8255
8268  8356  8546  8735  8764
8870  8904  9009  9020  9021
9089  9364  9538  9593  9639
9740  9745  9796  9824  9854

[Daily Lottery Image]

Onam Bumper 2018

Next week draw details

Tomorrow draw details

Previous Lottery Results

[ 27-07-2018 Nirmal Result NR-79 ]Kerala Lottery Result Today 28-07-2018 is Karunya lottery KR 356. Today kerala lottery result will be announced on 28/07/2018 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KR 356 karunya lottery today 28.07.2018 at sharp 3pm with the presence of officials in the Auditorium of Sree Chithra Home Thiruvananthapuram. official website keralalotteries.com, Promotional website keralalotteries.net