കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Saturday, January 23, 2021

Kerala Lotteries Result 23-01-2021 Karunya Lottery KR-483

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Karunya (KR-483) lottery Held on 23/01/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.8000000/-
KY 467046 (VAIKKOM)

Consolation Prize ₹.8000/-
KN 467046  KO 467046  KP 467046  KR 467046  KS 467046  KT 467046  KU 467046  KV 467046  KW 467046  KX 467046  KZ 467046

2nd Prize ₹.500000/-
KN 327184 (WAYANADU)

3rd Prize ₹.100000/-
KN 169278 (KOZHIKKODE)  
KO 104280 (NEYYATTINKARA)  
KP 839653 (CHERTHALA)  
KR 123523 (PAYYANUR)  
KS 299566 (KATTAPPANA)  
KT 696035 (NEYYATTINKARA)  
KU 359254 (ERNAKULAM)  
KV 248254 (PALAKKAD)  
KW 612780 (THRISSUR)  
KX 609227 (THRISSUR)  
KY 775469 (MALAPPURAM)  
KZ 802893 (KANNUR)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0001  0325  0345  1461  1615  1653  1879  2190  3413  3653  3797  3941  3977  4885  5933  7766  9678  9792

5th Prize ₹.2000/-
0714  3602  5324  5526  5692  5756  6045  6146  7612  8527

6th Prize ₹.1000/-
0188  1720  1760  2105  3476  3542  3857  5002  5523  5999  6861  6916  8395  9227

7th Prize ₹.500/-
0062  0092  0551  0696  0817  0859  1214  1275  1350  1366  1413  1449  1656  1659  1781  1878  1959  2003  2322  2377  2438  2555  2865  2931  3307  3472  3573  3678  3738  3742  3997  4385  4513  4583  4611  4670  4978  4991  5087  5295  5537  5663  5769  6314  6393  6419  7000  7088  7113  7120  7268  7446  7690  7972  8190  8324  8384  8542  8601  8698  8751  8891  9139  9269  9404  9584  9590  9694  9704  9711  9849  9968

8th Prize ₹.100/-
0351  0419  0498  0603  0628  0682  0685  0909  1154  1220  1279  1310  1457  1548  1734  1923  1994  2021  2033  2044  2338  2359  2421  2428  2586  2659  2674  2688  2746  2884  2895  2951  3020  3028  3095  3219  3421  3449  3544  3575  3594  3779  3831  3956  4049  4095  4195  4236  4291  4408  4434  4443  4510  4581  4586  4603  4721  4783  4822  4923  5093  5130  5353  5542  5551  5736  5765  5768  5910  5914  5960  6043  6265  6279  6301  6321  6394  6434  6638  6647  6682  6801  6883  7098  7156  7164  7259  7406  7424  7469  7529  7534  7536  7707  7711  7720  7721  7795  7958  8134  8400  8401  8484  8521  8920  8925  9027  9102  9105  9171  9177  9206  9248  9255  9392  9400  9422  9548  9808  9900


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.