കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Tuesday, January 12, 2021

Kerala Lotteries Result 12-01-2021 Sthree Sakthi Lottery SS-244

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Sthree Sakthi (SS-244) lottery Held on 12/01/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7500000/-
SR 702260 (ALAPPUZHA)

Consolation Prize ₹.8000/-
SN 702260  SO 702260  SP 702260  SS 702260  ST 702260  SU 702260  SV 702260  SW 702260  SX 702260  SY 702260  SZ 702260

2nd Prize ₹.1000000/-
SY 302664 (IRINJALAKUDA)  

For the tickets ending with the following numbers

3rd  Prize ₹.5000/-
0915  1336  1857  2578  2618  2770  2967  3355  4706  5359  5909  5961  6365  6986  8017  8162  9654  9733
 
4th Prize ₹.2000/-
0068  0162  1284  1611  1925  3223  4319  6797  7600  8034

5th Prize ₹.1000/-
0539  0956  1265  1670  1809  2253  3222  3358  4986  5896  6084  6105  6540  6593  7390  7653  8696  9993

6th Prize ₹.500/-
0212  0343  0550  0863  0898  1031  1325  1351  1556  1649  1901  2804  2990  3333  3368  3489  3529  4005  4095  4613  4726  5031  5173  5264  5421  5557  5595  6032  6145  6211  6266  6417  6431  6461  6560  6650  7581  8010  8770  9047  9208  9358  9436  9490  9523  9702  9917  9972

7th Prize ₹.200/-
0203  0342  1236  1401  1518  1616  1995  2428  2433  2469  2600  2626  2811  3330  3332  3630  3829  4210  4387  4610  4734  4793  4800  4981  5141  5268  5466  5491  5666  5840  6630  6721  7123  7184  7239  7960  8088  8555  8628  8728  8771  9256  9463  9728  9750

8th Prize ₹.100/-
0060  0124  0179  0211  0324  0368  0401  0618  0694  0825  1032  1147  1196  1476  1490  1511  1686  1756  1847  1869  1943  1998  2084  2124  2198  2200  2228  2241  2276  2320  2322  2386  2548  2568  2572  2671  2689  2919  2923  3030  3056  3059  3126  3232  3449  3473  3491  3551  3594  3628  3798  3946  4011  4017  4025  4104  4146  4323  4442  4503  4542  4566  4616  4715  4811  4953  4982  5077  5516  5543  5768  5810  6023  6052  6144  6150  6241  6291  6299  6354  6437  6460  6836  6899  7014  7082  7103  7210  7277  7285  7621  7799  7822  7829  7837  7922  7938  8066  8283  8313  8478  8516  8644  8657  8730  8883  8962  9023  9043  9203  9224  9458  9492  9506  9645  9671  9680  9681  9827  9834


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.