കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്‌തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Today Results >> KARUNYA (KR-440) Draw Held On 21/03/2020 || Results >> NIRMAL (NR-165) Draw Held On 20/03/2020

Wednesday, March 21, 2018

Kerala Lottery Results: 21-Mar-2018 Summer Bumper BR-60 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results

Kerala Lottery Result Summer umper (BR.60)

Today Akshaya Lottery Live Result

Summer  Bumper is one of the Bumper lotteries. Summer Bumper lottery draw is held on  Wednesday at 2pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Summer Bumper lottery code is “BR” representation contains draw number along with the code. Summer Bumper lottery cost Rs.150/- only (face value 26.8 +GST). Kerala State Lotteries department releases the lottery in Five series(SA, SB, SC, SD, SE) and the series may varies. 45 lakh tickets were issued for sale. Summer Bumper lottery ticket has 10 prizes including consolation prize. The first prize winner got 4 Crore

Kerala Lottery Results 21-Mar-2018 Summer Bumper BR-60 Lottery Result keralalotteries.net
KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Summer Bumper Lottery Result BR-60 Today LIVE

Date of Draw: 21/03/20181st Prize
Rs : 4,00,00,000/-
SC 348775 (THRISSUR)

Consolation Prize
Rs.1,00,000/-
SA 348775  SB 348775
SD 348775  SE 348775

2nd Prize
Rs:25,00,000/-
SA 461339 (ERNAKULAM)
SB 538845 (THRISSUR)
SC 509243 (KOTTAYAM)
SD 268318 (ALAPPUZHA)
SE 253008 (THIRUVANANTHAPURAM)

3rd Prize
Rs:10,00,000/-
SA 281408 (KOTTAYAM)
SA 315463 (ERNAKULAM)
SB 170497 (WAYANAD)
SB 387601 (KOLLAM)
SC 306234 (KANNUR)
SC 520625 (THIRUVANANTHAPURAM)
SD 292123 (ERNAKULAM)
SD 300254 (THRISSUR)
SE 421402 (PALAKKAD)
SE 484245 (THIRUVANANTHAPURAM)

4th Prize
Rs.1,00,000/-
40742

5th Prize
Rs.5,000/-
0726  1271  2032  2099  2266
2380  3437  3997  4815  5169
5379  6240  7071  7635  7729
8111  8160  9053  9243  9731
9771  9974

6th Prize
Rs.3,000/-
0519  0842  1482  2398  2420
2850  3647  5150  5410  6122
6890  7361  7386  7805  8188
8753

7th Prize
Rs.1,000/-
0023  1087  1833  2174  2276
2310  2651  2711  3043  3605
4073  4084  4141  5254  5677
5683  6038  6312  6769  6798
7010  7087  8143  8288  8453
8582  9229  9300  9360  9559
9687  9853

8th Prize
Rs.500/-
0329  0542  0676  1053  1130
1215  1229  1320  1531  1758
1877  1896  1900  1997  2063
2156  2509  2620  2642  2659
2660  2890  4279  4544  4588
4826  4867  5128  5291  5347
5426  5817  6765  6966  7017
7280  7723  7751  7919  9013
9034  9277  9388  9561  9965

9th Prize
Rs.200/-
0006  0181  0201  0219  0220
0289  0411  0468  0667  0670
0697  0772  0799  0926  0987
1004  1256  1336  1388  1409
1642  1770  1790  1914  2012
2070  2124  2155  2220  2417
2425  2458  2490  2876  2892
2911  2939  2964  3433  3511
3548  3561  3723  3800  3869
3886  3917  4269  4329  4382
4590  4625  4683  4725  4886
4887  4974  5161  5203  5239
5290  5387  5483  5625  5775
5864  5924  6004  6165  6254
6467  6614  6636  6657  6666
6710  6745  6897  7175  7213
7326  7330  7376  7407  7526
7529  7562  7579  7604  7760
7772  7814  7908  7920  8053
8156  8242  8386  8418  8505
8861  8912  8939  8942  9029
9085  9119  9249  9302  9412
9440  9445  9499  9509  9656
9672  9702  9707  9828  9859

*************************


Kerala Lottery Result Yesterday


[Daily Lottery Image]

Upcoming Summer Bumper-2018

Next week draw details

Tomorrow draw details

Previous Lottery Results }

Kerala Lottery Result Today 21-03-2018 is Summer Bumper lottery BR 60. Today kerala lottery result will be announced on 21/03/2018 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of BR 60 Summer Bumper lottery today 21.03.2018 at sharp 3pm with the presence of officials in the Auditorium of Sree Chithra Home Thiruvananthapuram.