കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Saturday, January 16, 2021

Kerala Lotteries Result 16-01-2021 Karunya Lottery KR-482

 Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Karunya (KR-482) lottery Held on 16/01/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.8000000/-
KL 252407 (KOTTAYAM)

Consolation Prize ₹.8000/-
KA 252407  KB 252407  KC 252407  KD 252407  KE 252407  KF 252407  KG 252407  KH 252407  KJ 252407  KK 252407  KM 252407

2nd Prize ₹.500000/-
KA 353753 (KANNUR)

3rd Prize ₹.100000/-
KA 449496 (CHERTHALA)  
KB 158495 (ERNAKULAM)  
KC 350094 (ALAPPUZHA)  
KD 427715 (THRISSUR)  
KE 239918 (KANNUR)  
KF 300669 (WAYANADU)  
KG 629246 (KOLLAM)  
KH 526571 (ATTINGAL)  
KJ 229442 (THIRUVANANTHAPURAM)  
KK 488551 (GURUVAYOOR)  
KL 755848 (CHITTUR)  
KM 560616 (THRISSUR)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0058  0201  0410  0573  1239  2669  3050  5493  5648  6859  7401  7767  7864  8013  8180  8705  9810  9896

5th Prize ₹.2000/-
3249  3412  3615  3625  3704  4674  4687  6104  7752  9887

6th Prize ₹.1000/-
1350  1533  2348  2975  3540  5324  6537  6818  7031  7080  7577  7792  8293  9098

7th Prize ₹.500/-
0094  0206  0265  0406  0518  0563  0787  0917  0961  1302  1308  1320  1379  1459  1948  2163  2309  2770  2970  2994  3210  3445  3652  3925  3999  4174  4309  4649  5024  5043  5147  5153  5230  5237  5285  5339  5784  5807  5838  5889  5891  6072  6263  6504  6558  6681  6728  6766  6872  7010  7019  7463  7540  7607  7755  8116  8236  8247  8515  8603  8666  8668  8695  8863  8946  9021  9256  9323  9569  9679  9886  9897

8th Prize ₹.100/-
0101  0164  0177  0353  0373  0454  0495  0602  0718  0825  0875  0879  0882  0941  1024  1143  1265  1373  1463  1471  1492  1515  1630  1859  2043  2058  2073  2331  2357  2363  2444  2462  2494  2500  2524  2620  3165  3188  3247  3281  3327  3339  3351  3519  3617  3655  3858  3945  4013  4098  4128  4137  4156  4170  4192  4243  4376  4382  4432  4461  4509  4585  4673  4759  4812  4857  4965  5053  5255  5272  5300  5577  5716  5717  5787  5951  6010  6133  6140  6284  6400  6478  6688  6736  6783  6841  7012  7052  7119  7210  7254  7418  7560  7571  7606  8027  8061  8129  8145  8219  8328  8394  8420  8424  8643  8760  8828  8855  8921  9026  9054  9056  9112  9197  9219  9495  9770  9825  9874  9904


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.