കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Sunday, February 7, 2021

Kerala Lottery Results: 07-02-2021 Bhagyamithra BM-3 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official

Kerala Lottery Result Bhagyamithra (BM.3)

Today Bhagyamithra Lottery Result 07-02-2021
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Bhagyamithra Lottery (Check Winning List) Announced on 07.02.2021


Bhagyamithra Monthly Lottery Result 2021: Prize Details

Bhagyamithra is the first monthly lottery issued by Kerala Lotteries. Bhagyamithra lottery draw is held on the first Sunday of every month. Every lottery is represented by an alphabetical code and Bhagyamithra lottery code is “BM” representation contains draw number along with the code. Bhagyamithra monthly lottery cost Rs.100/- Only. Kerala State Lotteries department releases the lottery in 8 series and the series may varies. 72 lakhs tickets were issued every month for sale. The ticket has 5 first prize winners and the winner got 1 crore Rupees

Kerala Lottery Result 2021

Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares “Bhagyamithra BM 3 Result“. Kerala Lottery Result 2021 for Bhagyamithra BM.3 will be drawn Today on 3 January 2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

Kerala Lottery Results 07-02-2021 Bhagyamithra BM-3 Lottery Result

KERALA LOTTERY TODAY RESULT
Kerala Lottery Result Date of Draw: 07/02/2021 Bhagyamithra Lottery Result BM-3 Today LIVE
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് ഭാഗ്യമിത്ര ബി.എം-3
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm Kerala Lottery Date of Draw: 7/2/2021 Bhagyamithra BM 3 Winners Numbers


1st Prize Rs.1,00,00,000/- [1 crore]
1) BS 295246 (CHITTUR)
2) BT 242367 (THIRUVANANTHAPURAM)
3) BU 459241 (THIRUR)
4) BW 310602 (THIRUVANANTHAPURAM)
5) BX 416521 (KOZHIKKODE)

Consolation Prize Rs :25000/-
BT 295246  BU 295246  BV 295246  BW 295246  BX 295246  BY 295246  BZ 295246
BS 242367  BU 242367  BV 242367  BW 242367  BX 242367  BY 242367  BZ 242367
BS 459241  BT 459241  BV 459241  BW 459241  BX 459241  BY 459241  BZ 459241
BS 310602  BT 310602  BU 310602  BV 310602  BX 310602  BY 310602  BZ 310602
BS 416521  BT 416521  BU 416521  BV 416521  BW 416521  BY 416521  BZ 416521

2nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
BT 174389 (ERNAKULAM)

3rd Prize Rs.2,00,000/- [2 Lakh]
1) BS 504525 (IRINJALAKUDA)
2) BT 208075 (KOTTAYAM)
3) BU 319114 (CHITTUR)
4) BV 251891 (KOLLAM)
5) BW 362014 (VAIKKOM)
6) BX 144721 (PALAKKAD)
7) BY 116974 (PATTAMBI)
8) BZ 235464 (MALAPPURAM)

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-

0275  0276  0907  3490  3669  4317  4445  4635  4954  5064  5230  5243  5509  5979  6346  6597  6603  7951  8013  8319  8968  9132  9366  9737

5th Prize Rs.2,000/-
0376  1353  1503  2131  2274  4153  4430  5840  6066  6171  6187  7108  8065  8866  9612  9942

6th Prize Rs.1,000/-
0349  0463  0619  0888  1042  1541  1764  1929  2395  2887  2972  3433  4024  4211  4479  4645  6091  6935  6946  7145  7191  7350  7533  7618  8595  8633  8904  9284  9521  9591

7th Prize Rs.500/-
0320  0489  0740  0815  0861  1023  1376  1406  1459  1525  1547  1927  1958  2061  2188  2250  2350  2456  2728  2735  2741  2854  2980  3023  3034  3150  3177  3190  3258  3260  3321  3603  3722  3825  3917  4263  4265  4353  4705  4939  4952  4978  5098  5324  5334  5741  5991  6132  6155  6165  6198  6262  6750  7056  7608  7643  7901  7927  7981  8287  8354  8405  8425  8777  8831  9240  9295  9330  9505  9689  9712  9923

8th Prize Rs.300/-
0145  0255  0323  0366  0507  0523  0550  0598  0639  0647  0664  0692  0715  0934  0965  1016  1065  1089  1130  1198  1241  1280  1303  1313  1338  1401  1451  1463  1506  1580  1652  1666  1682  1725  1779  1847  1864  1906  2182  2429  2430  2480  2604  2626  2662  2672  2678  2716  2874  2917  3012  3052  3094  3140  3238  3413  3484  3522  3535  3604  3657  3698  3713  3715  3777  3885  3894  4073  4202  4529  4614  4643  4826  4842  5109  5115  5157  5300  5303  5418  5430  5467  5528  5642  5874  6012  6069  6110  6127  6130  6169  6394  6409  6422  6435  6451  6475  6477  6625  6636  6737  6924  7039  7096  7253  7272  7298  7312  7339  7430  7492  7504  7515  7606  7637  7689  7763  7799  7834  7916  7997  8016  8052  8097  8238  8456  8540  8617  8619  8769  8774  8797  8808  8856  8917  9037  9051  9060  9116  9172  9356  9517  9580  9913


BM 3 Result (Today) Date: 07-02-2021 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF Images

bhagyamithra-kerala-lottery-result-bm-3-today-07-02-2021_page-0001

bhagyamithra-kerala-lottery-result-bm-3-today-07-02-2021_page-0002 

bhagyamithra-kerala-lottery-result-bm-3-today-07-02-2021_page-0003


Next Bhagyamithra Lottery BM 4 Draw on 07.03.2021 will be held At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

Kerala State Lotteries Results

Bhagyamithra lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got "1 crore" rupees and the second and third prizes are 10 lakhs and 2 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 205969 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount ( agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

Kerala Lottery Result Yesterday

Kerala Lotteries Releases 72 Lakhs Bhagyamithra Lottery Ticket. Check Results Here

Kerala Lottery Result Today 07-02-2021 is Bhagyamithra Monthly lottery BM 3 Today kerala lottery result will be announced on 07/02/2021 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of BM-3 Bhagyamithra lottery today 07.02.2021 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Previous Lottery Results

Back to HOME

Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result, 07 02 2021, 7.2.2021, Kerala lottery result 7-2-2021, Bhagyamithra lottery results, Kerala lottery result today Bhagyamithra, Bhagyamithra lottery result, Kerala lottery result Bhagyamithra today, kerala lottery BHagyamithra today result, Bhagyamithra kerala lottery result, Bhagyamithra lottery BM 3 results 07-02-2021, Bhagyamithra lottery BM 3 live Bhagyamithra lottery BM-3, Bhagyamithra lottery, 7/2/2021 kerala lottery today result Bhagyamithra, Bhagyamithra lottery bm-3 07/02/2021, today Bhagyamithra lottery result, Bhagyamithra lottery today result, Bhagyamithra lottery results today, today kerala lottery result Bhagyamithra, kerala lottery results today Bhagyamithra, Bhagyamithra lottery today, today lottery result Bhagyamithra, Bhagyamithra lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.