കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Kerala Lottery Result Karunya-Plus Winners List 2020 - 2024

Kerala Lottery Result Karunya Plus Complete List

Result of Karunya Plus Lottery

“Keep personal hygiene, fight against corona”

kerala-lottery-result-karunya-plus-complete-list-keralalotteries.net

Karunya Plus Lottery

Karunya Plus bhagyakuri is one of the six weekly lotteries. The Directorate of Kerala State Lotteries conducts the lottery draw on Thursday for the ticket Karunya Plus. The lottery code is “KN”. The live result of the Karunya Plus lottery will be updated here at 3 pm daily and the complete result of the Kerala lottery Karunya Plus will be officially published at 4 pm in the evening. You can download and print the official PDF of the Kerala lottery Karunya Plus result from 4 pm onwards.


Kerala Lottery Results Karunya Plus (കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം)

---

View Latest Karunya Plus Lottery Results

Kerala Lottery Draw Results 2020-2024 Chart

www.keralalotteries.net

Dated

Name of Lottery & Draw No.

23-05-2024

Karunya Plus KN 523 Official Result

16-05-2024

Karunya Plus KN 522 Official Result

02-05-2024

Karunya Plus KN 520 Official Result

25-04-2024

Karunya Plus KN 519 Official Result

18-04-2024

Karunya Plus KN 518 Official Result

11-04-2024

Karunya Plus KN 517 Official Result

04-04-2024

Karunya Plus KN 516 Official Result

28-03-2024

Karunya Plus KN 515 Official Result

21-03-2024

Karunya Plus KN 514 Official Result

14-03-2024

Karunya Plus KN 513 Official Result

07-03-2024

Karunya Plus KN 512 Official Result

29-02-2024

Karunya Plus KN 511 Official Result

22-02-2024

Karunya Plus KN 510 Official Result

15-02-2024

Karunya Plus KN 509 Official Result

08-02-2024

Karunya Plus KN 508 Official Result

01-02-2024

Karunya Plus KN 507 Official Result

25-01-2024

Karunya Plus KN 506 Official Result

18-01-2024

Karunya Plus KN 505 Official Result

11-01-2024

Karunya Plus KN 504 Official Result

04-01-2024

Karunya Plus KN 503 Official Result

28-12-2023

Karunya Plus KN 502 Official Result

21-12-2023

Karunya Plus KN 501 Official Result

14-12-2023

Karunya Plus KN 500 Official Result

07-12-2023

Karunya Plus KN 499 Official Result

30-11-2023

Karunya Plus KN 498 Official Result

23-11-2023

Karunya Plus KN 497 Official Result

16-11-2023

Karunya Plus KN 496 Official Result

09-11-2023

Karunya Plus KN 495 Official Result

02-11-2023

Karunya Plus KN 494 Official Result

26-10-2023

Karunya Plus KN 493 Official Result

19-10-2023

Karunya Plus KN 492 Official Result

12-10-2023

Karunya Plus KN 491 Official Result

05-10-2023

Karunya Plus KN 490 Official Result

28-09-2023

Karunya Plus KN 489 Official Result

21-09-2023

Karunya Plus KN 488 Official Result

14-09-2023

Karunya Plus KN 487 Official Result

07-09-2023

Karunya Plus KN 486 Official Result

31-08-2023

Karunya Plus KN 485 Official Result

24-08-2023

Karunya Plus KN 484 Official Result

17-08-2023

Karunya Plus KN 483 Official Result

10-08-2023

Karunya Plus KN 482 Official Result

03-08-2023

Karunya Plus KN 481 Official Result

27-07-2023

Karunya Plus KN 480 Official Result

20-07-2023

Karunya Plus KN 479 Official Result

13-07-2023

Karunya Plus KN 478 Official Result

06-07-2023

Karunya Plus KN 477 Official Result

29-06-2023

Karunya Plus KN 476 Official Result

22-06-2023

Karunya Plus KN 475 Official Result

15-06-2023

Karunya Plus KN 474 Official Result

08-06-2023

Karunya Plus KN 473 Official Result

01-06-2023

Karunya Plus KN 472 Official Result

25-05-2023

Karunya Plus KN 471 Official Result

18-05-2023

Karunya Plus KN 470 Official Result

11-05-2023

Karunya Plus KN 469 Official Result

04-05-2023

Karunya Plus KN 468 Official Result

27-04-2023

Karunya Plus KN 467 Official Result

20-04-2023

Karunya Plus KN 466 Official Result

13-04-2023

Karunya Plus KN 465 Official Result

06-04-2023

Karunya Plus KN 464 Official Result

30-03-2023

Karunya Plus KN 463 Official Result

23-03-2023

Karunya Plus KN 462 Official Result

16-03-2023

Karunya Plus KN 461 Official Result

09-03-2023

Karunya Plus KN 460 Official Result

02-03-2023

Karunya Plus KN 459 Official Result

23-02-2023

Karunya Plus KN 458 Official Result

16-02-2023

Karunya Plus KN 457 Official Result

09-02-2023

Karunya Plus KN 456 Official Result

02-02-2023

Karunya Plus KN 455 Official Result

12-01-2023

Karunya Plus KN 454 Official Result

05-01-2023

Karunya Plus KN 453 Official Result

29-12-2022

Karunya Plus KN 452 Official Result

22-12-2022

Karunya Plus KN 451 Official Result

15-12-2022

Karunya Plus KN 450 Official Result

08-12-2022

Karunya Plus KN 449 Official Result

01-12-2022

Karunya Plus KN 448 Official Result

24-11-2022

Karunya Plus KN 447 Official Result

17-11-2022

Karunya Plus KN 446 Official Result

10-11-2022

Karunya Plus KN 445 Official Result

03-11-2022

Karunya Plus KN 444 Official Result

27-10-2022

Karunya Plus KN 443 Official Result

20-10-2022

Karunya Plus KN 442 Official Result

13-10-2022

Karunya Plus KN 441 Official Result

06-10-2022

Karunya Plus KN 440 Official Result

29-09-2022

Karunya Plus KN 439 Official Result

22-09-2022

Karunya Plus KN 438 Official Result

15-09-2022

Karunya Plus KN 437 Official Result

01-09-2022

Karunya Plus KN 436 Official Result

25-08-2022

Karunya Plus KN 435 Official Result

18-08-2022

Karunya Plus KN 434 Official Result

11-08-2022

Karunya Plus KN 433 Official Result

04-08-2022

Karunya Plus KN 432 Official Result

28-07-2022

Karunya Plus KN 431 Official Result

21-07-2022

Karunya Plus KN 430 Official Result

14-07-2022

Karunya Plus KN 429 Official Result

07-07-2022

Karunya Plus KN 428 Official Result

30-06-2022

Karunya Plus KN 427 Official Result

23-06-2022

Karunya Plus KN 426 Official Result

16-06-2022

Karunya Plus KN 425 Official Result

09-06-2022

Karunya Plus KN 424 Official Result

02-06-2022

Karunya Plus KN 423 Official Result

26-05-2022

Karunya Plus KN 422 Official Result

19-05-2022

Karunya Plus KN 421 Official Result

12-05-2022

Karunya Plus KN 420 Official Result

05-05-2022

Karunya Plus KN 419 Official Result

28-04-2022

Karunya Plus KN 418 Official Result

21-04-2022

Karunya Plus KN 417 Official Result

14-04-2022

Karunya Plus KN 416 Official Result

07-04-2022

Karunya Plus KN 415 Official Result

31-03-2022

Karunya Plus KN 414 Official Result

24-03-2022

Karunya Plus KN 413 Official Result

17-03-2022

Karunya Plus KN 412 Official Result

10-03-2022

Karunya Plus KN 411 Official Result

03-03-2022

Karunya Plus KN 410 Official Result

24-02-2022

Karunya Plus KN 409 Official Result

17-02-2022

Karunya Plus KN 408 Official Result

10-02-2022

Karunya Plus KN 407 Official Result

03-02-2022

Karunya Plus KN 406 Official Result

27-01-2022

Karunya Plus KN 405 Official Result

20-01-2022

Karunya Plus KN 404 Official Result

13-01-2022

Karunya Plus KN 403 Official Result

06-01-2022

Karunya Plus KN 402 Official Result

30-12-2021

Karunya Plus KN 401 Official Result

23-12-2021

Karunya Plus KN 400 Official Result

16-12-2021

Karunya Plus KN 399 Official Result

09-12-2021

Karunya Plus KN 398 Official Result

02-12-2021

Karunya Plus KN 397 Official Result

25-11-2021

Karunya Plus KN 396 Official Result

18-11-2021

Karunya Plus KN 395 Official Result

11-11-2021

Karunya Plus KN 394 Official Result

04-11-2021

Karunya Plus KN 393 Official Result

28-10-2021

Karunya Plus KN 392 Official Result

21-10-2021

Karunya Plus KN 391 Official Result

14-10-2021

Karunya Plus KN 390 Official Result

07-10-2021

Karunya Plus KN 389 Official Result

30-09-2021

Karunya Plus KN 388 Official Result

23-09-2021

Karunya Plus KN 387 Official Result

16-09-2021

Karunya Plus KN 386 Official Result

09-09-2021

Karunya Plus KN 385 Official Result

02-09-2021

Karunya Plus KN 384 Official Result

06-05-2021

Karunya Plus KN 367 Official Result

29-04-2021

Karunya Plus KN 366 Official Result

22-04-2021

Karunya Plus KN 365 Official Result

15-04-2021

Karunya Plus KN 364 Official Result

08-04-2021

Karunya Plus KN 363 Official Result

01-04-2021

Karunya Plus KN 362 Official Result

25-03-2021

Karunya Plus KN 361 Official Result

18-03-2021

Karunya Plus KN 360 Official Result

11-03-2021

Karunya Plus KN 359 Official Result

04-03-2021

Karunya Plus KN 358 Official Result

25-02-2021

Karunya Plus KN 357 Official Result

18-02-2021

Karunya Plus KN 356 Official Result

11-02-2021

Karunya Plus KN 355 Official Result

04-02-2021

Karunya Plus KN 354 Official Result

24-09-2020

Karunya Plus KN 335 Official Result

10-09-2020

Karunya Plus KN 333 Official Result

27-08-2020

Karunya Plus KN 331 Official Result

13-08-2020

Karunya Plus KN 329 Official Result

30-07-2020

Karunya Plus KN 327 Official Result

23-07-2020

Karunya Plus KN 326 Official Result

16-07-2020

Karunya Plus KN 325 Official Result

09-07-2020

Karunya Plus KN 324 Official Result

02-07-2020

Karunya Plus KN 323 Official Result

26-03-2020

Karunya Plus KN 309 Official Result

19-03-2020

Karunya Plus KN 308 Official Result

12-03-2020

Karunya Plus KN 307 Official Result

05-03-2020

Karunya Plus KN 306 Official Result

27-02-2020

Karunya Plus KN 305 Official Result

20-02-2020

Karunya Plus KN 304 Official Result

13-02-2020

Karunya Plus KN 303 Official Result

06-02-2020

Karunya Plus KN 302 Official Result

30-01-2020

Karunya Plus KN 301 Official Result

23-01-2020

Karunya Plus KN 300 Official Result

16-01-2020

Karunya Plus KN 299 Official Result

09-01-2020

Karunya Plus KN 298 Official Result

02-01-2020

Karunya Plus KN 297 Official Result

26-12-2019

Karunya Plus KN 296 Official Result

---

Karunya Plus Kerala Lottery Result

Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may vary. 108 lakh tickets were issued every day for sale. Although the ticket is printed in 12 series, the series changes alternatively. The two sets of series are, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PJ, PK, PL, PM, and PN, PO, PP, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ.

---
---

Karunya Plus Bhagyakuri

You can buy the Karunya Plus lottery ticket at the price of ₹40/- (face value 31.25 + 28% GST). The first prize-winning ticket gets ₹8, 000,000. 1st, 2nd, 3rd…etc. up to 9 prizes including consolation were drawn for each lottery. 10% of the prize money will be awarded to the agents as commission. A total of ₹19, 60,48,000 is given to 265705 winners. For more prize details, kindly please verify the Kerala lottery Karunya Plus weekly lottery 2021 prize structure.

---
---

Kerala State Lotteries Results

The official result of the winning lottery will be printed in the next day’s newspaper. But from keralalotteries.net you can check the live and official results at the same time as announced by the government. We archived and keep the previous and old monthly results of the Karunya Plus lottery on our website. Upcoming lottery details are also obtainable on this website.

---
---

Kerala State Karunya Plus Weekly Lottery

If you are eager to watch the draw of the Karunya Plus lottery, then do watch the live draw video on the TV channels like Kairali, Jaihind, Kaumudi, etc. The streaming is available on YouTube also. The live winning numbers will be updated on our website. So you can check the result at the same time as the draw.

---
---

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.