കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Saturday, February 6, 2021

Kerala Lotteries Result 06-02-2021 Karunya Lottery KR-485

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Karunya (KR-485) lottery Held on 06/02/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.8000000/-
KP 439008 (THRISSUR)

Consolation Prize ₹.8000/-
KN 439008  KO 439008  KR 439008  KS 439008  KT 439008  KU 439008  KV 439008  KW 439008  KX 439008  KY 439008  KZ 439008

2nd Prize ₹.500000/-
KV 414745 (THIRUVANANTHAPURAM)

3rd Prize ₹.100000/-
KN 813025 (KOTTAYAM)  
KO 614580 (WAYANADU)  
KP 149078 (KOTTAYAM)  
KR 341591 (MALAPPURAM)  
KS 635025 (KOLLAM)  
KT 650911 (VAIKKOM)  
KU 757581 (IRINJALAKUDA)  
KV 540726 (CHITTUR)  
KW 138064 (GURUVAYOOR)  
KX 684467 (IDUKKI)  
KY 259907 (KOTTAYAM)  
KZ 396888 (THRISSUR)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0533  0616  0963  1175  1347  1914  2000  2487  4395  4440  5652  6260  7103  7626  8089  9533  9561  9645

5th Prize ₹.2000/-
0626  0878  2150  3293  3564  4647  5008  9077  9257  9293

6th Prize ₹.1000/-
1082  1187  2900  3350  3394  4517  4571  5858  5957  6329  7323  8445  8769  9791

7th Prize ₹.500/-
0066  0147  0193  0903  1003  1160  1252  1506  1699  1721  1728  1926  2014  2062  2281  2311  2456  2482  2492  2495  2661  3181  3318  3494  3638  3693  3820  3933  4009  4090  4105  4109  4349  4494  4542  4555  4656  4724  4770  5096  5140  5371  5495  5573  5789  5954  6353  6597  6695  6784  6804  7018  7208  7322  7733  7859  7934  8015  8261  8303  8389  8754  8926  8968  9049  9299  9369  9381  9411  9644  9747  9750

8th Prize ₹.100/-

0056  0149  0587  0609  0628  0657  0989  0994  0998  1026  1053  1103  1145  1165  1290  1499  1507  1519  1558  1726  1753  1755  1805  1821  1900  1913  2105  2307  2368  2393  2446  2452  2582  2593  2636  2638  2647  2693  2811  2880  2926  3072  3129  3196  3245  3421  3625  3643  3702  3753  3954  4018  4095  4141  4172  4185  4194  4419  4471  4482  4488  4510  4613  4826  4998  5012  5038  5083  5215  5325  5388  5451  5470  5773  5895  5934  5973  6019  6074  6098  6217  6227  6347  6403  6559  6602  6673  6696  6896  6927  7011  7055  7064  7126  7453  7471  7654  7894  7979  8125  8178  8207  8270  8419  8465  8705  8793  8887  8893  9003  9090  9259  9285  9291  9420  9443  9449  9503  9570  9751


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.