കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Sunday, January 3, 2021

Kerala Lottery Results: 03-01-2021 Bhagyamithra BM-2 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official

Kerala Lottery Result Bhagyamithra (BM.2)

Today Bhagyamithra Lottery Result 03-01-2021
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Bhagyamithra Lottery (Check Winning List) Announced on 03.01.2021

Bhagyamithra Monthly Lottery Result 2021: Prize Details

Bhagyamithra is the first monthly lottery issued by Kerala Lotteries. Bhagyamithra lottery draw is held on the first Sunday of every month. Every lottery is represented by an alphabetical code and Bhagyamithra lottery code is “BM” representation contains draw number along with the code. Bhagyamithra monthly lottery cost Rs.100/- Only. Kerala State Lotteries department releases the lottery in 8 series and the series may varies. 72 lakhs tickets were issued every month for sale. The ticket has 5 first prize winners and the winner got 1 crore Rupees

Kerala Lottery Results 03-01-2021 Bhagyamithra BM-2 Lottery Result

Kerala Lottery Result 2021

Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares “Bhagyamithra BM 2 Result“. Kerala Lottery Result 2021 for Bhagyamithra BM.2 will be drawn Today on 3 January 2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA LOTTERY TODAY RESULT
Kerala Lottery Result Date of Draw: 03/01/2021 Bhagyamithra Lottery Result BM-2 Today LIVE
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് ഭാഗ്യമിത്ര ബി.എം-2
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm Kerala Lottery Date of Draw: 3/1/2021 Bhagyamithra BM 2 Winners Numbers


1st Prize Rs.1,00,00,000/- [1 crore]
1) BJ 382963 (KANHANGAD)
2) BK 297436 (PAYYANUR)
3) BM 429076 (MALAPPURAM)
4) BO 148871 (MANANTHAVADY)
5) BR 326125 (PAYYANUR)

Consolation Prize Rs :25000/-
BK 382963  BL 382963  BM 382963  BN 382963  BO 382963  BP 382963  BR 382963
BJ 297436  BL 297436  BM 297436  BN 297436  BO 297436  BP 297436  BR 297436
BJ 429076  BK 429076 BL 429076  BN 429076  BO 429076  BP 429076  BR 429076
BJ 148871  BK 148871  BL 148871  BM 148871  BN 148871  BP 148871  BR 148871
BJ 326125  BK 326125  BL 326125  BM 326125  BN 326125  BO 326125  BP 326125

2nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
1) BK 178516 (MALAPPURAM)

3rd Prize Rs.2,00,000/- [2 Lakh]
1) BJ 327529 (KANNUR)
2) BK 225821 (PALAKKAD)
3) BL 475278 (VAIKKOM)
4) BM 382372 (KANHANGAD)
5) BN 209301 (ERNAKULAM)
6) BO 454312 (NEYYATTINKARA)
7) BP 214565 (KASARAGOD)
8) BR 251716 (IDUKKI)

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-

0396  0585  1277  1508  2178  2674  3051  3576  4616  4793  4990  5015  5620  6063  6268  6712  6934  7993  8220  8587  8933  9293  9335  9895

5th Prize Rs.2,000/-
1310  1675  1807  2465  3930  4015  4536  4689  5415  5758  6612  7015  8819  8968  9438  9447

6th Prize Rs.1,000/-
0186  1264  1947  2092  2325  2467  3119  3420  3470  4171  4211  4382  4470  4584  4744  4810  5311  5796  6031  6613  6872  7041  7190  8209  8458  8493  8876  8982  9259  9386

7th Prize Rs.500/-
0092  0163  0179  0251  0761  0800  0847  1014  1055  1275  1329  1499  1600  2073  2217  2273  2276  2319  2408  2412  2485  2499  2620  2789  3335  3588  3631  3821  3892  4091  4105  4286  4387  4501  4596  4856  5084  5182  5291  5343  5537  5724  5738  5913  6440  6611  6642  6683  6831  7135  7173  7191  7215  7339  7416  7555  7884  8069  8123  8344  8503  8634  8729  8899  9048  9071  9416  9456  9631  9660  9733  9747

8th Prize Rs.300/-
0070  0145  0202  0365  0387  0393  0447  0526  0534  0580  0619  0962  0963  0972  0992  1169  1187  1219  1290  1296  1351  1479  1514  1594  1625  1693  1728  1850  1851  1879  2119  2232  2243  2329  2344  2609  2636  2643  2660  2764  2812  2935  3133  3341  3483  3740  3787  4013  4158  4256  4287  4325  4333  4339  4391  4503  4530  4569  4622  4690  4759  4769  4808  4874  4879  4885  4933  4988  4992  5026  5161  5196  5223  5243  5245  5327  5339  5410  5412  5496  5597  5633  5654  5730  5733  5773  5785  5799  5832  5905  5966  6009  6124  6227  6235  6249  6334  6348  6413  6571  6631  6698  6780  6815  6942  6977  7045  7092  7171  7183  7241  7287  7450  7456  7507  7530  7676  7752  7827  7887  7916  7996  8106  8194  8349  8490  8700  8713  8839  8979  9019  9054  9240  9417  9423  9467  9577  9697  9728  9848  9860  9937  9964  9981


BM 2 Result (Today) Date: 03-01-2021 Kerala Lottery
The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF Images

bhagyamithra-kerala-lottery-result-bm-2-today-03-01-2021_page-0001

bhagyamithra-kerala-lottery-result-bm-2-today-03-01-2021_page-0002 

bhagyamithra-kerala-lottery-result-bm-2-today-03-01-2021_page-0003


Next Bhagyamithra Lottery BM 3 Draw on 07.02.2021 will be held At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram
Tomorrow draw details Win Win Lottery W-597 Draw on 04.01.2021 @ 3.00 pm

Kerala State Lotteries Results

Bhagyamithra lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got "1 crore" rupees and the second and third prizes are 10 lakhs and 2 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 205969 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount ( agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

Kerala Lottery Result Yesterday

Kerala Lotteries Releases 72 Lakhs Bhagyamithra Lottery Ticket. Check Results Here

Kerala Lottery Result Today 03-01-2021 is Bhagyamithra Monthly lottery BM 2 Today kerala lottery result will be announced on 03/01/2021 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of BM-2 Bhagyamithra lottery today 03.01.2021 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Previous Lottery Results

Back to HOME

Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result, 03 01 2021, 3.1.2021, Kerala lottery result 3-1-2021, Bhagyamithra lottery results, Kerala lottery result today Bhagyamithra, Bhagyamithra lottery result, Kerala lottery result Bhagyamithra today, kerala lottery BHagyamithra today result, Bhagyamithra kerala lottery result, Bhagyamithra lottery BM 2 results 03-01-2021, Bhagyamithra lottery BM 2 live Bhagyamithra lottery BM-2, Bhagyamithra lottery, 3/1/2021 kerala lottery today result Bhagyamithra, Bhagyamithra lottery bm-2 03/01/2021, today Bhagyamithra lottery result, Bhagyamithra lottery today result, Bhagyamithra lottery results today, today kerala lottery result Bhagyamithra, kerala lottery results today Bhagyamithra, Bhagyamithra lottery today, today lottery result Bhagyamithra, Bhagyamithra lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.