കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Tuesday, January 19, 2021

Kerala Lotteries Result 19-01-2021 Sthree Sakthi Lottery SS-245

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Sthree Sakthi (SS-245) lottery Held on 19/01/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7500000/-
SK 174170 (KOZHIKKODE)

Consolation Prize ₹.8000/-

SA 174170  SB 174170  SC 174170  SD 174170  SE 174170  SF 174170  SG 174170  SH 174170  SJ 174170  SL 174170  SM 174170

2nd Prize ₹.1000000/-
SK 323852 (PATTAMBI)  

For the tickets ending with the following numbers

3rd  Prize ₹.5000/-
0349  0830  0861  2488  2618  2737  2896  4538  4693  4914  5076  5344  5528  6045  6295  7894  9219  9229

4th Prize ₹.2000/-
0095  1551  1798  1845  2787  3079  6360  7838  8300  9948

5th Prize ₹.1000/-
0209  0508  0553  0589  2192  3391  3520  3658  3728  4022  4050  4943  6649  6811  7758  8769  9192  9215

6th Prize ₹.500/-
0045  0365  0567  0616  0634  0907  1275  1764  2288  2469  2665  2723  2795  2964  3334  4122  4380  4480  4519  4742  4782  4823  4899  5053  5078  5224  5537  5950  5980  6247  6377  6416  6804  6898  7060  7323  7396  7468  7486  7497  7632  7931  8089  8408  8697  9039  9040  9881

7th Prize ₹.200/-
0036  0143  0605  0731  0919  0923  0930  1689  1773  1892  1945  1950  2178  2281  2362  2489  2871  3061  3155  3185  3202  3369  3468  3581  4255  4432  4755  5559  5584  5591  5711  5715  5731  6027  6488  6609  7464  7690  8035  8038  8201  8385  8648  9591  9799

8th Prize ₹.100/-
0056  0067  0163  0454  0578  0735  0743  0824  0999  1067  1069  1085  1202  1397  1399  1431  1446  1457  1599  1890  1899  1932  2138  2185  2226  2333  2433  2594  2626  2670  2761  2834  2926  2998  3028  3146  3339  3556  3557  3569  3606  3623  3717  3886  3902  4035  4094  4100  4106  4124  4172  4200  4292  4383  4484  4590  4608  4613  4664  4690  4894  4897  5110  5201  5324  5325  5543  5555  5660  5906  5916  6073  6189  6343  6419  6470  6489  6536  6602  6675  6706  6710  6732  6736  6747  6838  6964  7211  7279  7340  7345  7391  7404  7494  7506  7544  7807  7925  8142  8273  8310  8529  8561  8579  8586  8734  8741  8878  8988  9043  9090  9129  9275  9313  9386  9551  9631  9637  9700  9940


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.