കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Thiruvonam Bumper 2020 Ticket

Thursday, July 19, 2018

Kerala Lottery Results: 19-07-2018 Karunya Plus KN-222 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results

Kerala Lottery Result Karunya Plus (KN.222)


കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

Today Karunya Plus Lottery

Karunya Plus is one of the seven weekly lotteries. Karunya Plus lottery draw is held on every Thursdays at 3pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya Plus lottery code is “KN” representation contains draw number along with the code. Karunya Plus lottery cost Rs.40/- only (face value 26.8 +GST). Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every day for sale. Karunya Plus lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 80 lakhs

kerala lottery results 19-07-2018 karunya plus kn-222 lottery result keralalotteries.net, kerala lottery, kerala lottery results, kerala lottery result live, karunya plus, karunya plus lottery results

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

KARUNYA PLUS Lottery Result KN-222 Today

Date of Draw: 19/07/2018

Kerala Lottery Result LIVE @ 02.55pm...1st Prize- 
Rs :8,000,000/- 
PL 775855 (ALAPPUZHA) "

Consolation Prize- 
Rs. 8,000/- 
PA 775855 PB 775855 PC 775855 PD 775855
PE 775855 PG 775855 PH 775855 PJ 775855
PK 775855


2nd Prize- 
Rs :1,000,000/- 
PB 700575 (THRISSUR)


3rd Prize- 
Rs :100,000/- 
PA 471929 (KOLLAM)
PB 169470 (WAYANAD)
PC 572538 (ALAPPUZHA)
PD 494519 (THIRUVANANTHAPURAM)
PE 451305 (ERNAKULAM)
PG 194159 (THRISSUR)
PH 283120 (KANNUR)
PJ 817475 (PALAKKAD)
PK 268862 (PALAKKAD)
PL 638252 (KANNUR)
---

---
FOR THE TICKETS ENDING WITH 
THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize- 
Rs. 5,000/- 
1344  1504  1756  2434  2895
3233  3808  4061  5449  5609
6521  6531  9260  9677

5th Prize- 
Rs. 2,000/- 
0866  1349  2137  2838  5048
7735  9363  9974

6th Prize- 
Rs. 1,000/- 
0513  0577  0800  2221  2246
2602  3655  3657  3789  3821
4033  4240  4469  4492  4672
4801  4891  4935  4954  4967
5069  5493  5848  6170  7149
7165  7451  7826  7882  8188
8882  8900  8974  9146  9293
9385  9390  9625  9723  9778

7th Prize- 
Rs. 500/- 
0533  0925  1101  1108  1205
1234  1285  1421  1448  1455
1456  1469  1676  1711  2191
2250  2551  2955  3086  3113
3293  3428  3473  3812  3819
4215  4411  4426  4675  4784
4850  4895  5003  5111  5587
5720  5775  5822  5989  6358
6366  6467  6544  6940  6984
7054  7057  7327  7354  7456
7487  7579  7632  7668  7696
7858  7972  8043  8067  8248
8548  8560  8738  9025  9136
9162  9313  9405  9538  9679
9692  9708


8th Prize- 
Rs. 100/-  
0060  0162  0269  0653  0710
0729  0750  0790  0814  1034
1063  1184  1263  1346  1433
1537  1581  1646  1738  1825
1869  1870  1998  2068  2134
2227  2290  2529  2543  2641
2650  2686  2837  3170  3277
3402  3574  3596  3712  3810
3906  3932  4010  4052  4078
4137  4214  4225  4579  4593
4680  4861  4915  4976  5015
5087  5136  5142  5193  5221
5306  5349  5354  5381  5424
5737  5740  5743  5766  5933
6041  6062  6080  6428  6445
6456  6458  6672  6751  6791
6915  6943  7143  7164  7205
7207  7340  7405  7516  7520
7534  7543  7624  7720  7820
7874  7995  8478  8549  8603
8664  8750  8902  8935  9117
9211  9257  9409  9442  9507
9607  9753

***

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days

[Daily Lottery Image]

Monsoon Bumper 2018

Next week draw details

Tomorrow draw details

Previous Lottery Results
Kerala Lottery Result Today 19-07-2018 is Karunya Plus lottery KN 222. Today kerala lottery result will be announced on 19/07/2018 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KN 222 Karunya Plus lottery today 19.07.2018 at sharp 3pm with the presence of officials in the Auditorium of Sree Chithra Home Thiruvananthapuram.