കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Monday, January 18, 2021

Kerala Lotteries Result 18-01-2021 Win Win Lottery W-599

 Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Win-Win (W-599) lottery Held on 18/01/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7,500,000/-
WO 686840 (KOTTAYAM)

Consolation Prize ₹.8000/-

WN 686840  WP 686840  WR 686840  WS 686840  WT 686840  WU 686840  WV 686840  WW 686840  WX 686840  WY 686840  WZ 686840

2nd Prize ₹.500000/-
WO 603812 (KANNUR)

3rd  Prize ₹.100000/-
WN 338516 (KAYAMKULAM)  
WO 730597 (MOOVATTUPUZHA)  
WP 469057 (MANANTHAVADY)  
WR 149055 (THRISSUR)  
WS 271989 (GURUVAYOOR)  
WT 437791 (KANHANGAD)  
WU 476771 (THAMARASSERY)  
WV 328558 (NEYYATTINKARA)  
WW 345588 (KANHANGAD)  
WX 491090 (PATTAMBI)  
WY 184745 (ALAPPUZHA)  
WZ 709351 (GURUVAYOOR)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0007  0245  0895  1079  1099  2128  2318  2798  3002  3839  4226  4743  4867  5587  7171  7719  8076  9882

5th Prize ₹.2000/-
1417  2503  3843  4006  4928  5685  6161  6948  9009  9111

6th Prize ₹.1000/-
0257  1123  1265  2937  3524  4084  4268  5656  5965  6513  7390  7995

7th Prize ₹.500/-
0015  0196  0221  0279  0358  0594  0603  0742  0808  0874  0931  1342  1393  1517  1532  1573  1673  1814  1917  2232  2468  2516  2622  2694  3021  3041  3042  3559  3799  4152  4156  4352  4389  4440  4493  4522  4538  4575  4938  4945  5150  5333  5484  5559  5563  5730  5992  6004  6062  6349  6357  6519  6674  6692  6728  6786  6892  7137  7347  7806  8060  8180  8294  8459  8471  8486  8525  8547  8584  8676  8709  9209  9273  9505  9576  9700  9734  9773

8th Prize ₹.100/-

0030  0070  0554  0653  0667  0728  0801  0932  1212  1215  1316  1368  1409  1422  1424  1467  1492  1633  1670  1822  1881  1962  2000  2008  2045  2106  2200  2264  2297  2353  2487  2525  2562  2730  2799  2822  2835  2867  2976  3158  3194  3294  3444  3489  3520  3716  4016  4192  4202  4306  4422  4499  4550  4678  4758  4909  4937  5115  5221  5238  5441  5793  5827  5867  5907  5977  6057  6100  6153  6232  6242  6279  6467  6562  6581  6649  6693  6713  6747  6800  6820  6959  6965  7159  7627  7635  7650  7660  7668  7754  7801  7957  7975  8086  8493  8518  8644  8681  8685  8798  8818  8845  8968  8987  9197  9224  9237  9275  9278  9360  9454  9467  9492  9562  9607  9714  9749  9787  9846  9901


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.