കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Friday, January 8, 2021

Kerala Lotteries Result 08-01-2021 Nirmal Lottery NR-206

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Nirmal Weekly Lottery (NR-206) lottery Held on 08/01/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7000000/-
NG 148887 (ERNAKULAM)

Consolation Prize ₹.8000/-
NA 148887  NB 148887  NC 148887  ND 148887  NE 148887  NF 148887  NH 148887  NJ 148887  NK 148887  NL 148887  NM 148887

2nd Prize ₹.1000000/-
NF 496627 (PATTAMBI)

3rd  Prize ₹.100000/-
NA 720957 (ERNAKULAM)  
NB 114861 (GURUVAYOOR)  
NC 828534 (KOLLAM)  
ND 524727 (THAMARASSERY)  
NE 475613 (GURUVAYOOR)  
NF 123725 (VADAKARA)  
NG 825449 (PALAKKAD)  
NH 554045 (IRINJALAKUDA)  
NJ 238359 (ALAPPUZHA)  
NK 247478 (KOTTAYAM)  
NL 840596 (GURUVAYOOR)  
NM 413325 (KOLLAM)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0204  1637  1746  2112  2469  4274  4654  4893  4898  4907  7153  8322  8874  9060  9273  9595  9682  9757

5th Prize ₹.1000/-

0034  0239  0415  0659  1082  1226  1351  1678  1853  2100  2438  2936  3094  3694  3968  3997  4431  4764  4819  5310  5626  5627  6136  7257  7357  7469  7707  7827  8136  8492  8553  8853  9012  9018  9854  9921

6th Prize ₹.500/-
0012  0090  0109  1024  1044  1048  1052  1071  1072  1105  1194  1228  1244  1282  1298  1331  1369  1451  1629  1891  2000  2246  2454  2634  2809  3224  3319  3530  3614  3624  4065  4100  4147  4342  4428  4831  4965  5058  5225  5268  5370  5804  5954  6003  6309  6758  6815  6917  7041  7044  7055  7167  7191  7255  7307  7509  7554  7556  7589  7769  7856  7916  7960  8362  8879  8919  9260  9483  9531  9957

7th Prize ₹.100/-
0095  0140  0335  0428  0506  0526  0544  0570  0577  0834  0859  1002  1059  1293  1505  1705  1963  1966  2222  2308  2330  2353  2372  2375  2493  2523  2911  2917  2997  3052  3163  3269  3324  3327  3400  3721  3812  3888  3982  3985  4013  4031  4057  4192  4202  4250  4268  4566  4572  4596  4619  4646  4696  4722  4750  4784  4855  4927  5045  5315  5372  5492  5783  5847  5863  5986  6063  6196  6360  6402  6411  6489  6507  6554  6849  6861  6997  7026  7064  7077  7151  7299  7343  7482  7702  7804  7820  7826  7843  8091  8118  8196  8334  8357  8394  8397  8414  8496  8520  8579  8628  8790  8816  8920  9020  9099  9163  9171  9173  9271  9297  9452  9667  9690  9735  9781  9826  9916  9989  9990


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.