കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Friday, January 1, 2021

Kerala Lotteries Result 01-01-2021 Nirmal Lottery NR-205

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Nirmal Weekly Lottery (NR-205) lottery Held on 01/01/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7000000/-
NR 673025 (KATTAPPANA)

Consolation Prize ₹.8000/-
NN 673025  NO 673025  NP 673025  NS 673025  NT 673025  NU 673025  NV 673025  NW 673025  NX 673025  NY 673025  NZ 673025

2nd Prize ₹.1000000/-
NU 753005 (KARUNAGAPALLY)

3rd  Prize ₹.100000/-
NN 820475 (CHERTHALA)  
NO 171039 (PALAKKAD)  
NP 757860 (MALAPPURAM)  
NR 552977 (KOTTAYAM)  
NS 106287 (ERNAKULAM)  
NT 742444 (THRISSUR)  
NU 800894 (WAYANADU)  
NV 203138 (KOTTAYAM)  
NW 679570 (VADAKARA)  
NX 450416 (CHITTUR)  
NY 305385 (KOTTAYAM)  
NZ 438262 (THIRUVANANTHAPURAM)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0170  0442  0919  1000  2093  2957  4218  4439  5586  6083  6939  7040  7581  7699  8150  8391  9121  9619

5th Prize ₹.1000/-

0251  0443  1195  1541  1629  2021  2119  3000  3186  3269  3695  4751  4752  4819  4838  4853  4992  5042  5123  5634  6291  6976  7281  7343  7374  7391  7735  8300  8327  9179  9350  9500  9696  9787  9833  9969

6th Prize ₹.500/-

0223  0391  0666  0876  1100  1223  1577  1624  1787  1992  2265  2571  2625  2663  2870  3055  3153  3188  3386  4188  4191  4209  4270  4273  4473  4481  4516  4543  4778  4952  4967  5152  5239  5319  5410  5712  5722  5934  6052  6205  6334  6439  6507  6649  6841  6844  6847  6911  7220  7353  7373  7804  7995  8062  8521  8577  8772  8989  9051  9159  9266  9275  9403  9410  9482  9572  9743  9753  9877  9908

7th Prize ₹.100/-
0037  0085  0153  0172  0204  0224  0410  0528  0653  0695  0727  0735  0750  0774  0815  0825  0894  0918  1291  1422  1492  1508  1580  1667  1912  1925  1975  2011  2027  2114  2158  2276  2368  2472  2730  2751  2805  2817  2825  3016  3058  3067  3195  3204  3601  3854  3877  3889  4010  4032  4097  4172  4197  4212  4596  4660  4840  4855  4866  4885  4964  4979  5005  5211  5326  5427  5555  5677  5686  5756  5783  5894  5998  6016  6060  6312  6381  6759  6834  6835  6875  6912  7002  7077  7109  7307  7335  7356  7410  7420  7473  7554  7585  7594  7606  7675  7829  7840  7857  7865  7915  7949  7973  7981  7991  8103  8199  8273  8302  8896  9032  9223  9291  9359  9421  9575  9583  9715  9723  9744


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.