കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Friday, January 29, 2021

Kerala Lotteries Result 29-01-2021 Nirmal Lottery NR-209

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Nirmal Weekly Lottery (NR-209) lottery Held on 29/01/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7000000/-
NT 505056 (PAYYANUR)

Consolation Prize ₹.8000/-
NN 505056  NO 505056  NP 505056  NR 505056  NS 505056  NU 505056  NV 505056  NW 505056  NX 505056  NY 505056  NZ 505056

2nd Prize ₹.1000000/-
NX 658199 (KANHANGAD)

3rd  Prize ₹.100000/-
NN 479826 (VAIKKOM)  
NO 317209 (ADIMALY)  
NP 538793 (VADAKARA)  
NR 726552 (MOOVATTUPUZHA)  
NS 662287 (PATTAMBI)  
NT 212753 (KASARAGOD)  
NU 464480 (PALAKKAD)  
NV 832440 (ERNAKULAM)  
NW 379814 (ERNAKULAM)  
NX 167911 (KOZHIKKODE)  
NY 108148 (MOOVATTUPUZHA)  
NZ 832081 (ERNAKULAM)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
1044  1266  2293  2597  3075  3383  3965  4353  4520  4807  5629  6212  7045  7433  8185  9255  9522  9929

5th Prize ₹.1000/-
0024  0473  0514  0525  0681  1018  1150  1649  1685  1744  2245  2424  2614  3147  3700  3851  4065  4086  5121  5178  6291  6764  6994  7109  7236  7280  7750  8099  8198  8631  8954  9013  9690  9834  9843  9934

6th Prize ₹.500/-
0258  0391  0439  0591  0683  0695  0869  1069  1242  1245  1508  1510  1822  1825  1885  2005  2105  2162  2299  2447  2715  2853  3292  3369  3437  3521  3695  3771  3795  3839  3872  4081  4119  4127  4524  4929  4953  5100  5113  5125  5156  5168  5910  6275  6594  6611  6652  6821  6979  7164  7563  7669  7692  7726  7821  8081  8114  8165  8343  8581  8800  8829  9327  9384  9442  9592  9663  9720  9775  9789

7th Prize ₹.100/-
0166  0272  0370  0399  0469  0509  0610  0649  0878  0885  0922  0953  1055  1121  1130  1147  1165  1352  1421  1423  1426  1500  1566  1622  1663  1733  1916  1946  2090  2102  2114  2172  2202  2226  2400  2515  2526  2538  2693  2711  2828  2861  3053  3153  3249  3334  3561  3628  3719  3729  3797  3800  3985  4170  4348  4349  4383  4430  4464  4559  4702  4752  4761  4797  4853  5095  5234  5257  5339  5436  5450  5728  5820  6034  6045  6076  6194  6233  6325  6483  6538  6588  6674  6749  6768  6855  7069  7162  7259  7456  7542  7567  7600  7651  7867  7908  7938  8007  8145  8264  8408  8594  8705  8724  8839  8935  9044  9082  9155  9274  9309  9469  9527  9599  9616  9632  9652  9702  9733  9751


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.