കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Tuesday, July 25, 2023

Kerala Lotteries Results 26-07-2023 Monsoon Bumper BR-92 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official

Today Monsoon Bumper Lottery Result 26-07-2023

Kerala Lottery Result Monsoon Bumper (BR.92)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Monsoon Bumper Lottery (Check Winning List) Announced on 26.7.2023

Monsoon Bumper Lottery Result 2023: Prize Details

Monsoon Bumper is one of the six bumper lotteries. Monsoon Bumper lottery draw is held on every year. Every lottery is represented by an alphabetical code and the Bumper lottery code is “BR” representation contains draw number along with the code. Monsoon Bumper lottery cost Rs.250/- only.
Kerala State Lotteries department releases the lottery in 6 series and the series may varies. The first prize winner got 10 crore Rupees

Kerala Lottery Bumper Result 2023

Kerala Lottery Bumper Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf of Lottery Department declares “Monsoon Bumper BR 92 Result“. Kerala Lottery Result 2023 for Monsoon Bumper BR.92 will be drawn Today on 26 July 2023 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA BUMPER LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 26/07/2023 Monsoon Bumper Lottery Result BR-92 Today
LIVE Kerala Lottery Result 
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
മൺസൂൺ ബമ്പർ.ബി.ആർ-92
Kerala Lottery Result Live @ 02:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 26/07/2023 Monsoon Bumper BR 92 Winners Numbers


1st Prize Rs.10,00,00,000/- [10 Crore]
MB 200261 (PALAKKAD)
Agent Name: A KAJA HUSSAIN
Agency No. : P 1844
---
---
Consolation Prize Rs1,00,000/-
MA 200261
MC 200261
MD 200261
ME 200261

2nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
MA 475211 (KATTAPPANA)
Agent Name: BALAMURUGAN S
Agency No. : Y 3492

MB 219556 (KOLLAM)
Agent Name: SUPRIYA N
Agency No. : Q 5967

MC 271281 (CHITTUR)
Agent Name: R KRISHNA DAS
Agency No. : P 1859

MD 348108 (KARUNAGAPPALLY)
Agent Name: SHEELA KUMARI
Agency No. : Q 7662

ME 625250 (KATTAPPANA)
Agent Name: SHIBU VARGHESE
Agency No. : Y 4818
 
3rd Prize Rs.5,00,000/- [5 Lakhs]
1) MA 482942 (ADOOR)
2) MB 449084 (KOZHIKKODE)
3) MC 248556 (ERNAKULAM)
4) MD 141481 (THIRUVANANTHAPURAM)
5) ME 475737 (CHITTUR)
 
4th Prize Rs.3,00,000/- [3 Lakh]
1) MA 311872 (KASARAGOD)
2) MB 140177 (THIRUVANANTHAPURAM)
3) MC 271270 (CHITTUR)
4) MD 128750 (PUNALUR)
5) ME 478076 (VAIKKOM)
---
---

for the tickets ending with the following numbers

5th Prize Rs.5,000/-
0870  1370  1540  1679  3358  3727  4254  4668  4811  4813  4829  4900  5003  5127  5413  6198  6344  6362  6395  6694  6887  7716  7919  7936  8347  8398  8607  9086  9853  9981

6th Prize Rs.1,000/-
0065  0152  0175  0210  0494  0630  0632  0655  0659  0672  0710  0733  0764  0818  0838  0892  0974  0989  0997  1126  1147  1218  1496  1541  1699  1749  1753  1820  1855  1875  2069  2101  2160  2349  2392  2430  2483  2559  2565  2610  2635  2766  2769  2773  2950  2961  2970  3054  3152  3330  3356  3375  3520  3542  3657  3672  3892  3909  4050  4075  4099  4112  4150  4313  4390  4396  4466  4599  4736  4753  4781  4894  4933  5111  5236  5271  5353  5463  5483  5600  5805  5844  5892  5990  6033  6052  6066  6105  6248  6412  6424  6445  6460  6473  6497  6559  6836  6866  6899  6963  6995  6997  7115  7195  7318  7431  7589  7593  7624  7637  7947  7999  8020  8026  8048  8055  8072  8192  8276  8349  8362  8449  8578  8590  8663  8777  8824  8855  8905  8986  9175  9308  9386  9396  9512  9519  9558  9690  9829  9849  9855  9903  9904  9950

7th Prize Rs.500/-
0019  0077  0080  0100  0108  0149  0215  0216  0268  0276  0293  0294  0300  0303  0305  0330  0398  0403  0406  0417  0435  0489  0492  0509  0522  0548  0698  0762  0767  0839  1038  1039  1041  1204  1284  1301  1471  1477  1550  1581  1606  1669  1706  1769  1819  1838  1861  1869  1874  1910  1942  1973  2010  2157  2209  2230  2238  2276  2300  2311  2361  2366  2379  2427  2456  2501  2586  2607  2616  2679  2745  2765  2824  2883  2895  2902  2980  3003  3045  3115  3222  3244  3328  3329  3398  3439  3454  3511  3545  3625  3631  3633  3662  3795  3804  3809  3811  3827  3828  3852  3858  3866  3878  3904  3993  4030  4078  4086  4109  4165  4205  4240  4262  4360  4370  4437  4444  4560  4621  4626  4696  4755  4800  4831  4856  4887  4893  4905  4962  4966  4986  4999  5162  5370  5451  5523  5650  5670  5687  5723  5741  5799  5837  5840  5891  5919  5921  5926  5948  5957  5962  6001  6073  6128  6143  6151  6155  6190  6197  6383  6433  6505  6510  6532  6551  6562  6628  6707  6709  6749  6757  6832  6845  6892  6903  6909  6941  6957  6961  6986  6993  6998  7010  7011  7151  7177  7190  7204  7232  7248  7275  7324  7357  7390  7426  7434  7486  7506  7518  7595  7659  7669  7681  7732  7774  7821  7853  7890  7934  7958  7971  7996  8015  8107  8200  8224  8225  8239  8269  8286  8396  8476  8562  8638  8653  8666  8689  8854  8857  8897  8914  8921  8930  9006  9019  9039  9067  9167  9185  9370  9413  9506  9510  9701  9798  9813  9837  9893  9931  9935  9977  9997
---
---
8th Prize Rs.250/-
0061  0062  0067  0079  0086  0094  0113  0247  0275  0277  0298  0299  0365  0421  0472  0526  0528  0529  0562  0592  0642  0681  0699  0718  0789  0801  0805  0864  0906  0924  0994  1066  1082  1092  1152  1156  1171  1201  1210  1236  1294  1302  1343  1345  1351  1365  1580  1639  1662  1680  1712  1724  1770  1823  1852  1857  1893  1894  1897  1900  1915  2013  2019  2046  2064  2076  2090  2171  2203  2206  2225  2254  2272  2297  2344  2356  2362  2396  2428  2524  2547  2571  2609  2645  2680  2690  2700  2709  2739  2747  2819  2820  2832  2840  2844  2871  2964  2987  2993  3022  3038  3114  3130  3144  3166  3181  3217  3256  3260  3271  3302  3333  3360  3373  3396  3421  3435  3473  3477  3478  3482  3597  3757  3777  3793  3857  3908  3955  3967  3973  4002  4007  4059  4094  4163  4209  4228  4229  4246  4276  4290  4404  4411  4429  4455  4471  4523  4557  4580  4589  4597  4603  4649  4672  4785  4876  4917  4925  4993  5045  5075  5077  5135  5137  5172  5229  5295  5310  5386  5433  5461  5474  5501  5539  5547  5548  5564  5570  5575  5577  5601  5633  5638  5718  5740  5750  5786  5872  5946  5988  6014  6025  6037  6076  6093  6094  6117  6139  6184  6199  6294  6347  6380  6448  6475  6491  6564  6591  6629  6701  6747  6800  6804  6848  6890  6916  6920  6923  6955  6967  7021  7026  7044  7093  7096  7121  7217  7272  7312  7334  7381  7389  7488  7541  7601  7644  7791  7841  7872  7891  7913  7924  7938  7951  7959  7967  7968  8057  8062  8142  8158  8164  8263  8268  8308  8334  8348  8391  8475  8487  8512  8546  8567  8611  8618  8625  8628  8677  8708  8752  8822  8826  8841  8846  8860  8881  8941  8964  8966  9005  9049  9072  9289  9290  9317  9332  9391  9393  9419  9467  9486  9517  9552  9557  9638  9639  9650  9710  9715  9845  9860  9892  9901  9947  9969  9984

BR 92 Result (Today) Date: 26-07-2023 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF Images
br-92-live-monsoon-bumper-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-26-07-2023-keralalotteries.net_page-0001

br-92-live-monsoon-bumper-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-26-07-2023-keralalotteries.net_page-0002

br-92-live-monsoon-bumper-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-26-07-2023-keralalotteries.net_page-0003

br-92-live-monsoon-bumper-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-26-07-2023-keralalotteries.net_page-0004

br-92-live-monsoon-bumper-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-26-07-2023-keralalotteries.net_page-0005

br-92-live-monsoon-bumper-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-26-07-2023-keralalotteries.net_page-0006

br-92-live-monsoon-bumper-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-26-07-2023-keralalotteries.net_page-0007

Next Kerala Bumper Lottery BR 93 Thiruvonam Bumper Lottery Sale Started

Tomorrow draw details

Karunya Plus Lottery KN 480 Draw on 27.07.2023 @ 3.00 pm


Monsoon Bumper lottery ticket has 9 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 10 crore rupees and the second and third prizes are 50 lakhs and 5 lakh respectively. The 15% of the first to 7th prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 8th and the consolation prizes, 20% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

Kerala Lotteries Releases Rs 10 crore Monsoon Bumper Lottery Result. Check Here
Kerala Lottery Result Today 26-07-2023 is Monsoon Bumper lottery BR 92 Today kerala lottery result will be announced on 26/07/2023 at 02:00pm. The kerala lottery department held the draw of BR 92 Monsoon Bumper lottery today 26.07.2023 at sharp 2pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Previous Lottery Results

Back to HOME

Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result, 26 07 2023, 26.07.2023, Kerala lottery result 26-7-2023, Monsoon bumper lottery results, Kerala lottery result today monsoon bumper, Monsoon Bumper lottery result, Kerala lottery result Monsoon Bumper today, kerala lottery Monsoon Bumper today result, Monsoon Bumper kerala lottery result, Monsoon Bumper lottery BR 92 results 26-07-2023, Monsoon Bumper lottery BR 92 live Monsoon Bumper lottery BR-92, Monsoon Bumper lottery, 26/07/2023 kerala lottery today result Monsoon Bumper, Monsoon bumper lottery BR-92 26/7/2023, today Monsoon bumper lottery result, Monsoon Bumper lottery today result, Monsoon Bumper lottery results today, today kerala lottery result Monsoon Bumper, kerala lottery results today Monsoon Bumper, Monsoon Bumper lottery today, today lottery result Monsoon Bumper, Monsoon Bumper lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.