കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Monday, January 25, 2021

Kerala Lotteries Result 25-01-2021 Win Win Lottery W-600

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Win-Win (W-600) lottery Held on 25/01/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7,500,000/-
WJ 139570 (PALAKKAD)

Consolation Prize ₹.8000/-
WA 139570  WB 139570  WC 139570  WD 139570  WE 139570  WF 139570  WG 139570  WH 139570  WK 139570  WL 139570  WM 139570

2nd Prize ₹.500000/-
WL 359951 (ERNAKULAM)

3rd  Prize ₹.100000/-
WA 651499 (THIRUR)  
WB 514822 (GURUVAYOOR)  
WC 110554 (GURUVAYOOR)  
WD 358779 (ERNAKULAM)  
WE 792014 (KOLLAM)  
WF 649414 (ERNAKULAM)  
WG 143636 (PALAKKAD)  
WH 298888 (THAMARASSERY)  
WJ 832559 (PATHANAMTHITTA)  
WK 127007 (IRINJALAKUDA)  
WL 358556 (ERNAKULAM)  
WM 217756 (PATHANAMTHITTA)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0458  1003  1355  2136  2598  2967  3274  3605  3952  4400  5321  5448  7337  7597  8305  8513  8896  9139

5th Prize ₹.2000/-
1578  1962  2934  3510  5068  5385  5558  7948  8809  9114

6th Prize ₹.1000/-
1345  2547  2595  2810  3695  4462  4751  4793  6387  6872  7096  9120

7th Prize ₹.500/-
0016  0041  0055  0168  0286  0460  0571  0594  0722  0826  1093  1195  1417  1420  1607  2048  2140  2277  2605  2758  2831  2889  2901  2906  3134  3441  3559  3658  4336  4354  4418  4537  4674  4848  4961  4983  5074  5169  5494  5526  5753  5923  6139  6160  6176  6211  6363  6389  6428  6566  6700  6715  6876  6986  7017  7024  7029  7079  7159  7509  7529  7550  7754  7910  7954  8127  8228  8328  8798  8829  9040  9072  9162  9234  9400  9492  9533  9562

8th Prize ₹.100/-
0073  0109  0119  0306  0551  0647  0709  0760  0852  0905  0951  1039  1304  1390  1395  1397  1438  1445  1511  1602  1616  1736  1917  1924  1929  1934  2055  2071  2110  2275  2282  2392  2498  2596  2823  3003  3195  3268  3373  3477  3611  3783  3808  3981  4011  4029  4035  4338  4491  4538  4576  4604  4680  4700  4758  4801  4942  4987  5019  5082  5119  5149  5156  5285  5299  5445  5460  5569  5604  5622  5650  5677  5775  5791  5907  5955  6039  6234  6244  6291  6503  6524  6542  6558  6574  6728  6812  6824  6931  6997  7049  7099  7449  7561  7630  7736  7824  7860  7922  8072  8125  8199  8237  8253  8406  8489  8709  8867  8907  8941  9042  9130  9188  9259  9364  9470  9498  9681  9888  9998


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.