കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Saturday, January 30, 2021

Kerala Lotteries Result 30-01-2021 Karunya Lottery KR-484

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Karunya (KR-484) lottery Held on 30/01/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.8000000/-
KB 586838 (KOZHIKKODE)

Consolation Prize ₹.8000/-
KA 586838  KC 586838  KD 586838  KE 586838  KF 586838  KG 586838  KH 586838  KJ 586838  KK 586838  KL 586838  KM 586838

2nd Prize ₹.500000/-
KE 158556 (ERNAKULAM)

3rd Prize ₹.100000/-
KA 735001 (KOLLAM)  
KB 821491 (MALAPPURAM)  
KC 211629 (PALAKKAD)  
KD 451435 (PATHANAMTHITTA)  
KE 328800 (PATTAMBI)  
KF 713761 (KAYAMKULAM)  
KG 336370 (MANANTHAVADY)  
KH 385472 (ERNAKULAM)  
KJ 224692 (KOLLAM)  
KK 314098 (ADOOR)  
KL 263800 (IDUKKI)  
KM 494419 (PATTAMBI)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0398  1800  2116  2722  2903  2939  3710  4028  4502  4680  5616  6556  6760  7569  7597  7982  9191  9369

5th Prize ₹.2000/-
0710  0830  0890  2357  2360  2618  5783  6366  6890  9689

6th Prize ₹.1000/-
0449  1025  1911  1974  2246  4554  5735  5757  5777  6600  7528  8165  8705  8934

7th Prize ₹.500/-
0190  0242  0386  0538  0637  0746  0854  0904  1191  1399  1437  1575  1730  1795  1977  2022  2070  2256  2547  2721  2935  3155  3498  3557  3559  3708  3807  4247  4268  4456  4842  4900  4976  5287  5300  5656  5659  5810  5853  5914  6048  6067  6163  6225  6378  6681  6729  6965  7002  7021  7266  7322  7445  7504  7577  7742  7756  8056  8097  8560  8671  8894  8897  9030  9229  9370  9474  9708  9713  9875  9947  9955

8th Prize ₹.100/-
0366  0434  0446  0493  0506  0550  0552  0698  0753  0954  1012  1090  1148  1325  1400  1605  1700  1839  1903  1937  2084  2230  2251  2254  2263  2309  2464  2546  2645  2685  2718  2739  2764  2821  2932  2958  3004  3046  3171  3288  3309  3373  3439  3666  3899  4014  4293  4338  4394  4478  4483  4549  4708  4910  4941  5029  5071  5378  5432  5448  5520  5522  5771  5868  5910  6009  6051  6181  6194  6232  6320  6418  6424  6462  6465  6509  6611  6695  6750  6757  6828  6859  6910  6913  7187  7246  7259  7280  7316  7428  7454  7472  7595  7626  7863  7920  7976  8099  8119  8267  8290  8353  8379  8419  8751  8771  8880  8907  9031  9044  9303  9346  9482  9626  9669  9710  9879  9893  9910  9959


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.