കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Thursday, August 16, 2018

Kerala Lottery Results: 16-08-2018 Karunya Plus KN-226 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results

Kerala Lottery Result Karunya Plus (KN.226)


കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

Today Karunya Plus Lottery

Karunya Plus is one of the seven weekly lotteries. Karunya Plus lottery draw is held on every Thursdays at 3pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya Plus lottery code is “KN” representation contains draw number along with the code. Karunya Plus lottery cost Rs.40/- only (face value 26.8 +GST). Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every day for sale. Karunya Plus lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 80 lakhs

“kerala lottery result 16 8 2018 karunya plus kn 226”, karunya plus today result : 16-8-2018 karunya plus lottery kn-226, kerala lottery result 16-08-2018, karunya plus lottery results, kerala lottery result today karunya plus, karunya plus lottery result, kerala lottery result karunya plus today, kerala lottery karunya plus today result, karunya plus kerala lottery result, karunya plus lottery kn.226 results 16-8-2018, karunya plus lottery kn 226, live karunya plus lottery kn-226, karunya plus lottery, kerala lottery today result karunya plus, karunya plus lottery (kn-226) 16/08/2018, today karunya plus lottery result, karunya plus lottery today result, karunya plus lottery results today, today kerala lottery result karunya plus, kerala lottery results today karunya plus 16 8 18, karunya plus lottery today, today lottery result karunya plus 16-8-18, karunya plus lottery result today 16.8.2018, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw, kerala lottery results, kerala state lottery today, kerala lottare, kerala lottery result, lottery today, kerala lottery today draw result, kerala lottery online purchase, kerala lottery, kl result,  yesterday lottery results, lotteries results, keralalotteries, kerala lottery, keralalotteryresult, kerala lottery result, kerala lottery result live, kerala lottery today, kerala lottery result today, kerala lottery results today, today kerala lottery result, kerala lottery ticket pictures, kerala samsthana bhagyakuri

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

KARUNYA PLUS Lottery Result KN-226 Today

Date of Draw: 16/08/2018

Kerala Lottery Result LIVE @ 02.55pm...1st Prize- 
Rs :8,000,000/- 
PC 811097 (KOTTAYAM)

---


---
Consolation Prize- 
Rs. 8,000/- 
PA 811097  PB 811097
PD 811097  PE 811097
PG 811097  PH 811097
PJ 811097  PK 811097

PL 811097


2nd Prize- 
Rs :1,000,000/- 
PG 597284 (ERNAKULAM)


3rd Prize- 
Rs :100,000/- 
PA 672053 (ERNAKULAM)
PB 794025 (ERNAKULAM)
PC 387880 (PATHANAMTHITTA)
PD 601629 (MALAPPURAM)
PE 123010 (KOZHIKKODE)
PG 602066 (MALAPPURAM)
PH 328975 (THRISSUR)
PJ 742082 (THRISSUR)
PK 490517 (ERNAKULAM)
PL 125629 (KANNUR)

---

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ---
FOR THE TICKETS ENDING WITH 
THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize- 
Rs. 5,000/- 
0173  0247  1194  1236  1845
2213  2600  2817  4944  5169
5755  6105  7299  7573


5th Prize- 
Rs. 2,000/- 
2268  2977  3935  3956  5372
5391  5424  5660

 
6th Prize- 
Rs. 1,000/- 
0197  0208  0223  0927  1111
1227  1438  1763  1898  2382
2462  2644  2931  3059  3061
3199  3216  3358  3621  4028
4151  4708  4847  5079  5172
6037  6943  7603  7793  8036
8165  8169  8361  8758  8785
8847  8876  9030  9699  9759

---

---  
7th Prize- 
Rs. 500/- 
0065  0242  0461  0492  0583
0908  0989  1103  1499  1542
1549  1579  1911  1937  1943
2277  2280  2331  2380  2761
2799  2885  2998  3185  3793
4278  4320  4504  4930  4986
5145  5286  5315  5340  5496
5519  5553  5555  5650  5685
6003  6268  6316  6453  6611
6643  6742  6801  6895  6978
7159  7245  7303  7362  7383
7403  7470  7493  7552  7708
7741  7936  8001  8407  8768
8833  8863  8880  9202  9228
9595  96428th Prize- 
Rs. 100/-  
0027  0071  0099  0314  0478
0611  0787  0822  0848  0886
1039  1046  1185  1224  1263
1631  1883  1954  2028  2150
2312  2410  2504  2509  2714
3038  3048  3068  3168  3212
3328  3413  3497  3574  3588
3737  3833  3894  3979  4007
4075  4159  4177  4236  4240
4414  4451  4542  4574  4865
4889  4946  5051  5099  5175
5176  5225  5230  5301  5457
5925  6013  6183  6284  6404
6423  6514  6534  6638  6744
6760  7006  7024  7135  7152
7198  7209  7252  7286  7352
7530  7598  7691  7775  8051
8223  8246  8253  8274  8284
8411  8414  8508  8514  8541
8558  8559  8617  8852  8889
9033  9094  9155  9210  9233
9296  9329  9352  9664  9672
9805  9972

***


“kerala lottery result 16 8 2018 karunya plus kn 226”, karunya plus today result : 16-8-2018 karunya plus lottery kn-226, kerala lottery result 16-08-2018, karunya plus lottery results, kerala lottery result today karunya plus, karunya plus lottery result, kerala lottery result karunya plus today, kerala lottery karunya plus today result, karunya plus kerala lottery result, karunya plus lottery kn.226 results 16-8-2018, karunya plus lottery kn 226, live karunya plus lottery kn-226, karunya plus lottery, kerala lottery today result karunya plus, karunya plus lottery (kn-226) 16/08/2018, today karunya plus lottery result, karunya plus lottery today result, karunya plus lottery results today, today kerala lottery result karunya plus, kerala lottery results today karunya plus 16 8 18, karunya plus lottery today, today lottery result karunya plus 16-8-18, karunya plus lottery result today 16.8.2018, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw, kerala lottery results, kerala state lottery today, kerala lottare, kerala lottery result, lottery today, kerala lottery today draw result, kerala lottery online purchase, kerala lottery, kl result,  yesterday lottery results, lotteries results, keralalotteries, kerala lottery, keralalotteryresult, kerala lottery result, kerala lottery result live, kerala lottery today, kerala lottery result today, kerala lottery results today, today kerala lottery result, kerala lottery ticket pictures, kerala samsthana bhagyakuriThe prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days


Onam Bumper 2018 BR 63 coming soon...

Next Karunya Plus Lottery KN 227 draw on 23.08.2018
at Sree Chithra Home Auditorium

Kerala Lottery Results 16-08-2018 Karunya Plus KN-226 Lottery Result keralalotteries.net-page-001

Kerala Lottery Results 16-08-2018 Karunya Plus KN-226 Lottery Result keralalotteries.net-page-002Tomorrow draw details
Nirmal Lottery NR 82 draw on 17.08.2018 @ 3.00 pm

⇦ HOME

Previous Lottery ResultsKerala Lottery Result Today 16-08-2018 is Karunya Plus lottery KN 226. Today kerala lottery result will be announced on 16/08/2018 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KN 226 Karunya Plus lottery today 02.08.2018 at sharp 3pm with the presence of officials in the Auditorium of Sree Chithra Home Thiruvananthapuram.