കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Thursday, September 20, 2018

Kerala Lottery Results: 20-09-2018 Karunya Plus KN-231 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results

Kerala Lottery Result Karunya Plus (KN.231)


കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

Today Karunya Plus Lottery

Karunya Plus is one of the seven weekly lotteries. Karunya Plus lottery draw is held on every Thursdays at 3pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya Plus lottery code is “KN” representation contains draw number along with the code. Karunya Plus lottery cost Rs.40/- only (face value 26.8 +GST). Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every day for sale. Karunya Plus lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 80 lakhs

keralalotteries.net, “kerala lottery result 20 9 2018 karunya plus kn 231”, karunya plus today result : 20-9-2018 karunya plus lottery kn-231, kerala lottery result 20-09-2018, karunya plus lottery results, kerala lottery result today karunya plus, karunya plus lottery result, kerala lottery result karunya plus today, kerala lottery karunya plus today result, karunya plus kerala lottery result, karunya plus lottery kn.231 results 20-9-2018, karunya plus lottery kn 231, live karunya plus lottery kn-231, karunya plus lottery, kerala lottery today result karunya plus, karunya plus lottery (kn-231) 20/09/2018, today karunya plus lottery result, karunya plus lottery today result, karunya plus lottery results today, today kerala lottery result karunya plus, kerala lottery results today karunya plus 20 9 18, karunya plus lottery today, today lottery result karunya plus 20-9-18, karunya plus lottery result today 20.9.2018, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw, kerala lottery results, kerala state lottery today, kerala lottare, kerala lottery result, lottery today, kerala lottery today draw result, kerala lottery online purchase, kerala lottery, kl result,  yesterday lottery results, lotteries results, keralalotteries, kerala lottery, keralalotteryresult, kerala lottery result, kerala lottery result live, kerala lottery today, kerala lottery result today, kerala lottery results today, today kerala lottery result, kerala lottery ticket pictures, kerala samsthana bhagyakuri

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

KARUNYA PLUS Lottery Result KN-231 Today

Date of Draw: 20/09/2018

Kerala Lottery Result LIVE @ 02.55pm...

1st Prize-
Rs :8,000,000/-
"PZ 475605 (PALAKKAD)"

---


---
Consolation Prize-
PM 475605  PO 475605
PP 475605  PS 475605
PT 475605  PU 475605
PW 475605  PX 475605  PY 4756052nd Prize-
Rs :1,000,000/-
PO 141417 (ERNAKULAM)


3rd Prize- 
Rs :100,000/- 
PM 292981 (KASARGODE)
PO 245910 (THRISSUR)
PP 784860 (PALAKKAD)
PS 578736 (PATHANAMTHITTA)
PT 810214 (ERNAKULAM)
PU 541149 (PALAKKAD)
PW 655053 (ERNAKULAM)
PX 479762 (ERNAKULAM)
PY 113818 (KANNUR)
PZ 244738 (THRISSUR)

---

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ---
FOR THE TICKETS ENDING WITH 
THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize- 
Rs. 5,000/- 
0517  1129  1752  1944  2073
2619  3023  5162  5840  6698
8745  8926  9414  9507


5th Prize- 
Rs. 2,000/- 
0488  1147  1826  2094  3055
4139  4399  6823

 
6th Prize- 
Rs. 1,000/- 
0226  0366  0785  1162  1284
1671  2489  3114  3251  3365
3459  3835  4424  4440  4591
5152  5370  5464  5586  5705
5905  6328  6352  6378  6460
6754  6894  6970  7016  7369
8001  8423  8426  8527  8615
8762  8856  9168  9331  9380

---

---
7th Prize- 
Rs. 500/- 
0151  0240  0393  0420  0437
0807  0835  0859  1142  1573
1953  2040  2101  2286  2484
3028  3094  3111  3294  3593
3629  3860  3873  3945  3981
4047  4237  4267  4351  4387
4518  4857  5048  5139  5255
5353  5678  5765  5911  6034
6226  6450  6500  6549  6726
6900  7100  7111  7160  7574
7791  7808  7827  7881  7950
8100  8243  8457  8478  8574
8646  8788  8817  8839  8870
8875  8956  9150  9324  9753
9844  98548th Prize- 
Rs. 100/-  
0013  0048  0068  0513  0522
0563  0564  0719  0795  0987
1026  1061  1267  1411  1424
1547  1564  1747  1755  1794
1854  2016  2259  2363  2378
2543  2697  2726  2774  2842
2867  2893  3005  3039  3097
3107  3247  3276  3316  3346
3387  3511  3610  3880  3886
3952  4153  4735  4930  4949
5051  5070  5197  5222  5241
5250  5324  5434  5439  5475
5784  5865  5916  5948  5995
6037  6072  6082  6106  6144
6149  6355  6371  6441  6683
6807  6925  7059  7113  7172
7294  7301  7339  7456  7610
7630  7636  7843  7940  8169
8261  8315  8356  8417  8429
8539  8586  8628  8647  9025
9075  9276  9421  9435  9440
9468  9566  9571  9733  9803
9831  9917

***

keralalotteries.net, “kerala lottery result 20 9 2018 karunya plus kn 231”, karunya plus today result : 20-9-2018 karunya plus lottery kn-231, kerala lottery result 20-09-2018, karunya plus lottery results, kerala lottery result today karunya plus, karunya plus lottery result, kerala lottery result karunya plus today, kerala lottery karunya plus today result, karunya plus kerala lottery result, karunya plus lottery kn.231 results 20-9-2018, karunya plus lottery kn 231, live karunya plus lottery kn-231, karunya plus lottery, kerala lottery today result karunya plus, karunya plus lottery (kn-231) 20/09/2018, today karunya plus lottery result, karunya plus lottery today result, karunya plus lottery results today, today kerala lottery result karunya plus, kerala lottery results today karunya plus 20 9 18, karunya plus lottery today, today lottery result karunya plus 20-9-18, karunya plus lottery result today 20.9.2018, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw, kerala lottery results, kerala state lottery today, kerala lottare, kerala lottery result, lottery today, kerala lottery today draw result, kerala lottery online purchase, kerala lottery, kl result,  yesterday lottery results, lotteries results, keralalotteries, kerala lottery, keralalotteryresult, kerala lottery result, kerala lottery result live, kerala lottery today, kerala lottery result today, kerala lottery results today, today kerala lottery result, kerala lottery ticket pictures, kerala samsthana bhagyakuri


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days

Pooja Bumper 2018 BR 64 coming soon...

Next Karunya Plus Lottery KN 232 draw on 27.09.2018
at Sree Chithra Home Auditorium
Kerala Lottery Results 20-09-2018 Karunya Plus KN-231 Lottery Result keralalotteries.net-page-001

Kerala Lottery Results 20-09-2018 Karunya Plus KN-231 Lottery Result keralalotteries.net-page-
Tomorrow draw details
Nirmal Lottery NR 87 draw on 21.09.2018 @ 3.00 pm

⇦ HOME

Previous Lottery Results


Kerala Lottery Result Today 20-09-2018 is Karunya Plus lottery KN 231. Today kerala lottery result will be announced on 20/09/2018 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KN 231 Karunya Plus lottery today 20.09.2018 at sharp 3pm with the presence of officials at Gorky Bhavan, Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.