കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Tuesday, January 5, 2021

Kerala Lotteries Result 05-01-2021 Sthree Sakthi Lottery SS-243

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Sthree Sakthi (SS-243) lottery Held on 05/01/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7500000/-
SE 648142 (VADAKARA)

Consolation Prize ₹.8000/-
SA 648142  SB 648142  SC 648142  SD 648142  SF 648142  SG 648142  SH 648142  SJ 648142  SK 648142  SL 648142  SM 648142

2nd Prize ₹.1000000/-
SL 169554 (ERNAKULAM)  

For the tickets ending with the following numbers

3rd  Prize ₹.5000/-
0623  1370  1620  2051  2235  2257  2610  2860  3683  3825  3923  5562  5690  6564  7503  8779  9455  9851

4th Prize ₹.2000/-

0123  1459  2223  3103  3731  4570  5273  5440  6600  6951

5th Prize ₹.1000/-
0129  0758  0763  1330  1636  1983  2057  3201  3652  3985  4328  5615  5950  7374  7606  7749  7798  7801

6th Prize ₹.500/-
0346  0420  0448  0520  0696  0965  1017  1210  1239  1364  1485  1639  1835  2912  3141  3210  3451  3625  3814  3822  4172  4400  4456  4497  4660  5531  5603  5627  6324  6541  6642  6658  7356  7378  7563  7593  7995  8081  8418  8443  8513  8606  8923  9142  9392  9725  9887  9957

7th Prize ₹.200/-
0169  0495  0820  1016  1027  1524  1585  1685  1999  2318  2461  3144  3286  3497  3645  3879  4087  4318  4491  4503  4886  5181  5290  5299  5461  5565  5699  6138  6323  6580  6589  6717  6829  6851  6856  6968  7177  7227  7595  7752  8742  8835  8862  9144  9263

8th Prize ₹.100/-
0001  0161  0170  0236  0513  0551  0557  0574  0614  0629  0639  0715  0729  0742  0888  0911  1184  1211  1230  1362  1365  1528  1578  1688  1733  1741  1769  1822  1824  2000  2175  2189  2231  2303  2307  2360  2479  2509  2511  2542  2615  2632  2731  2766  2845  2885  2894  2962  3018  3108  3251  3367  3420  3463  3521  3753  3827  4014  4048  4093  4151  4166  4343  4401  4612  4673  4709  4722  4801  4865  4878  4914  5109  5292  5436  5666  5670  5813  5816  5884  5895  6066  6073  6143  6310  6330  6350  6373  6412  6528  6549  6606  6821  6892  7012  7128  7277  7448  7533  7835  7863  7960  8098  8119  8217  8318  8342  8439  8482  8657  8685  8732  8792  9194  9237  9449  9597  9705  9715  9916


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.