കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Wednesday, February 17, 2021

Kerala Lotteries Result 17-02-2021 Akshaya Lottery AK-485

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Akshaya (AK-485) lottery Held on 17/02/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7000000/-

AK 635711 (KOTTAYAM)

Consolation Prize ₹.8000/-
AA 635711  AB 635711  AC 635711  AD 635711  AE 635711  AF 635711  AG 635711  AH 635711  AJ 635711  AL 635711  AM 635711

2nd Prize ₹.500000/-
AB 698424 (VADAKARA)

3rd  Prize ₹.100000/-
AA 139947 (KANHANGAD)  
AB 403153 (THRISSUR)  
AC 788500 (THIRUVANANTHAPURAM)  
AD 770259 (MANANTHAVADY)  
AE 189690 (THRISSUR)  
AF 837103 (THRISSUR)  
AG 342013 (GURUVAYOOR)  
AH 858836 (KAYAMKULAM)  
AJ 653745 (KAYAMKULAM)  
AK 740786 (CHITTUR)  
AL 590738 (PATHANAMTHITTA)  
AM 429768 (KOLLAM)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0318  1028  1253  1570  2378  2795  3307  5079  7580  7597  7736  7934  7991  8051  8468  8615  8736  9142

5th Prize ₹.2000/-
0229  0687  1785  2666  2874  3939  4913

6th Prize ₹.1000/-
0091  0115  1344  1847  2978  3636  3986  4471  4718  4750  4908  4981  5384  5659  6355  7039  7777  7835  7905  7908  7921  9006  9091  9361  9477  9547

7th Prize ₹.500/-
0107  0213  0425  0480  0740  0846  0861  0873  0889  0901  0925  0944  1280  1443  1487  1535  1560  1615  1917  2556  2852  2905  3188  3269  3284  3459  3561  3585  3642  3885  3924  4009  4053  4155  4290  4390  4919  4967  4979  4983  5132  5475  5559  5687  6041  6146  6214  6738  6932  7203  7213  7513  7920  8003  8119  8120  8894  8980  9051  9066  9227  9239  9644  9942

8th Prize ₹.100/-
0020  0086  0215  0243  0273  0327  0403  0455  0540  0581  0848  0908  0967  1035  1077  1142  1176  1190  1327  1361  1429  1484  1517  1699  1755  1835  1928  1951  2021  2023  2147  2202  2261  2897  3340  3406  3577  3583  3594  3664  3823  3854  3863  3971  3999  4110  4239  4282  4360  4401  4529  4608  4825  4827  4914  4954  5077  5209  5227  5300  5362  5381  5411  5427  5833  5845  5943  5955  5983  5993  6077  6313  6352  6446  6454  6461  6474  6510  6617  6657  6851  6883  6891  6898  6909  6935  6943  6998  7040  7045  7074  7079  7130  7267  7433  7568  7860  7889  7956  8067  8125  8126  8325  8532  8683  8689  8712  8761  8779  8783  8868  8910  8991  9016  9246  9480  9586  9639  9712  9998


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.