കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Saturday, July 24, 2021

Official Kerala Lottery Result Today Nirmal (NR 234) 23.07.2021

Kerala Lottery Results Today

KERALA STATE LOTTERIES July 2021

കേരള സംസ്ഥാന
ഭാഗ്യക്കുറി
നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

(LIVE Kerala Lottery Result Today 23-07-2021)

Kerala Lottery 23/07/2021

"Welcome to www.keralalotteries.net"

Kerala lottery is a big initiative launched by the government of Kerala over 54 years ago. The idea is initially brought forward by the finance minister of Kerala state government P.K. Kunju Sahib since 1967. The main aim of the scheme is to provide job opportunities to the unemployed and the government to attain economic stability by obtaining finance. Many people have been able to fulfill their responsibilities by winning the prize of the Kerala lottery.

official-kerala-lottery-result-today-old-results-bumper-results

 

"നിർമൽ ഭാഗ്യക്കുറി എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും"
"ശുചിത്വ കേരളം - മാലിന്യമുക്ത കേരളം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ"
----
kerala-lotteries-results-23-07-2021-nirmal-nr-234-lottery-result-keralalotteries.net
-----
-----
latest-kerala-next-bumper-thiruvonam-bumper-lottery-2021-br-81-details-keralalotteries.net

Revised Draw Dates

---

Name of Lottery

Draw Date (Old)

Revised Date

Sthree Sakthi SS-259

04-05-2021

25-06-2021

Akshaya AK-496

05-05-2021

29-06-2021

Karunya Plus KN-367

06-05-2021

02-07-2021

Nirmal NR-223

07-05-2021

06-07-2021

Win-Win W-615

10-05-2021

09-07-2021

Sthree Sakthi SS-260

11-05-2021

13-07-2021

Akshaya AK-497

12-05-2021

16-07-2021

Bhagyamithra BM-6

02-05-2021

20-07-2021

Vishu Bumper BR-79

23-05-2021

22-07-2021

---

Kerala Lottery Result

The seven daily lotteries are Pournami lottery, Win-Win lottery, Sthree Sakthi Lottery, Akshaya Lottery, Karunya Plus lottery, Nirmal lottery, and Karunya lottery on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday respectively. Kerala lottery result live updates will be published at 3 pm on our website www.keralalotteries.net and the official result will be updated at 4 pm.


Kerala Govt. Lottery Today Result

Yesterday and Previous Lottery Results 30 days

(Check Winning List)

---

View Latest April-May

Kerala Lottery Draw Results 2021 Chart

www.keralalotteries.net

Dated

Name of Lottery & Draw No.

23-07-2021

Nirmal NR 234 Official Result

23-05-2021

Vishu Bumper BR 79 Official Result

02-05-2021

Bhagyamithra BM 6 Official Result

12-05-2021

Akshaya AK 497 Official Result

11-05-2021

Sthree Sakthi SS 260 Official Result

10-05-2021

Win Win W-615 Official Result

07-05-2021

Nirmal NR 223 Official Result

06-05-2021

Karunya Plus KN 367 Official Result

05-05-2021

Akshaya AK 496 Official Result

04-05-2021

Sthree Sakthi SS 259 Official Result

30-04-2021

Nirmal NR 222 Official Result

29-04-2021

Karunya Plus KN 366 Official Result

28-04-2021

Akshaya AK 495 Official Result

27-04-2021

Sthree Sakthi SS 258 Official Result

26-04-2021

Win Win W-613 Official Result

24-04-2021

Karunya KR 496 Official Result

23-04-2021

Nirmal NR 221 Official Result

22-04-2021

Karunya Plus KN 365 Official Result

21-04-2021

Akshaya AK 494 Official Result

20-04-2021

Sthree Sakthi SS 257 Official Result

19-04-2021

Win Win W-612 Official Result

17-04-2021

Karunya KR 495 Official Result

16-04-2021

Nirmal NR 220 Official Result

15-04-2021

Karunya Plus KN 364 Official Result

14-04-2021

Akshaya AK 493 Official Result

13-04-2021

Sthree Sakthi SS 256 Official Result

12-04-2021

Win Win W-611 Official Result

10-04-2021

Karunya KR 494 Official Result

09-04-2021

Nirmal NR 219 Official Result

08-04-2021

Karunya Plus KN 363 Official Result

---

Latest official Kerala lottery detailed updates here >

Kerala Lottery Result for NIRMAL NR234 is drawn. People can check the Winning Number

Kerala Lottery Today Live; Kerala Lotteries Result 23 July 2021; Kerala lottery live results starting at 3 pm and official published at 3.55 pm on Friday. Today Kerala lottery results 23-07-2021 NIRMAL NR-234 online lottery ticket result draw is going to held at the C-Dit Studio complex. Those who are waiting for today's draw can check the results of 23/07/2021 NR234 here. On this website, today Kerala lottery result live updates start from 3 pm onwards. Don't miss the Kerala Lottery Results Today Live, stay refreshed on this page. Kerala Lottery Result Today Official Result available at 03:55 PM on Kerala Lotteries.NET and the kl lottery today result draw will be held at Gorky Bhavan, Near Bakery Junction, Palayam, Thiruvananthapuram.

Live Kerala lottery result Today 23.07.2021 - Nirmal NR 234

 

Kerala State Government Lottery Ticket Rate - Price List

 

-----

Kerala Online Lottery Buy

-----

(കേരളാ ലോട്ടറി ഇന്നത്തെ ഫലം 23-07-2021)
(ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്ന കേരള ഭാഗ്യക്കുറി നിർമൽ. എൻ. ആർ-234)

 

ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക!

 

നിരവധി സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ടിക്കറ്റിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽഅവകാശമുന്നയിക്കുന്നതിന് തടസമാകും. ആയതിനാൽ ടിക്കറ്റ് ഭദ്രമായിസൂക്ഷിക്കണം.ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയാലുടൻ ടിക്കറ്റിനു മറുവശത്തു സ്വന്തം പേരുംേൽവിലാസവും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

 

Kerala Lottery

Prize Claim

Kerala Bumper Lottery Result | Kerala Lottery Result for Today

The gods own country is also the country of festivals. That is why the government gives more importance to the festive seasons. Special lotteries as bumper lotteries were drawn these. An interesting fact is that the lotteries were named after these festivals. Christmas New Year Bumper (January); Summer Bumper (March); Vishu Bumper (May); Monsoon Bumper (July); Thiruvonam Bumper (September); Pooja Bumper (November) official website keralalotteries.com, Pro website www.keralalotteries.net Kerala lottery consists of seven weekly lotteries with different prize structures. The Kerala lotteries department held the draws every day. The daily draw is held at Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Trivandrum at 3 pm. The Kerala government gathered a very large amount of money through the Kerala lottery and spend it for many development purposes as well as for charitable contributions. 

Kerala Lottery 

 

Interesting Winning Statistics

   

How to check Kerala Lottery Results Online

Follow the step by steps given here to download, Print, and Share Kerala Lotteries results:

 
  • Step 1: Visit the website of Kerala Lotteries, at keralalotteries.net
  • Step 2: Click on the name of the lottery you want to check provided in the navigation menu.
  • Step 3: Now a web page opens and there you can see a table with the date and name of the draw results
  • Step 4: Here you can click on the date or name of the lottery you wish to check results.
  • Step 5: Here opens the page which contains the lottery results.
  • Step 6: You can check the results there
  •  

    Kerala Lottery Live Video Telecast is started on Kairali TV, Kaumudy TV, and Jai Hind TV. Kerala today lottery prize winners will get their prize money from any lottery shop in Kerala if the prize money is less than Rs.5000/- if more prize (if the amount is above Rs.5000) they have to surrender their tickets before the bank or government lottery office with id proofs for the claim. Kerala lottery tax deduction 30 % and agent commission 10%