കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Monday, February 8, 2021

Kerala Lotteries Result 08-02-2021 Win Win Lottery W-602

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Win-Win (W-602) lottery Held on 08/02/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7,500,000/-

WB 776665 (KOTTAYAM)

Consolation Prize ₹.8000/-

WA 776665  WC 776665  WD 776665  WE 776665  WF 776665  WG 776665  WH 776665  WJ 776665  WK 776665  WL 776665  WM 776665

2nd Prize ₹.500000/-

WG 660700 (ADOOR)

3rd  Prize ₹.100000/-

WA 790661 (PATHANAMTHITTA)  
WB 115075 (ADOOR)  
WC 756293 (CHITTUR)  
WD 688562 (NEYYATTINKARA)  
WE 209540 (KOTTAYAM)  
WF 689962 (NEYYATTINKARA)  
WG 692074 (THIRUR)  
WH 410870 (MALAPPURAM)  
WJ 634944 (ERNAKULAM)  
WK 715050 (KOLLAM)  
WL 695217 (PATHANAMTHITTA)  
WM 302076 (KOTTAYAM)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-

0487  1079  1119  1132  1860  2360  3099  4400  5010  6569  6727  6750  6756  7550  7817  7946  8464  9336

5th Prize ₹.2000/-

0700  0946  1051  1277  2508  5349  6694  7574  8783  8802

6th Prize ₹.1000/-
1714  3836  5448  5930  6225  6298  7090  7563  9061  9103  9212  9770

7th Prize ₹.500/-
0014  0084  0088  0313  0370  0388  0483  0503  0661  0847  0974  1021  1239  1343  1352  1405  1414  1690  1756  1833  1915  2084  2215  2287  2410  2446  2735  2925  2981  3027  3348  3429  3504  3577  3601  3911  3977  4020  4448  4644  4735  4952  4959  5025  5058  5731  5753  5877  6138  6198  6420  6456  6492  6613  6660  6950  7010  7229  7493  7621  7718  7799  7900  7908  8314  8620  8811  8879  8885  8941  8967  8975  9301  9780  9899  9912  9930  9956

8th Prize ₹.100/-

0155  0286  0379  0391  0423  0437  0648  0777  0873  0895  0942  0973  1039  1044  1260  1311  1388  1394  1473  1568  1647  1890  1998  2059  2113  2139  2140  2209  2210  2304  2312  2316  2329  2487  2626  2636  2827  2847  2873  2919  2961  3096  3141  3248  3333  3483  3487  3489  3560  3617  3663  3980  4000  4079  4122  4154  4173  4244  4247  4302  4311  4699  4953  4958  5166  5174  5198  5214  5228  5230  5354  5367  5475  5481  5906  6025  6037  6039  6136  6333  6601  6791  6817  6837  6906  6922  6973  7138  7279  7344  7466  7480  7891  7944  8003  8024  8168  8237  8264  8343  8370  8541  8564  8593  8987  9027  9109  9234  9358  9426  9596  9611  9613  9660  9702  9810  9846  9854  9862  9915


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.