കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Monday, January 4, 2021

Kerala Lotteries Result 04-01-2021 Win Win Lottery W-597

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Win-Win (W-597) lottery Held on 04/01/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7,500,000/-
WR 746417 (ATTINGAL)

Consolation Prize ₹.8000/-
WN 746417  WO 746417  WP 746417  WS 746417  WT 746417  WU 746417  WV 746417  WW 746417  WX 746417  WY 746417  WZ 746417

2nd Prize ₹.500000/-
WS 354110 (KOTTAYAM)

3rd  Prize ₹.100000/-
WN 146812 (KOLLAM)  
WO 470835 (GURUVAYOOR)  
WP 249024 (PALAKKAD)  
WR 329571 (CHITTUR)  
WS 822764 (KOTTAYAM)  
WT 168489 (MALAPPURAM)  
WU 693022 (MANANTHAVADY)  
WV 739857 (GURUVAYOOR)  
WW 711005 (CHITTUR)  
WX 409510 (ERNAKULAM)  
WY 103888 (THIRUVANANTHAPURAM)  
WZ 517955 (PAYYANUR)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0155  0252  0904  1141  1267  1377  1448  2202  2763  3859  4586  5081  5412  6133  6809  8603  8705  8732

5th Prize ₹.2000/-
0264  3321  3962  4519  4664  5312  6799  8180  9814  9928

6th Prize ₹.1000/-
0363  0675  1023  1172  2270  2913  5864  6614  9359  9623  9796  9945

7th Prize ₹.500/-

0030  0086  0227  0488  0630  0840  1077  1287  1498  1579  2059  2168  2314  2475  2569  2754  2858  2871  3130  3194  3345  3509  3579  3599  3910  3927  3943  4013  4049  4071  4187  4427  4599  4669  4679  4829  4962  5088  5349  5427  5645  5831  5958  5994  6041  6227  6255  6426  6473  6568  6576  6587  6671  6755  6851  6859  7425  7629  7712  7731  8003  8157  8255  8418  8419  8477  8510  8588  8670  8700  8773  9151  9155  9340  9545  9875  9927  9940

8th Prize ₹.100/-
0055  0139  0161  0162  0183  0269  0410  0431  0560  0600  0610  0639  0694  0757  0815  1032  1048  1110  1217  1288  1347  1354  1416  1470  1501  1573  1638  1692  1721  1922  1944  1988  2028  2128  2129  2143  2175  2319  2325  2380  2597  2634  2664  2745  2928  2929  2934  3077  3204  3358  3373  3389  3540  3552  3824  3832  3957  4009  4029  4330  4524  4678  4889  4973  5052  5095  5306  5371  5488  5622  5661  5907  6024  6153  6253  6356  6419  6558  6592  6612  6627  6641  6702  6707  6878  6928  6988  7097  7115  7139  7198  7245  7256  7341  7413  7524  7527  7529  7679  7762  7827  7842  8161  8234  8245  8268  8401  8512  8699  8752  8801  8944  9079  9222  9311  9320  9361  9683  9990  9992


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.