കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Thursday, February 18, 2021

Kerala Lotteries Result 18-02-2021 Karunya Plus Lottery KN-356

 Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Karunya Plus (KN-356) lottery Held on 18/02/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.8000000/-
PA 276616 (VADAKARA)

Consolation Prize ₹.8000/-

PB 276616  PC 276616  PD 276616  PE 276616  PF 276616  PG 276616  PH 276616  PJ 276616  PK 276616  PL 276616  PM 276616

2nd Prize ₹.1000000/-
PB 517079 (CHITTUR)

3rd  Prize ₹.100000/-
PA 177904 (KOTTAYAM)  
PB 799777 (KOZHIKKODE)  
PC 814350 (IRINJALAKUDA)  
PD 649967 (PAYYANUR)  
PE 539479 (KOTTAYAM)  
PF 618168 (KOTTAYAM)  
PG 211998 (ERNAKULAM)  
PH 216367 (ERNAKULAM)  
PJ 540527 (KOTTAYAM)  
PK 256702 (PALAKKAD)  
PL 803560 (MALAPPURAM)  
PM 669739 (GURUVAYOOR)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0361  0415  0605  2189  2620  3628  5471  5602  5663  7333  7392  7577  8277  8846  9103  9726  9856  9919

5th Prize ₹.1000/-
0242  0311  1371  1599  1936  2197  2284  2571  2696  2767  3127  3331  3823  3997  4053  4290  4393  4412  4721  5099  5653  5727  5970  6293  6408  6527  6996  7334  9153  9411  9679  9858

6th Prize ₹.500/-
0018  0123  0623  0868  1792  1928  1998  2079  2120  2155  2299  2371  2486  2729  2914  2933  2964  3090  3160  3179  3206  3341  3374  3540  3632  3703  3794  3835  3843  3847  3848  3851  4379  4641  4702  4786  5260  5489  5561  5831  6153  6191  6195  6501  6536  6537  6606  6678  6882  6920  7043  7052  7060  7303  7412  7488  7507  7764  7777  7827  7968  8018  8264  8468  8504  8721  9062  9323  9382  9427  9456  9492  9605  9820  9849  9938

7th Prize ₹.100/-

0034  0264  0314  0317  0392  0424  0486  0771  0804  0895  0900  1089  1162  1242  1503  1646  1869  1880  1903  1962  1978  2171  2213  2273  2346  2587  2602  2642  2752  2942  2989  3126  3186  3245  3372  3386  3462  3512  3589  3621  3641  3651  3908  3958  4011  4093  4135  4324  4383  4473  4626  4823  4868  4962  4979  4995  5014  5119  5137  5183  5204  5234  5470  5491  5558  5633  5734  5747  5827  5993  6098  6109  6360  6394  6444  6650  6680  6743  6763  6775  6830  6837  6883  6924  7178  7184  7269  7297  7432  7515  7642  7665  7816  7976  7983  8288  8335  8422  8478  8494  8510  8522  8578  8668  8673  8789  8796  8863  9013  9085  9175  9245  9256  9460  9592  9790  9826  9827  9946  9953


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.