കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Kerala Lottery Result Karunya Winners List 2020-2024

Kerala Lottery Result Karunya Complete List

Result of Karunya Lottery

kerala-lottery-result-karunya-complete-list-keralalotteries.net

Karunya Lottery

Karunya bhagyakuri is one of the six weekly lotteries. The Directorate of Kerala State Lotteries conducts the lottery draw on Saturday for the ticket Karunya. The lottery code is “KR”. The live result of the Karunya lottery will be updated here at 3 pm daily and the complete result of the Kerala lottery Kaunya will be officially published at 4 pm in the evening. You can download and print the official PDF of the Kerala lottery Karunya result from 4 pm onwards.

---
---

Kerala Lottery Results Karunya (കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം)

---

View Latest Karunya Lottery results

Kerala Lottery Draw Results 2020-2024 Chart

www.keralalotteries.net

Dated

Name of Lottery & Draw No.

13-07-2024

Karunya KR 662 Official Result

06-07-2024

Karunya KR 661 Official Result

29-06-2024

Karunya KR 660 Official Result

22-06-2024

Karunya KR 659 Official Result

15-06-2024

Karunya KR 658 Official Result

08-06-2024

Karunya KR 657 Official Result

01-06-2024

Karunya KR 656 Official Result

25-05-2024

Karunya KR 655 Official Result

18-05-2024

Karunya KR 654 Official Result

11-05-2024

Karunya KR 653 Official Result

04-05-2024

Karunya KR 652 Official Result

27-04-2024

Karunya KR 651 Official Result

20-04-2024

Karunya KR 650 Official Result

13-04-2024

Karunya KR 649 Official Result

06-04-2024

Karunya KR 648 Official Result

30-03-2024

Karunya KR 647 Official Result

23-03-2024

Karunya KR 646 Official Result

16-03-2024

Karunya KR 645 Official Result

09-03-2024

Karunya KR 644 Official Result

02-03-2024

Karunya KR 643 Official Result

24-02-2024

Karunya KR 642 Official Result

17-02-2024

Karunya KR 641 Official Result

10-02-2024

Karunya KR 640 Official Result

03-02-2024

Karunya KR 639 Official Result

27-01-2024

Karunya KR 638 Official Result

20-01-2024

Karunya KR 637 Official Result

13-01-2024

Karunya KR 636 Official Result

06-01-2024

Karunya KR 635 Official Result

30-12-2023

Karunya KR 634 Official Result

23-12-2023

Karunya KR 633 Official Result

16-12-2023

Karunya KR 632 Official Result

09-12-2023

Karunya KR 631 Official Result

02-12-2023

Karunya KR 630 Official Result

25-11-2023

Karunya KR 629 Official Result

18-11-2023

Karunya KR 628 Official Result

11-11-2023

Karunya KR 627 Official Result

04-11-2023

Karunya KR 626 Official Result

28-10-2023

Karunya KR 625 Official Result

21-10-2023

Karunya KR 624 Official Result

14-10-2023

Karunya KR 623 Official Result

07-10-2023

Karunya KR 622 Official Result

30-09-2023

Karunya KR 621 Official Result

23-09-2023

Karunya KR 620 Official Result

16-09-2023

Karunya KR 619 Official Result

09-09-2023

Karunya KR 618 Official Result

02-09-2023

Karunya KR 617 Official Result

26-08-2023

Karunya KR 616 Official Result

19-08-2023

Karunya KR 615 Official Result

12-08-2023

Karunya KR 614 Official Result

05-08-2023

Karunya KR 613 Official Result

29-07-2023

Karunya KR 612 Official Result

22-07-2023

Karunya KR 611 Official Result

15-07-2023

Karunya KR 610 Official Result

08-07-2023

Karunya KR 609 Official Result

01-07-2023

Karunya KR 608 Official Result

24-06-2023

Karunya KR 607 Official Result

17-06-2023

Karunya KR 606 Official Result

10-06-2023

Karunya KR 605 Official Result

03-06-2023

Karunya KR 604 Official Result

27-05-2023

Karunya KR 603 Official Result

20-05-2023

Karunya KR 602 Official Result

13-05-2023

Karunya KR 601 Official Result

06-05-2023

Karunya KR 600 Official Result

29-04-2023

Karunya KR 599 Official Result

22-04-2023

Karunya KR 598 Official Result

15-04-2023

Karunya KR 597 Official Result

08-04-2023

Karunya KR 596 Official Result

01-04-2023

Karunya KR 595 Official Result

25-03-2023

Karunya KR 594 Official Result

18-03-2023

Karunya KR 593 Official Result

11-03-2023

Karunya KR 592 Official Result

04-03-2023

Karunya KR 591 Official Result

25-02-2023

Karunya KR 590 Official Result

18-02-2023

Karunya KR 589 Official Result

11-02-2023

Karunya KR 588 Official Result

04-02-2023

Karunya KR 587 Official Result

28-01-2023

Karunya KR 586 Official Result

21-01-2023

Karunya KR 585 Official Result

14-01-2023

Karunya KR 584 Official Result

07-01-2023

Karunya KR 583 Official Result

31-12-2022

Karunya KR 582 Official Result

24-12-2022

Karunya KR 581 Official Result

17-12-2022

Karunya KR 580 Official Result

10-12-2022

Karunya KR 579 Official Result

03-12-2022

Karunya KR 578 Official Result

26-11-2022

Karunya KR 577 Official Result

19-11-2022

Karunya KR 576 Official Result

12-11-2022

Karunya KR 575 Official Result

05-11-2022

Karunya KR 574 Official Result

29-10-2022

Karunya KR 573 Official Result

22-10-2022

Karunya KR 572 Official Result

15-10-2022

Karunya KR 571 Official Result

08-10-2022

Karunya KR 570 Official Result

01-10-2022

Karunya KR 569 Official Result

24-09-2022

Karunya KR 568 Official Result

17-09-2022

Karunya KR 567 Official Result

10-09-2022

Karunya KR 566 Official Result

03-09-2022

Karunya KR 565 Official Result

27-08-2022

Karunya KR 564 Official Result

20-08-2022

Karunya KR 563 Official Result

13-08-2022

Karunya KR 562 Official Result

06-08-2022

Karunya KR 561 Official Result

30-07-2022

Karunya KR 560 Official Result

23-07-2022

Karunya KR 559 Official Result

16-07-2022

Karunya KR 558 Official Result

09-07-2022

Karunya KR 557 Official Result

02-07-2022

Karunya KR 556 Official Result

25-06-2022

Karunya KR 555 Official Result

18-06-2022

Karunya KR 554 Official Result

11-06-2022

Karunya KR 553 Official Result

04-06-2022

Karunya KR 552 Official Result

28-05-2022

Karunya KR 551 Official Result

21-05-2022

Karunya KR 550 Official Result

14-05-2022

Karunya KR 549 Official Result

07-05-2022

Karunya KR 548 Official Result

30-04-2022

Karunya KR 547 Official Result

23-04-2022

Karunya KR 546 Official Result

16-04-2022

Karunya KR 545 Official Result

09-04-2022

Karunya KR 544 Official Result

02-04-2022

Karunya KR 543 Official Result

26-03-2022

Karunya KR 542 Official Result

19-03-2022

Karunya KR 541 Official Result

12-03-2022

Karunya KR 540 Official Result

05-03-2022

Karunya KR 539 Official Result

26-02-2022

Karunya KR 538 Official Result

19-02-2022

Karunya KR 537 Official Result

12-02-2022

Karunya KR 536 Official Result

05-02-2022

Karunya KR 535 Official Result

29-01-2022

Karunya KR 534 Official Result

22-01-2022

Karunya KR 533 Official Result

15-01-2022

Karunya KR 532 Official Result

08-01-2022

Karunya KR 531 Official Result

01-01-2022

Karunya KR 530 Official Result

25-12-2021

Karunya KR 529 Official Result

18-12-2021

Karunya KR 528 Official Result

11-12-2021

Karunya KR 527 Official Result

04-12-2021

Karunya KR 526 Official Result

27-11-2021

Karunya KR 525 Official Result

20-11-2021

Karunya KR 524 Official Result

13-11-2021

Karunya KR 523 Official Result

06-11-2021

Karunya KR 522 Official Result

30-10-2021

Karunya KR 521 Official Result

23-10-2021

Karunya KR 520 Official Result

16-10-2021

Karunya KR 519 Official Result

09-10-2021

Karunya KR 518 Official Result

25-09-2021

Karunya KR 517 Official Result

18-09-2021

Karunya KR 516 Official Result

11-09-2021

Karunya KR 515 Official Result

04-09-2021

Karunya KR 514 Official Result

24-04-2021

Karunya KR 496 Official Result

17-04-2021

Karunya KR 495 Official Result

10-04-2021

Karunya KR 494 Official Result

03-04-2021

Karunya KR 493 Official Result

27-03-2021

Karunya KR 492 Official Result

20-03-2021

Karunya KR 491 Official Result

06-03-2021

Karunya KR 489 Official Result

27-02-2021

Karunya KR 488 Official Result

20-02-2021

Karunya KR 487 Official Result

13-02-2021

Karunya KR 486 Official Result

06-02-2021

Karunya KR 485 Official Result

30-01-2021

Karunya KR 484 Official Result

23-01-2021

Karunya KR 483 Official Result

16-01-2021

Karunya KR 482 Official Result

09-01-2021

Karunya KR 481 Official Result

02-01-2021

Karunya KR 480 Official Result

26-12-2020

Karunya KR 479 Official Result

19-12-2020

Karunya KR 478 Official Result

12-12-2020

Karunya KR 477 Official Result

05-12-2020

Karunya KR 476 Official Result

10-10-2020

Karunya KR 468 Official Result

26-09-2020

Karunya KR 466 Official Result

12-09-2020

Karunya KR 464 Official Result

29-08-2020

Karunya KR 463 Official Result

01-08-2020

Karunya KR 459 Official Result

25-07-2020

Karunya KR 458 Official Result

18-07-2020

Karunya KR 457 Official Result

11-07-2020

Karunya KR 456 Official Result

04-07-2020

Karunya KR 455 Official Result

21-03-2020

Karunya KR 440 Official Result

14-03-2020

Karunya KR 439 Official Result

07-03-2020

Karunya KR 438 Official Result

29-02-2020

Karunya KR 437 Official Result

22-02-2020

Karunya KR 436 Official Result

15-02-2020

Karunya KR 435 Official Result

08-02-2020

Karunya KR 434 Official Result

01-02-2020

Karunya KR 433 Official Result

25-01-2020

Karunya KR 432 Official Result

18-01-2020

Karunya KR 431 Official Result

11-01-2020

Karunya KR 430 Official Result

04-01-2020

Karunya KR 429 Official Result

28-12-2019

Karunya KR 428 Official Result

21-12-2019

Karunya KR 427 Official Result

---

Karunya Kerala Lottery Result

Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may vary. 108 lakh tickets were issued every day for sale. Although the ticket is printed in 12 series, the series changes alternatively. The two set of series are, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KJ, KK, KL, KM and KN, KO, KP, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ.

---
---

Karunya Bhagyakuri

You can buy the Karunya lottery ticket at the price of ₹40/- (face value 31.25 + 28% GST). The first prize-winning ticket gets ₹8, 000,000. 1st, 2nd, 3rd…etc. up to 9 prizes including consolation were drawn for each lottery. 10% of the prize money will be awarded to the agents as commission. A total of ₹19,55,48,000 is given to 252745 winners. For more prize details, kindly please verify the Kerala lottery Karunya weekly lottery 2021 prize structure.

---
---

Kerala State Lotteries Results

The official result of the winning lottery will be printed in the next day’s newspaper. But from keralalotteries.net you can check the live and official results at the same time as announced by the government. We archived and keep the previous and old monthly results of the Karunya lottery on our website. Upcoming lottery details are also obtainable on this website.

---
---

Kerala State Karunya Weekly Lottery

If you are eager to watch the draw of the Karunya lottery, then do watch the live draw video on the TV channels like Kairali, Jaihind, Kaumudi, etc.

---
---

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.