കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Latest Kerala VISHU BUMPER LOTTERY 2022 [BR-85] Details

Next Upcoming Bumper Vishu Bumper [BR-85] 2022

The Vishu bumper lottery 2022 of the state lottery department is released on 20-03-2022 and the sale had been started. Vishu bumper lottery 2022 worth Rs 250 will be drawn on 2022 May 22. The first prize is Rs 10  crore. Rs 25 lakh as the second prize. The third prize of Rs 5 lakh will be given to 12 people. The fourth prize is Rs 1 lakh each for the tickets matched with the  last four digits drawn. The fifth prize is Rs 5,000, the sixth prize is Rs 2,000, the seventh prize is Rs 1,000 and the eighth prize is Rs 500. Five people will get Rs 1 lakh each as a consolation prize. Click on the Upcoming lottery link for more information on the weekly lottery that was discontinued due to the recent restrictions.


Vishu Bumper Result 2022

VISHU BUMPER 2022
DRAW NO: BR 85
TICKET PRICE Rs.250/-
First Prize Rs.10 Crore

Sale Started on 20.03.2022
Draw held on 22-05-2022

Prize List of Vishu Bumper BR 85

Vishu Bumper 2022 First Prize Amount

1st Prize: ₹10 crore (₹100000000/-)

2nd Prize: ₹50 Lakhs (₹5000000/-)

3rd Prize: ₹5 Lakhs (₹500000/-)

4th Prize: ₹1 lakhs (₹100000/-)

5th Prize: ₹5000/-

6th Prize: ₹2000/-

7th Prize: ₹1000/-

8th Prize: ₹500/-

Consolation Prize: ₹1 lakhs (₹100000/-)

സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻറെ വിഷു ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറി പ്രകാശനം ചെയ്തു. 200 രൂപ വിലയുള്ള വിഷു ബംബർ ഭാഗ്യക്കുറി 2022 മെയ് 22 നാണ് നറുക്കെടുപ്പ്. 10 കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി നൽകുന്നത്. രണ്ടാം സമ്മാനമായി 50 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും. മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം വീതം 12 പേർക്ക് ലഭിക്കും. നാലാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ വീതം അവസാന നാലക്കത്തിന്. അഞ്ചാം സമ്മാനമായി 5000 രൂപ, ആറാം സമ്മാനം 2000 രൂപ, ഏഴാം സമ്മാനം 1000 രൂപ, എട്ടാം സമ്മാനം അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്നിവയുമുണ്ട്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം അഞ്ച് പേർക്കും ലഭിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാനായി Upcoming lottery എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 

---
---

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.