കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Wednesday, January 6, 2021

Kerala Lotteries Result 06-01-2021 Akshaya Lottery AK-479

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Akshaya (AK-479) lottery Held on 06/01/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7000000/-
AJ 127101 (IRINJALAKUDA)

Consolation Prize ₹.8000/-
AA 127101  AB 127101  AC 127101  AD 127101  AE 127101  AF 127101  AG 127101  AH 127101  AK 127101  AL 127101  AM 127101

2nd Prize ₹.500000/-
AM 313478 (GURUVAYOOR)

3rd  Prize ₹.100000/-
AA 767340 (ADOOR)  
AB 614844 (ATTINGAL)  
AC 297510 (GURUVAYOOR)  
AD 177752 (PALAKKAD)  
AE 135255 (THAMARASSERY)  
AF 640425 (PALAKKAD)  
AG 273957 (PATTAMBI)  
AH 242411 (THIRUVANANTHAPURAM)  
AJ 699456 (KANHANGAD)  
AK 779353 (PATHANAMTHITTA)  
AL 607914 (KASARAGOD)  
AM 686777 (NEYYATTINKARA)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0454  1387  1520  2006  2268  3328  3712  4198  4511  4772  5439  5623  5711  6185  7902  9355  9616  9677

5th Prize ₹.2000/-
0217  0839  1157  2530  4290  5428  6560

6th Prize ₹.1000/-
0634  1090  1144  1791  2022  2546  3839  4096  4099  4500  4509  4845  5319  5320  5596  5669  5694  6041  6690  6992  7220  7333  7560  7979  8006  8236

7th Prize ₹.500/-

0010  0015  0081  0224  0228  0252  0321  0326  0397  0821  0890  1002  1289  1413  1527  1569  1764  2235  2283  2371  2441  2600  2655  2983  3343  3499  3715  3768  3861  4190  4447  4471  4613  4808  5079  5206  5323  5580  5992  6115  6137  6433  6654  6748  6976  7361  7363  7502  7819  7823  7870  7890  7916  8243  8277  8411  8764  8978  9171  9451  9636  9658  9713  9896

8th Prize ₹.100/-

0006  0036  0055  0250  0262  0274  0275  0285  0317  0345  0356  0610  0675  0716  0827  0834  0858  1055  1075  1078  1280  1333  1366  1461  1712  1748  1880  1901  1958  2040  2077  2156  2287  2345  2361  2544  2558  2610  2618  2620  2678  2853  2885  3084  3187  3210  3243  3288  3436  3534  3563  3661  3828  3916  4009  4142  4252  4357  4473  4619  4628  4642  4987  5016  5055  5061  5088  5199  5503  5512  5609  5710  5776  5819  5838  5939  5971  6240  6408  6412  6653  6679  6789  6828  6927  6967  7156  7179  7183  7299  7449  7500  7505  7652  7683  7881  7968  7995  8043  8056  8108  8172  8219  8356  8372  8423  8582  8934  9025  9057  9113  9116  9227  9477  9514  9625  9648  9843  9970  9992


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.