കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Tuesday, August 4, 2020

Official Kerala Lottery 04-08-2020 Monsoon Bumper BR-74 Result Today

Kerala Lottery Results Today 

KERALA STATE LOTTERIES August 2020

കേരള സംസ്ഥാന
ഭാഗ്യക്കുറി
നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം 

(Tuesday LIVE Kerala Lottery Result Today 04-08-2020)

Kerala Lottery 04/08/2020

kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw, kerala lottery results, kerala state lottery today, kerala lottare, kerala lottery result, lottery today, kerala lottery today draw result, kerala lottery online purchase, kerala lottery, kl result, yesterday lottery results, lotteries results, keralalotteries, kerala lottery, keralalotteryresult, kerala lottery result, kerala lottery result live, kerala lottery today, kerala lottery result today, kerala lottery results today, today kerala lottery result, kerala lottery ticket pictures, kerala samsthana bhagyakuri
"Welcome to www.keralalotteries.net"
Kerala lottery is a big initiative launched by the government of Kerala over 53 years ago. The idea is initially brought forward by the finance minister of Kerala state government P.K. Kunju Sahib since 1967. The main aim of the scheme is to provide job opportunities to the unemployed and the government to attain economic stability by obtaining finance. Many people have been able to fulfill their responsibilities by winning the prize of the Kerala lottery.

ഇന്ന് "മൺസൂൺ ബമ്പർ" നറുക്കെടുപ്പ്.

"സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കു.. കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കൂ..."

-----

Kerala Lottery Result Today

-----


-----

Kerala Lottery Result Yesterday

-----

 

Kerala Lottery Result

The seven daily lotteries are Pournami lottery, Win-Win lottery, Sthree Sakthi Lottery, Akshaya Lottery, Karunya Plus lottery, Nirmal lottery, and Karunya lottery on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday respectively. Kerala lottery result live updates will be published at 3 pm on our website www.keralalotteries.net and the official result will be updated at 4 pm.

Kerala Govt. Lottery Today Result

Yesterday and Previous Lottery Results 30 days

(Check Winning List)

-----
View Latest July - August Kerala Lottery
Draw Results 2020 Chart
www.keralalotteries.net
Dated
Name of Lottery & Draw No.

-----

Latest official Kerala lottery detailed updates here >

Kerala Lottery Result for Monsoon Bumper BR74 is drawn. People can check the Winning Number

Kerala Lottery Today Live; Kerala Lotteries Result 04 August 2020; Kerala lottery live results starting at 3 pm and official publish at 3.55 pm on Tuesday. Today Kerala lottery results 04-08-2020 Monsoon Bumper BR-74 online lottery ticket result draw is going to held at C-Dit Studio complex. Those who are waiting for today's draw can check the results of 04/08/2020 BR74 here. On this website, today Kerala lottery result live updates start from 3 pm onwards. Don't miss the Kerala Lottery Results Today Live, stay refreshed on this page. Kerala Lottery Result Today Official Result available at 03:55 PM on Kerala Lotteries.NET and the kl lottery today result draw will be held at Gorky Bhavan, Near Bakery Junction, Palayam, Thiruvananthapuram.

Live Kerala lottery result Today 4.8.2020) – MONSOON BUMPER BR 74

Kerala State Government Lottery Ticket Rate - Price List

-----Kerala Lotteries
Day of Draw
First Prize
(Rupees)
Rupees in
One Ticket
Monsoon Bumper
4 August 2020
5 Crores
200
Pournami
Every
Sunday
80,00,000/-
40
Win Win
Every
Monday
75,00,000/-
40
Sthree Sakthi
Every
Tuesday
75,00,000/-
40
Akshaya
Every
Wednesday
70,00,000/-
40
Karunya Plus
Every
Thursday
80,00,000/-
40
Nirmal
Every
Friday
70,00,000/-
40
Karunya
Every
Saturday
80,00,000/-
40


-----

ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക!
നിരവധി സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ടിക്കറ്റിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ അവകാശമുന്നയിക്കുന്നതിന് തടസമാകും. ആയതിനാൽ ടിക്കറ്റ് ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കണം. ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയാലുടൻ ടിക്കറ്റിനു മറുവശത്തു സ്വന്തം പേരും മേൽവിലാസവും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

 

Kerala Lottery

#

Prize Claim

 

Kerala Bumper Lottery Result | Kerala Lottery Result for Today

The gods own country is also the country of festivals. That is why the government gives more importance to the festive seasons. Special lotteries as bumper lotteries were drawn these. An interesting fact is that the lotteries were named after these festivals. Christmas New Year Bumper (January); Summer Bumper (March); Vishu Bumper (May); Monsoon Bumper (July); Thiruvonam Bumper (September); Pooja Bumper (November) official website keralalotteries.com, Pro website www.keralalotteries.net Kerala lottery consists of seven weekly lotteries with different prize structures. The Kerala lotteries department held the draws every day. The daily draw is held at Gorky Bhavan Near Bakery Junction, Trivandrum at 3 pm. The Kerala government gathered a very large amount of money through the Kerala lottery and spend it for many development purposes as well as for charitable contributions.

 

Kerala Lottery

#

Interesting Winning Statistics


kerala lottery result, kerala lottery, kerala lottery todays result, kerala lottery today, kerala lottery guessing, kerala lottery result today live, kerala lottery result today result, kerala lottery results yesterday, kerala lottery pournami result, kerala lottery ticket, kerala lottery winning tips, kerala lottery result win win, kerala lottery ticket result, kerala lottery karunya result, kerala lottery result karunya, kerala lottery karunya plus result, kerala lottery online purchase, kerala lottery fax, kerala lottery live, kerala lottery app, kerala lottery number, kerala lottery guessing today, kerala lottery chart 2020, kerala lottery karunya, kerala lottery winning number, kerala lottery 3 number guessing formula, kerala lottery prediction, kerala lottery online, kerala lottery winning, kerala lottery fb, kerala lottery winwin, kerala lottery akshaya, kerala lottery today guessing, kerala lottery today lucky number, kerala lottery nirmal, kerala lottery list, kerala lottery lucky number today, kerala lottery tomorrow

How to check Kerala Lottery Results Online

Follow the step by steps given here to download, Print, and Share Kerala Lotteries results:
  • Step 1: Visit the website of Kerala Lotteries, at keralalotteries.net
  • Step 2: Click on the name of the lottery you want to check provided in the navigation menu.
  • Step 3: Now a web page opens and there you can see a table with the date and name of the draw results
  • Step 4: Here you can click on the date or name of the lottery you wish to check results.
  • Step 5: Here opens the page which contains the lottery results.
  • Step 6: You can check the results there
Kerala Lottery Live Video Telecast is started on Kairali TV, Kaumudy TV, and Jai Hind TV. Kerala today lottery prize winners will get their prize money from any lottery shop in Kerala if the prize money is less than Rs.5000/- if more prize (if the amount is above Rs.5000) they have to surrender their tickets before the bank or government lottery office with id proofs for the claim. Kerala lottery tax deduction 30 % and agent commission 10%