കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Thursday, September 6, 2018

Kerala Lottery Results: 06-09-2018 Karunya Plus KN-229 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results

Kerala Lottery Result Karunya Plus (KN.229)


കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

Today Karunya Plus Lottery

Karunya Plus is one of the seven weekly lotteries. Karunya Plus lottery draw is held on every Thursdays at 3pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya Plus lottery code is “KN” representation contains draw number along with the code. Karunya Plus lottery cost Rs.40/- only (face value 26.8 +GST). Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every day for sale. Karunya Plus lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 80 lakhs

KeralaLotteries.net, “kerala lottery result 30 8 2018 karunya plus kn 228”, karunya plus today result : 30-8-2018 karunya plus lottery kn-228, kerala lottery result 30-08-2018, karunya plus lottery results, kerala lottery result today karunya plus, karunya plus lottery result, kerala lottery result karunya plus today, kerala lottery karunya plus today result, karunya plus kerala lottery result, karunya plus lottery kn.228 results 30-8-2018, karunya plus lottery kn 228, live karunya plus lottery kn-228, karunya plus lottery, kerala lottery today result karunya plus, karunya plus lottery (kn-228) 30/08/2018, today karunya plus lottery result, karunya plus lottery today result, karunya plus lottery results today, today kerala lottery result karunya plus, kerala lottery results today karunya plus 30 8 18, karunya plus lottery today, today lottery result karunya plus 30-8-18, karunya plus lottery result today 30.8.2018, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw, kerala lottery results, kerala state lottery today, kerala lottare, kerala lottery result, lottery today, kerala lottery today draw result, kerala lottery online purchase, kerala lottery, kl result,  yesterday lottery results, lotteries results, keralalotteries, kerala lottery, keralalotteryresult, kerala lottery result, kerala lottery result live, kerala lottery today, kerala lottery result today, kerala lottery results today, today kerala lottery result, kerala lottery ticket pictures, kerala samsthana bhagyakuri

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

KARUNYA PLUS Lottery Result KN-229 Today

Date of Draw: 06/09/2018

Kerala Lottery Result LIVE @ 02.55pm...

1st Prize-
Rs :8,000,000/-
PM 223565 (PATHANAMTHITTA)

---


---
Consolation Prize-
PO 223565  PP 223565
PS 223565  PT 223565
PU 223565  PW 223565
PX 223565  PY 223565  PZ 2235652nd Prize-
Rs :1,000,000/-
PY 221926 (KOLLAM)


3rd Prize- 
Rs :100,000/- 
PM 582634 (THRISSUR)
PO 419753 (KOZHIKKODE)
PP 132339 (PALAKKAD)
PS 293077 (THRISSUR)
PT 580925 (MALAPPURAM)
PU 276466 (PALAKKAD)
PW 564055 (KANNUR)
PX 137284 (THRISSUR)
PY 394116 (WAYANAD)
PZ 120457 (ALAPPUZHA)

---

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ---
FOR THE TICKETS ENDING WITH 
THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize- 
Rs. 5,000/- 
1215  1599  2665  3244  3350
3743  5066  5692  6566  6945
7506  7604  8185  8871


5th Prize- 
Rs. 2,000/- 
0776  1123  1873  2496  2880
8327  9361  9699

 
6th Prize- 
Rs. 1,000/- 
0035  0165  0238  0374  0383
0991  1854  1899  2063  2262
3220  3422  3441  3615  4089
4133  4589  4599  4607  4708
5628  5701  6323  6494  6755
6778  6840  7818  8028  8427
8548  8600  8946  9458  9563
9567  9590  9616  9980  9982

---

---
7th Prize- 
Rs. 500/- 
0081  0368  0396  0454  0659
0736  0950  1187  1371  1566
1927  2234  2385  2513  2615
2617  2683  2749  2947  3015
3284  3451  3472  3560  3699
4127  4190  4195  4581  4677
4832  4835  4891  4919  4971
5048  5632  5806  5873  6196
6465  6912  6929  7018  7123
7304  7326  7452  7494  7500
7577  7691  7833  7878  7950
8015  8082  8126  8250  8410
8453  8468  8469  8478  8534
8591  8625  8759  9002  9185
9201  92848th Prize- 
Rs. 100/-  
0094  0256  0314  0350  0382
0413  0566  0618  0647  0695
0838  1097  1265  1348  1391
1479  1677  1775  1789  1816
1888  1975  1997  2133  2264
2327  2403  2425  2668  2977
3071  3125  3144  3243  3294
3384  3474  3505  3557  3561
3564  3570  3647  3716  3876
3898  3988  4037  4117  4152
4343  4358  4388  4518  4691
4805  5014  5333  5508  5542
5550  5552  5560  5599  5713
5908  5913  5971  6097  6101
6147  6650  6681  6707  6723
6787  6848  6859  6916  7005
7227  7455  7541  7624  7661
7724  7782  7790  8048  8154
8163  8197  8223  8227  8240
8346  8364  8430  8455  8485
8550  8555  8703  8796  8880
8890  9204  9742  9779  9801
9822  9895

***

KeralaLotteries.net, “kerala lottery result 30 8 2018 karunya plus kn 228”, karunya plus today result : 30-8-2018 karunya plus lottery kn-228, kerala lottery result 30-08-2018, karunya plus lottery results, kerala lottery result today karunya plus, karunya plus lottery result, kerala lottery result karunya plus today, kerala lottery karunya plus today result, karunya plus kerala lottery result, karunya plus lottery kn.228 results 30-8-2018, karunya plus lottery kn 228, live karunya plus lottery kn-228, karunya plus lottery, kerala lottery today result karunya plus, karunya plus lottery (kn-228) 30/08/2018, today karunya plus lottery result, karunya plus lottery today result, karunya plus lottery results today, today kerala lottery result karunya plus, kerala lottery results today karunya plus 30 8 18, karunya plus lottery today, today lottery result karunya plus 30-8-18, karunya plus lottery result today 30.8.2018, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw, kerala lottery results, kerala state lottery today, kerala lottare, kerala lottery result, lottery today, kerala lottery today draw result, kerala lottery online purchase, kerala lottery, kl result,  yesterday lottery results, lotteries results, keralalotteries, kerala lottery, keralalotteryresult, kerala lottery result, kerala lottery result live, kerala lottery today, kerala lottery result today, kerala lottery results today, today kerala lottery result, kerala lottery ticket pictures, kerala samsthana bhagyakuri


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days

Onam Bumper 2018 BR 63 coming soon...

Next Karunya Plus Lottery KN 230 draw on 13.08.2018
at Sree Chithra Home AuditoriumKerala Lottery Results 06-09-2018 Karunya Plus KN-229 Lottery Result keralalotteries.net-page-001

Kerala Lottery Results 06-09-2018 Karunya Plus KN-229 Lottery Result keralalotteries.net-page-002Tomorrow draw details
Nirmal Lottery NR 85 draw on 07.09.2018 @ 3.00 pm

⇦ HOME

Previous Lottery Results


Kerala Lottery Result Today 06-09-2018 is Karunya Plus lottery KN 229. Today kerala lottery result will be announced on 06/09/2018 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KN 229 Karunya Plus lottery today 06.09.2018 at sharp 3pm with the presence of officials in the Auditorium of Sree Chithra Home Thiruvananthapuram.