കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Saturday, March 6, 2021

Kerala Lotteries Result 06-03-2021 Karunya Lottery KR-489

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Karunya (KR-489) lottery Held on 06/03/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.8000000/-
KX 425586 (KANNUR)

Consolation Prize ₹.8000/-
KN 425586  KO 425586  KP 425586  KR 425586  KS 425586  KT 425586  KU 425586  KV 425586  KW 425586  KY 425586  KZ 425586

2nd Prize ₹.500000/-
KX 797713 (KANNUR)

3rd Prize ₹.100000/-

KN 603405 (KOTTAYAM)  
KO 167470 (THRISSUR)  
KP 480066 (KASARAGOD)  
KR 627228 (KASARAGOD)  
KS 475653 (KOLLAM)  
KT 203113 (KANNUR)  
KU 683324 (PUNALUR)  
KV 799455 (KANNUR)  
KW 605927 (MALAPPURAM)  
KX 709353 (KOLLAM)  
KY 569990 (ERNAKULAM)  
KZ 562606 (PALAKKAD)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0023  2007  2228  2276  4023  4542  4603  5974  6365  6828  7537  7588  7665  8158  9079  9100  9527  9945

5th Prize ₹.2000/-
1179  1245  2217  3273  3336  3400  3685  4465  8520  8931

6th Prize ₹.1000/-
0943  4360  4391  5016  5223  5920  7229  7684  7783  7936  8448  8529  9650  9705

7th Prize ₹.500/-
0113  0273  0455  0506  0866  1260  1271  1362  1392  1475  1482  1683  1744  1747  1924  2247  2515  2614  2977  3117  3394  3501  3664  3799  3836  3911  4017  4214  4427  4533  4962  5099  5444  5523  5604  5737  5870  5941  5962  6214  6238  6335  6569  6734  6851  7082  7115  7128  7280  7341  7455  7567  7570  7572  7610  7856  7914  7934  7993  8108  8206  8238  8268  8382  8514  8819  8957  9080  9304  9478  9516  9741

8th Prize ₹.100/-

0014  0120  0161  0167  0209  0239  0242  0521  0568  0701  0900  0969  1013  1097  1170  1366  1367  1580  1619  1693  1738  1875  1892  1903  2023  2025  2051  2119  2144  2397  2421  2446  2508  2643  2752  2825  2904  2994  3007  3180  3193  3375  3508  3693  3709  3742  3785  3790  3842  3853  3906  3939  3948  3991  4071  4149  4164  4197  4356  4524  5029  5058  5113  5264  5270  5312  5319  5456  5477  5619  5711  5902  6080  6081  6233  6270  6278  6345  6506  6624  6652  6701  6854  6928  7144  7324  7359  7405  7520  7571  7700  7836  7842  7900  7948  7984  8004  8038  8210  8411  8470  8475  8496  8512  8550  8691  8728  8792  9190  9320  9351  9358  9363  9379  9465  9523  9692  9747  9861  9917


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.