കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Wednesday, January 13, 2021

Kerala Lotteries Result 13-01-2021 Akshaya Lottery AK-480

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Akshaya (AK-480) lottery Held on 13/01/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7000000/-

AS 175085 (ERNAKULAM)

Consolation Prize ₹.8000/-
AN 175085  AO 175085  AP 175085  AR 175085  AT 175085  AU 175085  AV 175085  AW 175085  AX 175085  AY 175085  AZ 175085

2nd Prize ₹.500000/-
AP 172463 (ERNAKULAM)

3rd  Prize ₹.100000/-
AN 818857 (PAYYANUR)  
AO 657830 (PATTAMBI)  
AP 359711 (PALAKKAD)  
AR 540570 (PATTAMBI)  
AS 375060 (KANNUR)  
AT 783808 (CHERTHALA)  
AU 811640 (ATTINGAL)  
AV 713635 (MANANTHAVADY)  
AW 546055 (KOZHIKKODE)  
AX 618564 (KOTTAYAM)  
AY 433621 (PATTAMBI)  
AZ 528991 (KARUNAGAPALLY)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-

0626  1177  1446  1998  2602  3529  3568  4271  4275  6202  6297  8492  8813  8837  9098  9391  9458  9699

5th Prize ₹.2000/-
2458  2964  3803  4803  5620  6929  7517

6th Prize ₹.1000/-
0247  0720  1002  1752  2033  2615  2699  3011  3558  3590  4152  4223  4431  5932  6330  6931  7243  7390  7536  7574  7668  9414  9465  9672  9748  9893

7th Prize ₹.500/-
0069  0118  0145  0412  0554  0557  0634  1253  1606  1703  1724  2135  2504  2677  2719  2877  2895  2905  3021  3072  3114  3244  3248  3357  3504  3754  3923  4316  4746  5072  5114  5291  5497  5596  5697  5890  6031  6250  6380  6740  6754  6795  6968  7015  7064  7129  7146  7155  7190  7377  7464  7608  7709  7851  7919  8477  8544  8987  9035  9086  9151  9263  9362  9870

8th Prize ₹.100/-

0049  0124  0217  0221  0273  0298  0404  0419  0446  0448  0843  0860  1000  1197  1255  1463  1467  1485  1496  1594  1622  1765  1828  1845  1900  1922  1934  2081  2121  2219  2258  2267  2316  2399  2403  2449  2539  2595  2664  2689  2931  3124  3140  3245  3344  3419  3718  3719  3751  3769  3949  4274  4367  4606  4637  4642  4711  4749  4824  4867  4943  4945  5008  5177  5250  5353  5463  5537  5548  5612  5736  6041  6045  6055  6414  6424  6462  6581  6585  6659  6890  6903  6969  6992  7085  7269  7271  7287  7316  7427  7436  7524  7542  7591  7833  7861  7976  8001  8076  8087  8107  8219  8224  8448  8463  8505  8584  8600  8780  8873  9062  9078  9118  9561  9566  9811  9854  9887  9897  9939


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.