കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Wednesday, January 20, 2021

Kerala Lotteries Result 20-01-2021 Akshaya Lottery AK-481

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Akshaya (AK-481) lottery Held on 20/01/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7000000/-
AA 194677 (THRISSUR)

Consolation Prize ₹.8000/-

AB 194677  AC 194677  AD 194677  AE 194677  AF 194677  AG 194677  AH 194677  AJ 194677  AK 194677  AL 194677  AM 194677

2nd Prize ₹.500000/-
AM 375806 (PATHANAMTHITTA)

3rd  Prize ₹.100000/-
AA 849270 (KASARAGOD)  
AB 699176 (MOOVATTUPUZHA)  
AC 283024 (MOOVATTUPUZHA)  
AD 345781 (KOLLAM)  
AE 746807 (ATTINGAL)  
AF 654172 (GURUVAYOOR)  
AG 519502 (PAYYANUR)  
AH 732858 (THAMARASSERY)  
AJ 450404 (KOLLAM)  
AK 837634 (ATTINGAL)  
AL 546124 (KANNUR)  
AM 627926 (PATHANAMTHITTA)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0108  1153  1323  1525  2485  2913  3262  3607  3915  4211  5379  5412  7515  7700  7807  8629  9087  9215

5th Prize ₹.2000/-

1165  1168  1319  6216  8208  8424  8788

6th Prize ₹.1000/-
0145  0885  0941  1361  1630  2033  2912  2971  3040  4003  4514  5249  5272  5918  6154  6816  6995  7163  7429  7938  8145  8325  8528  9544  9561  9789

7th Prize ₹.500/-
0029  0057  0104  0373  0412  0427  0538  0569  0619  0714  0799  0965  1166  1362  1549  1700  1733  2173  2227  2296  2376  2408  3085  3218  3234  3253  3288  3411  3416  3490  3502  3622  4124  4147  4169  4205  4310  4456  4494  4603  4874  5364  5380  5651  5959  5987  6149  6647  6724  6882  6892  7092  7175  7240  7291  7431  7672  8529  8625  8710  8967  9412  9722  9989

8th Prize ₹.100/-

0008  0049  0220  0307  0333  0357  0459  0632  0920  0944  0959  0995  1003  1139  1169  1414  1441  1464  1530  1761  1808  1902  1917  2014  2084  2097  2209  2311  2451  2477  2512  2659  2694  2753  3089  3156  3171  3551  3603  3650  3706  3873  4040  4065  4281  4414  4433  4476  4531  4632  4698  4743  4813  4918  4939  4946  4977  5083  5190  5222  5259  5296  5372  5540  5598  5635  5832  5866  5971  5983  6027  6113  6171  6183  6215  6340  6529  6719  6759  7264  7302  7381  7407  7445  7479  7521  7609  7728  7750  7769  7775  7866  7954  7964  8106  8117  8470  8508  8611  8837  8883  8904  8930  8975  9086  9224  9239  9251  9296  9360  9361  9426  9491  9516  9553  9559  9607  9892  9896  9925


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.