കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Thursday, September 13, 2018

Kerala Lottery Results: 13-09-2018 Karunya Plus KN-230 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results

Kerala Lottery Result Karunya Plus (KN.230)


കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

Today Karunya Plus Lottery

Karunya Plus is one of the seven weekly lotteries. Karunya Plus lottery draw is held on every Thursdays at 3pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya Plus lottery code is “KN” representation contains draw number along with the code. Karunya Plus lottery cost Rs.40/- only (face value 26.8 +GST). Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every day for sale. Karunya Plus lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 80 lakhs

KeralaLotteries.net, “kerala lottery result 13 9 2018 karunya plus kn 230”, karunya plus today result : 13-9-2018 karunya plus lottery kn-230, kerala lottery result 13-09-2018, karunya plus lottery results, kerala lottery result today karunya plus, karunya plus lottery result, kerala lottery result karunya plus today, kerala lottery karunya plus today result, karunya plus kerala lottery result, karunya plus lottery kn.230 results 13-9-2018, karunya plus lottery kn 230, live karunya plus lottery kn-230, karunya plus lottery, kerala lottery today result karunya plus, karunya plus lottery (kn-230) 13/09/2018, today karunya plus lottery result, karunya plus lottery today result, karunya plus lottery results today, today kerala lottery result karunya plus, kerala lottery results today karunya plus 13 9 18, karunya plus lottery today, today lottery result karunya plus 13-9-18, karunya plus lottery result today 13.9.2018, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw, kerala lottery results, kerala state lottery today, kerala lottare, kerala lottery result, lottery today, kerala lottery today draw result, kerala lottery online purchase, kerala lottery, kl result,  yesterday lottery results, lotteries results, keralalotteries, kerala lottery, keralalotteryresult, kerala lottery result, kerala lottery result live, kerala lottery today, kerala lottery result today, kerala lottery results today, today kerala lottery result, kerala lottery ticket pictures, kerala samsthana bhagyakuri

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

KARUNYA PLUS Lottery Result KN-230 Today

Date of Draw: 13/09/2018

Kerala Lottery Result LIVE @ 02.55pm...

1st Prize-
Rs :8,000,000/-
"PG 679135 (KANNUR)"

---


---
Consolation Prize-
PA 679135  PB 679135
PC 679135  PD 679135
PE 679135  PH 679135
PJ 679135  PK 679135  PL 6791352nd Prize-
Rs :1,000,000/-
PJ 484644 (ERNAKULAM)


3rd Prize- 
Rs :100,000/- 
PA 405837 (MALAPPURAM)
PB 178471 (MALAPPURAM)
PC 814848 (THRISSUR)
PD 326111 (KOZHIKKODE)
PE 631954 (THRISSUR)
PG 284237 (THIRUVANANTHAPURAM)
PH 781061 (PALAKKAD)
PJ 415569 (KOTTAYAM)
PK 706532 (KOZHIKKODE)
PL 802564 (KANNUR)

---

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ---
FOR THE TICKETS ENDING WITH 
THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize- 
Rs. 5,000/- 
0474  1774  2249  2974  4111
4287  5502  5579  5608  6797
8364  8587  8847  9895


5th Prize- 
Rs. 2,000/- 
0135  0807  0834  5269  5758
7705  8207  9826

 
6th Prize- 
Rs. 1,000/- 
0050  0333  0574  0590  0756
0861  0982  1942  2573  2671
3083  3404  3776  3986  4435
4442  4614  4618  4721  5203
5447  5732  6098  6107  6295
6972  7258  7761  7792  7847
7896  8290  8295  8919  8983
9026  9053  9120  9295  9698

---

---
7th Prize- 
Rs. 500/- 
0313  0363  0469  0684  0785
1005  1145  1193  1426  1516
1649  1699  2420  2429  2823
2851  2958  3073  3310  3325
3356  3478  3576  3598  3642
3677  4040  4399  4425  4458
4644  4742  4890  4975  5090
5452  5461  5469  5510  5976
5992  6129  6321  6583  6783
6789  6885  6991  7015  7204
7670  7787  7927  8173  8239
8285  8323  8360  8382  8490
8519  8555  8727  8744  8962
8986  9037  9042  9361  9597
9712  97198th Prize- 
Rs. 100/-  
0110  0174  0215  0216  0326
0348  0364  0398  1045  1102
1347  1447  1593  1652  1663
1668  1848  1944  2032  2283
2288  2384  2488  2525  2660
2717  2749  2943  2970  3295
3513  3573  3594  3622  3674
3734  3790  3856  3935  4039
4056  4157  4247  4371  4468
4490  4505  4662  4862  5049
5300  5341  5356  5419  5467
5491  5567  5646  5795  5888
5906  6051  6056  6119  6213
6229  6247  6304  6526  6531
6548  6889  6999  7080  7112
7220  7299  7345  7481  7528
7767  7836  7932  7944  8057
8081  8131  8176  8259  8369
8559  8644  8721  8732  8748
8819  8925  8926  8932  8966
8982  9071  9092  9201  9565
9602  9669  9718  9732  9792
9839  9936

***

KeralaLotteries.net, “kerala lottery result 13 9 2018 karunya plus kn 230”, karunya plus today result : 13-9-2018 karunya plus lottery kn-230, kerala lottery result 13-09-2018, karunya plus lottery results, kerala lottery result today karunya plus, karunya plus lottery result, kerala lottery result karunya plus today, kerala lottery karunya plus today result, karunya plus kerala lottery result, karunya plus lottery kn.230 results 13-9-2018, karunya plus lottery kn 230, live karunya plus lottery kn-230, karunya plus lottery, kerala lottery today result karunya plus, karunya plus lottery (kn-230) 13/09/2018, today karunya plus lottery result, karunya plus lottery today result, karunya plus lottery results today, today kerala lottery result karunya plus, kerala lottery results today karunya plus 13 9 18, karunya plus lottery today, today lottery result karunya plus 13-9-18, karunya plus lottery result today 13.9.2018, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw, kerala lottery results, kerala state lottery today, kerala lottare, kerala lottery result, lottery today, kerala lottery today draw result, kerala lottery online purchase, kerala lottery, kl result,  yesterday lottery results, lotteries results, keralalotteries, kerala lottery, keralalotteryresult, kerala lottery result, kerala lottery result live, kerala lottery today, kerala lottery result today, kerala lottery results today, today kerala lottery result, kerala lottery ticket pictures, kerala samsthana bhagyakuri


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days

Onam Bumper 2018 BR 63 coming soon...

Next Karunya Plus Lottery KN 231 draw on 20.09.2018
at Sree Chithra Home AuditoriumKerala Lottery Results 13-09-2018 Karunya Plus KN-230 Lottery Result keralalotteries.net-page-001

Kerala Lottery Results 13-09-2018 Karunya Plus KN-230 Lottery Result keralalotteries.net-page-002
Tomorrow draw details
Nirmal Lottery NR 86 draw on 14.09.2018 @ 3.00 pm

⇦ HOME

Previous Lottery Results


Kerala Lottery Result Today 13-09-2018 is Karunya Plus lottery KN 230. Today kerala lottery result will be announced on 13/09/2018 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KN 230 Karunya Plus lottery today 13.09.2018 at sharp 3pm with the presence of officials in the Auditorium of Sree Chithra Home Thiruvananthapuram.