കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്‌തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Today Results >> KARUNYA (KR-440) Draw Held On 21/03/2020 || Results >> NIRMAL (NR-165) Draw Held On 20/03/2020

Wednesday, July 18, 2018

Kerala Lottery Results: 18-07-2018 Monsoon Bumper BR-62 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results

Kerala Lottery Result Monsoon Bumper (BR.62)

Today Monsoon Lottery Live Result

Monsoon Bumper is one of the Bumper lotteries. Monsoon Bumper lottery draw is held on  Wednesday at 2pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Monsoon Bumper lottery code is “BR” representation contains draw number along with the code. Monsoon Bumper lottery cost Rs.150/- only (face value 26.8 +GST). Kerala State Lotteries department releases the lottery in Five series(MA, MB, MC, MD, ME) and the series may vary. 45 lakh tickets were issued for sale. Monsoon Bumper lottery ticket has 10 prizes including consolation prize. The first prize winner got 4 Crore

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Monsoon Bumper Lottery Result BR-62 Today LIVE

Date of Draw: 18/07/20181st Prize
Rs.4,00,00,000/-
MA 285710 (ERNAKULAM)
---

---
Consolation Prize
Rs.1,00,000/-
MB 285710 
MC 285710 
MD 285710 
ME 285710

2nd Prize

Rs:20,00,000/-
MA 149710 (ERNAKULAM)
MB 122424 (IDUKKI)
MC 428109 (KOLLAM)
MD 129793 (THIRUVANANTHAPURAM)
ME 431665 (PALAKKAD)

3rd Prize

Rs:5,00,000/-
MA 232676 (MALAPPURAM)
MB 520011 (KOZHIKKODE)
MC 124453 (THIRUVANANTHAPURAM)
MD 314592 (THIRUVANANTHAPURAM)
ME 336476 (THIRUVANANTHAPURAM)
---

---
4th Prize
Rs.1,00,000/-
42771

5th Prize

Rs.5,000/-
0246  0470  0898  0908  1548
1770  2462  3482  3744  3854
3959  4205  4630  5193  5246
5356  6934  7169  7484  7566
8502  9673  9819  9837  9853

6th Prize

Rs.3,000/-
0052  0102  0801  1115  1258
1540  2925  3733  4403  5106
5430  6959  7871  8153  8250
9023  9033  9074  9445  9595
---

---
7th Prize
Rs.1,000/-
0078  0148  0638  0885  1193
1275  1313  1582  1676  2525
2621  2745  3100  3268  4826
5003  5534  5720  5725  5728
5792  5895  6099  6255  6552
6692  6888  7085  7146  7368
7831  8061  8314  8345  8436
8549  8673  8755  9463  9533
9541  9931

8th Prize

Rs.500/-
0047  0145  0277  0506  0617
0618  1063  1084  1087  1105
1626  1703  1704  1940  2118
2141  2335  2425  3007  3164
3436  3442  3659  3971  4591
4602  4700  4978  5241  5353
5362  5591  5731  5862  6259
6277  6750  7356  7408  8001
8071  8103  8589  8663  8814
8981  9053  9245  9942  9993

9th Prize

Rs.200/-
0149  0166  0174  0456  0466
0597  0734  0750  0779  0872
0913  1035  1036  1086  1142
1345  1469  1491  1528  1665
1712  1743  1747  1785  1837
1841  1895  1921  2046  2191
2427  2429  2553  2587  2884
3016  3226  3290  3301  3377
3630  3660  3694  3717  3762
3825  3843  3935  4108  4164
4173  4238  4411  4421  4472
4753  4776  4835  4951  4997
5019  5053  5108  5133  5414
5479  5535  5575  5701  5736
5798  5845  6216  6225  6262
6324  6326  6429  6438  6481
6687  6708  6761  6834  6935
6970  7066  7098  7150  7151
7154  7166  7252  7326  7604
7620  7652  7756  7774  7823
8114  8285  8300  8349  8412
8692  8994  9035  9071  9106
9139  9142  9150  9421  9464
9565  9570  9582  9644  9784

*************************


Kerala Lottery Result Yesterday[Daily Lottery Image]

Today Bumper-2018

Next week draw details

Tomorrow draw details

Previous Lottery Results }

Kerala Lottery Result Today 18-07-2018 is Monsoon Bumper lottery BR 62. Today Kerala lottery result will be announced on 18/07/2018 at 03:00pm. The Kerala lottery department held the draw of BR 62 Monsoon Bumper lottery today 18.07.2018 at sharp 3pm with the presence of officials in the Auditorium of Sree Chithra Home Thiruvananthapuram.