കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Monday, January 11, 2021

Kerala Lotteries Result 11-01-2021 Win Win Lottery W-598

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Win-Win (W-598) lottery Held on 11/01/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7,500,000/-
WC 560600 (KOZHIKKODE)

Consolation Prize ₹.8000/-

WA 560600  WB 560600  WD 560600  WE 560600  WF 560600  WG 560600  WH 560600  WJ 560600  WK 560600  WL 560600  WM 560600

2nd Prize ₹.500000/-
WH 482188 (KAYAMKULAM)

3rd  Prize ₹.100000/-
WA 163387 (THRISSUR)  
WB 547593 (THRISSUR)  
WC 749422 (IDUKKI)  
WD 707841 (PAYYANUR)  
WE 775241 (VAIKKOM)  
WF 249829 (THIRUVANANTHAPURAM)  
WG 157661 (PALAKKAD)  
WH 286858 (MOOVATTUPUZHA)  
WJ 345079 (PUNALUR)  
WK 668180 (MANANTHAVADY)  
WL 534849 (ADIMALY)  
WM 338862 (IRINJALAKUDA)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0194  1019  1373  1607  1869  1895  2497  3300  3313  3641  3799  3951  4697  5624  5922  7639  8835  9399

5th Prize ₹.2000/-
1043  1443  1584  2612  3512  5814  6326  6562  6610  7373

6th Prize ₹.1000/-
0051  0286  2135  3820  4476  4555  5062  5590  7246  7302  7935  8289

7th Prize ₹.500/-
0070  0348  0478  0974  1028  1142  1494  1524  1583  1726  1740  1832  1929  2025  2172  2206  2550  2578  2596  3324  3337  3602  3657  3685  3732  3778  3921  4047  4124  4164  4412  4830  5045  5205  5259  5262  5291  5414  5511  5666  5718  5768  5793  6228  6314  6345  6380  6513  6839  6983  7032  7033  7035  7159  7185  7262  7324  7417  7432  7447  7629  7642  7938  7958  8033  8331  8371  8446  8562  8591  8642  8889  8896  9001  9227  9302  9658  9791

8th Prize ₹.100/-

0008  0027  0191  0268  0367  0377  0521  0588  0654  0731  0770  0914  0931  0984  1011  1016  1112  1319  1330  1392  1424  1543  1619  1902  1985  1993  1996  2043  2118  2186  2193  2236  2313  2424  2432  2445  2515  2651  2732  2740  2778  2883  2977  3279  3350  3358  3381  3408  3438  3666  3763  3958  3969  4020  4026  4140  4308  4421  4424  4445  4672  4855  4941  4978  5017  5377  5411  5434  5448  5528  5678  5682  5831  5919  5967  5976  6088  6284  6473  6490  6596  6659  6733  6900  6956  7013  7101  7208  7247  7728  7733  7845  7861  8118  8119  8157  8358  8366  8432  8500  8610  8659  8743  8788  8907  8935  9011  9116  9131  9191  9213  9228  9347  9425  9451  9461  9610  9643  9743  9813


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.